Бухучет и аудит

 • Загальна характеристика роботи - Звітність у системі інформаційного забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських підприємств

 • Основний зміст - Звітність у системі інформаційного забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських підприємств

 • Дисертацією є рукопис - Становлення бухгалтерського обліку в сільському господарстві України (теорія, організація, практика)

 • Загальна характеристика роботи - Становлення бухгалтерського обліку в сільському господарстві України (теорія, організація, практика)

 • Висновки - Становлення бухгалтерського обліку в сільському господарстві України (теорія, організація, практика)

 • Анотація - Становлення бухгалтерського обліку в сільському господарстві України (теорія, організація, практика)

 • Бухгалтерський облік на підприємствах бурякоцукрового підкомплексу

 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ - Бухгалтерський облік у кредитних спілках: організація і методика

 • ЛІТЕРАТУРА - Бухгалтерський облік у кредитних спілках: організація і методика

 • Бухгалтерське відображення процесів відтворення біологічних активів в рослинництві

 • Структура і функції бухгалтерії - Фінансова звітність підприємства

 • Облік виробничих запасів - Фінансова звітність підприємства

 • Облік витрат і доходів підприємства - Фінансова звітність підприємства

 • Облік готової продукції та її реалізації - Фінансова звітність підприємства

 • Аналіз господарської діяльності підприємства, Основні показники діяльності підприємства - Фінансова звітність підприємства

 • Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів

 • Измерение материальных и трудовых затрат. Состав материальных затрат - Управленческий учет затрат по видам и назначению

 • Учет калькуляционных затрат и дискретных расходов - Управленческий учет затрат по видам и назначению

 • Содержание, принципы и назначение управленческого учета

 • Понятие директ-костинга и его особенности - Нормативный учет на базе переменных затрат (директ-костинг)

 • Документарные формы платежных инструментов (расчетные документы)

 • Бухгалтерський облік фінансових результатів у страхових компаніях: організація і методика

 • Концептуальні засади та методичне забезпечення цілісної системи обліку на промислових підприємствах

 • Введение - Учет в Италии

 • Возникновение учета в Италии - Учет в Италии

 • Наука бухгалтерский учет - Италия в XIX веке - Учет в Италии

 • Бухгалтерский учет в Италии на современном этапе - Учет в Италии

 • Заключение, Список литературы - Учет в Италии

 • Введение - Учет финансовых результатов предприятия "Таврида"

 • Теоретические основы учета финансовых результатов деятельности, Законодательно-нормативное регулирование учета финансовых результатов от основных видов деятельности - Учет финансовых результатов предприятия "Таврида"

 • Состав и классификация объектов учета, формирующих финансовые результаты предприятия - Учет финансовых результатов предприятия "Таврида"

 • Организационно-экономическая характеристика государственного предприятия "Таврида" г. Алушта, Республика Крым - Учет финансовых результатов предприятия "Таврида"

 • Порядок выявления финансового результата предприятия в конце отчетного периода - Учет финансовых результатов предприятия "Таврида"

 • Пути совершенствования бухгалтерского учета в формирование и учете финансового результата ГП "Таврида" - Учет финансовых результатов предприятия "Таврида"

 • Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета

 • Теорія та методологія бухгалтерського обліку і контролю зобов'язань суб'єктів господарювання

 • Обліково-аналітична інформація в управлінні діяльністю борошномельних підприємств

 • Витрати, доходи та прибуток у системах обліку й аналізу лісогосподарських підприємств

 • Інформаційні технології в аудиті та внутрішньогосподарському контролі

 • Учет затрат по полной и сокращенной себестоимости, Характеристика системы учета по полной себестоимости - Характеристика управленческого учета организации

 • Характеристика системы учета сокращенной себестоимости - Характеристика управленческого учета организации

 • Дисертацією є рукопис. - Внутрішній аудит: методологія та організація

 • Загальна характеристика роботи - Внутрішній аудит: методологія та організація

 • Основний зміст роботи - Внутрішній аудит: методологія та організація

 • Найменування критеріїв - Внутрішній аудит: методологія та організація

 • Висновки - Внутрішній аудит: методологія та організація

 • АНОТАЦІЯ - Облік за центрами відповідальності в сільськогосподарських підприємствах

