Токсикологія BZ, ДЛК. Клініка. Профілактика. Перша медична допомога - Агресивні і отруйні речовини та захист від них

У звичайних умовах Бі-Зет - це безбарвні кристали. Речовина є термостійкою. Погано розчиняється у водi, добре в органiчних розчинниках (у хлороформi). Руйнується лугами, які можна використовувати для дегазації.

Дiетиламiд лiзергiнової кислоти (ДЛК, шифр армії США - LSD-25) у звичайних умовах також є у виглядi бiлих кристалiв. Плавлення перебігає з розпадом. Погано розчиняється у водi, добре в органiчних розчинниках. В органiзм проникають здебiльшого iнгаляцiйним шляхом i через шлунково-кишечний тракт. Первинний контакт без симптомiв. При будь-якому шляху надходження виникає однакова клiника. Дiють на органiзм у дуже малих дозах, у сотнi разiв менших від смертельних. Ефект одного i того ж психотомiметика, який використаний в малих дозах, залежить вiд iндивідуальних особливостей людини i ситуацiї, на фонi якої вiдбувалось отруєння.

Механiзми порушення психiчної дiяльностi при впливi психотомiметичних засобiв як i причини рiзноманiтних психiчних захворювань, на даний час повнiстю не вивченi. Iснуючi теорiї та гіпотези заснованi, головним чином, на даних бiохiмiї та психофармакологiї нервової системи.

Клiнiка ураження Бі-Зет схожа з отруєнням атропiноподiбними речовинами. В залежностi вiд дози Бі-Зет, перiод прихованої дiї може бути вiд 30 хв. до 3 год.. У малих дозах Бі-Зет викликає сонливість, а у великих - прогресуючу iнтоксикацiю, динамiка якої, за даними ВООЗ, така: на фонi виразних вегетативних порушень (атаксiя, тахiкардiя, мiдрiаз, сухiсть, гiпертермiя, блювота) посилюється приголомшення, яке через 1-4 год. змiнюється делiрiозним станом. Пiд час делiрiю (екзогенного психозу) повнiстю втрачається орiєнтацiя у часi та навколишньому середовищі, порушується сприйняття та пам'ять, з'являються галюцинацiї (як правило, мiкрогалицюнацiї) неприємного погрозливого характеру. Вiдзначається посилена рухова дiяльнiсть, безпорядна, непередбачена поведiнка, ймовiрнi афективнi реакцiї.

Психоз може тривати вiд декiлькох годин до декiлькох дiб (як правило, 2-4 доби), що залежить вiд дози i iндивiдуальних особливостей органiзму.

Клiнічна картина iнтоксикацiї ДЛК розвивається через 15-16 хв. пiсля дiї отрути. За даними ВООЗ є 3 групи симптомiв. На початку з'являються соматичнi та вегетативнi симптоми: запаморочення, слабiсть, тремор, блювота, пітливiсть, мiдрiаз, почервонiння шкiри обличчя. Наступними виникають перцепційні зміни: порушення вiдчуття схеми власного тiла, частини якого можуть сприйматися як чужi. Навколишнi предмети виглядають деформованими, набувають неприродного забарвлення. Утруднюється фокусування зору на об'єктах, загострюється слухове сприйняття. Далi з'являються психічні симптоми: змiнюється настрiй (або радісний, або сумний чи дратівливий), з'являється ослаблення уваги, безпричинний смiх. Втрачається вiдчуття тривалостi часу, реакцiї значно уповiльненi, з'являються зоровi галюцинацiї, які набувають вигляду фантастичних епiзодiв, кольорових картин, схожих на сновидіння (макрогалюцинацiї), часто сприймаються нестерпно. Iнодi виникає манiя переслiдування. Ураженi надзвичайно чутливi до дотикiв (iнодi реагують на них iмпульсивно, злобно). Картина психiчного розладу досягає максимального розвитку через 2-5 год.. Iнтоксикацiя продовжується 8-10 год., повна нормалiзацiя стану настає через одну добу.

При дiї ДЛК у великих дозах психiчнi розлади можуть існувати протягом 2-3 дiб. Можливi спонтаннї рецедиви психозу через кiлька днiв або тижнiв. Як правило, перенесений психоз наслiдкiв не залишає. Амнезiя вiдсутня.

Профілактика. Надiйним засобом профiлактики iнгаляцiйного ураження аерозолями психотомiметикiв є протигаз. Окрiм того, ураженим ОР необхiдно проводити часткову санобробку. Також потрібно вилучити у них зброю з метою попередження ушкодження оточуючих від неконтрольованого її використання.

Похожие статьи
Токсикологія BZ, ДЛК. Клініка. Профілактика. Перша медична