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Облік за центрами відповідальності в сільськогосподарських підприємствах

 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ - Облік за центрами відповідальності в сільськогосподарських підприємствах

 • Облік формування фінансових результатів та розподілу прибутку в акціонерних товариствах

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Облік і контроль витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення

 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ - Облік і контроль витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення

 • Формування адаптивної системи обліку і контролю прибутків сільськогосподарських підприємств

 • Основний зміст дисертації - Організація і методика аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства

 • Висновки - Організація і методика аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства

 • Облік і аналіз виробничих витрат в умовах бюджетування: теорія і практика

 • Розвиток оцінки в бухгалтерському обліку

 • Вступ - Інвентаризація виробничих запасів і облік її результатів на ТОВ "Комсомольськхліб плюс"

 • Теоретичні основи обліку виробничих запасів, Визнання, склад та оцінка виробничих запасів - Інвентаризація виробничих запасів і облік її результатів на ТОВ "Комсомольськхліб плюс"

 • Нормативні джерела з обліку виробничих запасів - Інвентаризація виробничих запасів і облік її результатів на ТОВ "Комсомольськхліб плюс"

 • Облік виробничих запасів на ТОВ "Комсомольськхліб плюс", Коротка характеристика ТОВ "Комсомольськхліб плюс" - Інвентаризація виробничих запасів і облік її результатів на ТОВ "Комсомольськхліб плюс"

 • Облік операцій з надходження виробничих запасів - Інвентаризація виробничих запасів і облік її результатів на ТОВ "Комсомольськхліб плюс"

 • Організація складського обліку виробничих запасів - Інвентаризація виробничих запасів і облік її результатів на ТОВ "Комсомольськхліб плюс"

 • Облік передачі запасів у виробництво - Інвентаризація виробничих запасів і облік її результатів на ТОВ "Комсомольськхліб плюс"

 • Інвентаризація виробничих запасів і облік її результатів на ТОВ "Комсомольськхліб плюс", Проведення інвентаризації виробничих запасів на ТОВ "Комсомольськхліб плюс" - Інвентаризація виробничих запасів і облік її результатів на ТОВ "Комсомольськхліб плюс"

 • Облік надлишків та нестач виробничих запасів на ТОВ "Комсомольськхліб плюс" - Інвентаризація виробничих запасів і облік її результатів на ТОВ "Комсомольськхліб плюс"

 • Введение - Учет товарно-материальных запасов

 • Материальные запасы, их классификация и оценка, Классификация и виды товарно-материальных запасов - Учет товарно-материальных запасов

 • Движения товарно-материальных запасов на предприятии - Учет товарно-материальных запасов

 • Организация учета запасов на складе и в бухгалтерии - Учет товарно-материальных запасов

 • Анализ имущественного положения ТОО "Алмаз", Правовое положение предприятия - Учет товарно-материальных запасов

 • Состояние имущественного положения предприятия ТОО "Алмаз" - Учет товарно-материальных запасов

 • Анализ финансовой устойчивости предприятия - Учет товарно-материальных запасов

 • Заключение - Учет товарно-материальных запасов

 • Введение - Анализ формирования себестоимости производимой продукции

 • Методы учета затрат и калькуляции себестоимости продукции, работ и услуг - Анализ формирования себестоимости производимой продукции

 • Состояние учета затрат, Первичный и сводный учет - Анализ формирования себестоимости производимой продукции

 • Совершенствование учета затрат - Анализ формирования себестоимости производимой продукции

 • Заключение - Анализ формирования себестоимости производимой продукции

 • Введение - Аудит денежных средств на различных счетах в банке

 • Методологические основы учета денежных средств - Аудит денежных средств на различных счетах в банке

 • Документация и учет по движению операций на расчетном счете - Аудит денежных средств на различных счетах в банке

 • Учет операций на валютных счетах - Аудит денежных средств на различных счетах в банке

 • Документальное оформление и инвентаризация кассовых операций - Аудит денежных средств на различных счетах в банке

 • Учет операций на специальных счетах в банках и прочих операций - Аудит денежных средств на различных счетах в банке

 • Заключение - Аудит денежных средств на различных счетах в банке

 • Издержки на приобретение квалифицированной рабочей силы - Управление трудовыми затратами на предприятии

 • Учет личного состава и рабочего времени - Управление трудовыми затратами на предприятии

 • Управленческий учет трудовых затрат, Состав затрат на оплату труда - Управление трудовыми затратами на предприятии

 • Управление трудовыми затратами - Управление трудовыми затратами на предприятии

 • Заключение - Управление трудовыми затратами на предприятии

 • Введение - Учет и аудит переменных затрат на производство

 • Организация учета затрат на производство, Классификация затрат - Учет и аудит переменных затрат на производство

 • Методы и способы учета - Учет и аудит переменных затрат на производство

 • Виды производств и типы производства изделий - Учет и аудит переменных затрат на производство

 • Учет затрат - Учет и аудит переменных затрат на производство

 • Процедуры получения аудиторских доказательств о производственном процессе - Учет и аудит переменных затрат на производство

 • Заключение - Учет и аудит переменных затрат на производство

 • Введение - Учет основных средств на предприятии

 • Определение и признание основных средств. Первоначальная оценка основных средств - Учет основных средств на предприятии

 • Увеличение и уменьшение балансовой стоимости - Учет основных средств на предприятии

 • Методы начисления амортизации - Учет основных средств на предприятии

 • Учет выбытия основных средств - Учет основных средств на предприятии

 • Последующая оценка основных средств - Учет основных средств на предприятии

 • Заключение - Учет основных средств на предприятии

 • Дисертацією є рукопис. - Розвиток внутрішнього аудиту в Україні: організація і методика

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Розвиток внутрішнього аудиту в Україні: організація і методика

 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ - Розвиток внутрішнього аудиту в Україні: організація і методика

 • ВИСНОВКИ - Розвиток внутрішнього аудиту в Україні: організація і методика

 • АНОТАЦІЯ - Розвиток внутрішнього аудиту в Україні: організація і методика

 • Введение - Анализ бухгалтерской отчетности Червенского райпо, ее экономическая сущность, структура и содержание и пути совершенствования

 • Теоретические основы анализа бухгалтерской отчетности организации, Экономическая сущность, значение и состав бухгалтерской отчетности организации - Анализ бухгалтерской отчетности Червенского райпо, ее экономическая сущность, структура и содержание и пути совершенствования

 • Методика анализа бухгалтерской отчетности организации - Анализ бухгалтерской отчетности Червенского райпо, ее экономическая сущность, структура и содержание и пути совершенствования

 • Краткая экономическая характеристика Червенского райпо - Анализ бухгалтерской отчетности Червенского райпо, ее экономическая сущность, структура и содержание и пути совершенствования

 • Анализ бухгалтерской отчетности организации, Анализ бухгалтерского баланса Червенского райпо - Анализ бухгалтерской отчетности Червенского райпо, ее экономическая сущность, структура и содержание и пути совершенствования

 • Анализ отчета о прибылях и убытках организации - Анализ бухгалтерской отчетности Червенского райпо, ее экономическая сущность, структура и содержание и пути совершенствования

 • Направления совершенствования анализа бухгалтерской отчетности - Анализ бухгалтерской отчетности Червенского райпо, ее экономическая сущность, структура и содержание и пути совершенствования

 • Заключение - Анализ бухгалтерской отчетности Червенского райпо, ее экономическая сущность, структура и содержание и пути совершенствования

 • Литература - Анализ бухгалтерской отчетности Червенского райпо, ее экономическая сущность, структура и содержание и пути совершенствования

 • Бухгалтерская отчетность и ее значение, Определение бухгалтерской отчетности - Формирование финансовой отчетности хозяйствующего субъекта

 • Достоинства и недостатки бухгалтерской отчетности - Формирование финансовой отчетности хозяйствующего субъекта

 • Бухгалтерский баланс - Формирование финансовой отчетности хозяйствующего субъекта

 • Изменение бухгалтерской отчетности в связи с переходом на МСФО, Баланс по МСФО - Формирование финансовой отчетности хозяйствующего субъекта

 • Отчет о движении денежных средств - Формирование финансовой отчетности хозяйствующего субъекта

 • Пояснительная записка - Формирование финансовой отчетности хозяйствующего субъекта

 • Заключение - Формирование финансовой отчетности хозяйствующего субъекта

 • Введение - Анализ отчета о движении денежных средств

 • Роль денежных средств в успешном функционировании предприятия, Сущность денежных средств - Анализ отчета о движении денежных средств

 • Нормативное регулирование учета и аудита денежных средств - Анализ отчета о движении денежных средств

 • Учет денежных средств, Организация учета кассовых операций - Анализ отчета о движении денежных средств

 • Документальное оформление поступления и выдачи наличных денег - Анализ отчета о движении денежных средств

 • Учет кассовых операций - Анализ отчета о движении денежных средств

 • Учет операций по расчетному счету - Анализ отчета о движении денежных средств

 • Заключение - Анализ отчета о движении денежных средств

 • Роль и значение бухгалтерского баланса в управлении предприятием в современных условиях, Бухгалтерский баланс, как форма в системе отчетности - Бухгалтерский баланс и его основные статьи

 • Бухгалтерский баланс и его роль в управлении предприятия - Бухгалтерский баланс и его основные статьи

 • Основание и порядок формирования резервного капитала - Бухгалтерский баланс и его основные статьи

 • Заключение - Бухгалтерский баланс и его основные статьи

 • ВВЕДЕНИЕ - Особенности проверки операций по формированию и учету финансовых результатов на сельскохозяйственном предприятии

 • Денежные средства и их эквиваленты - Сводный учет затрат на производство

 • Общая структура отчета о движении денежных средств - Сводный учет затрат на производство

 • Основные этапы составления отчета - Сводный учет затрат на производство

 • Сравнение косвенного и прямого методов - Сводный учет затрат на производство

 • Аудит наличности, Задачи, источники информации и последовательность проведения аудиторской проверки наличности в кассе, на счетах в банках - Сводный учет затрат на производство

 • Методика проведения и выведения результатов инвентаризации наличности в кассе - Сводный учет затрат на производство

 • Заключение - Сводный учет затрат на производство

 • Введение - Аудит денежных средств в кассе

 • Сущность аудита и его роль в условиях рыночной экономики, Аудит, его возникновение и развитие - Аудит денежных средств в кассе

 • Основные принципы аудита - Аудит денежных средств в кассе

 • Роль аудита в условиях рыночной экономики - Аудит денежных средств в кассе

 • Последовательность аудита проведения аудиторской проверки кассовых операций - Аудит денежных средств в кассе

 • Методические основы аудиторской проверки кассовых операций - Аудит денежных средств в кассе

 • Акт аудиторской проверки и его содержание - Аудит денежных средств в кассе

 • Аудиторское заключение и его основные элементы - Аудит денежных средств в кассе

 • Заключение - Аудит денежных средств в кассе

 • Формы и системы оплаты труда используемые на предприятиях, Форма оплаты труда - Учет оплаты труда и анализ финансового состояния

 • Оплата отпусков. Оплата дней временной нетрудоспособности - Учет оплаты труда и анализ финансового состояния

 • Анализ финансового состояния предприятия на материалах ТОО "МТС - Жаркаин", Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния предприятия и его финансовой устойчивости - Учет оплаты труда и анализ финансового состояния

 • Анализ динамики и состава и структуры активов баланса - Учет оплаты труда и анализ финансового состояния

 • ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Учет оплаты труда и анализ финансового состояния

 • РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСТКОГО ОБЛІКУ, Поняття бухгалтерських рахунків їх призначення та будова - Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис

 • Класифікація рахунків - Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис

 • Позабалансові рахунки - Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис

 • Синтетичні та аналітичні рахунки - Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис

 • ВИСНОВОК - Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис

 • Понятие затрат в сфере общественного питания - Управление затратами в сфере общественного питания

 • Методические аспекты учета затрат предприятий общественного питания - Управление затратами в сфере общественного питания

 • Заключение, Список использованной литературы - Управление затратами в сфере общественного питания

 • Метод двойной записи, Пример простой проводки - Корреспонденция счетов в бухгалтерском учете

 • Синтетические и аналитические счета и их взаимосвязь - Корреспонденция счетов в бухгалтерском учете

 • Понятие и сущность контроля, История становления и развития контроля и ревизии - Понятие и сущность финансового контроля

 • Сущность, роль и функции контроля в управлении - Понятие и сущность финансового контроля

 • Виды контроля - Понятие и сущность финансового контроля

 • Предметная область проведения проверок - Понятие и сущность финансового контроля

 • Характеристика эффективного контроля - Понятие и сущность финансового контроля

 • Внешний и внутренний контроль, Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля - Понятие и сущность финансового контроля

 • Взаимосвязь внутреннего управленческого контроля и ревизии - Понятие и сущность финансового контроля

 • Основные задачи и направления внешнего финансового контроля - Понятие и сущность финансового контроля

 • Подготовка и планирование внешнего контроля - Понятие и сущность финансового контроля

 • Порядок проведения мероприятий по контролю - Понятие и сущность финансового контроля

 • Организация при проведении мероприятий по контролю - Понятие и сущность финансового контроля

 • Методы и источники получения знаний о деятельности экономического субъекта - Понятие и сущность финансового контроля

 • Этапы внутреннего контроля - Понятие и сущность финансового контроля

 • Принципы системы внутреннего контроля - Понятие и сущность финансового контроля

 • Составляющие системы внутреннего контроля - Понятие и сущность финансового контроля

 • Классификация системы внутреннего контроля - Понятие и сущность финансового контроля

 • Цели и организация внутреннего контроля - Понятие и сущность финансового контроля

 • Порядок проверки смет (бюджетов), центров затрат, ответственности и бюджетирования - Понятие и сущность финансового контроля

 • Внутренний финансовый контроль и внутрихозяйственный расчет коммерческих организаций (предприятий) - Понятие и сущность финансового контроля

 • Организация бухгалтерского учета на предприятии - Организация учета труда и заработной платы в условиях автоматизации бухгалтерского учета

 • Охрана труда и техника безопасности при работе в бухгалтерии - Организация учета труда и заработной платы в условиях автоматизации бухгалтерского учета

 • Особенности учета труда и заработной платы на предприятии - Организация учета труда и заработной платы в условиях автоматизации бухгалтерского учета

 • Совершенствование и развитие бухгалтерского учета труда и заработной платы на предприятии - Организация учета труда и заработной платы в условиях автоматизации бухгалтерского учета

 • Заключение - Организация учета труда и заработной платы в условиях автоматизации бухгалтерского учета

 • ВВЕДЕНИЕ - Теория и практика бухгалтерского финансового учета финансовых вложений на примере хозяйствующего объекта ОАО "РФА-Инвест"

 • Учет приобретения и доходов от операций с ценными бумагами для целей бухгалтерского и налогового учета - Теория и практика бухгалтерского финансового учета финансовых вложений на примере хозяйствующего объекта ОАО "РФА-Инвест"

 • Экономическая характеристика предприятия ОАО "РФА-ИНВЕСТ" - Теория и практика бухгалтерского финансового учета финансовых вложений на примере хозяйствующего объекта ОАО "РФА-Инвест"

 • Синтетический и аналитический учет финансовых вложений - Теория и практика бухгалтерского финансового учета финансовых вложений на примере хозяйствующего объекта ОАО "РФА-Инвест"

 • Рекомендации по совершению учета финансовых вложений - Теория и практика бухгалтерского финансового учета финансовых вложений на примере хозяйствующего объекта ОАО "РФА-Инвест"

 • ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Теория и практика бухгалтерского финансового учета финансовых вложений на примере хозяйствующего объекта ОАО "РФА-Инвест"

 • ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...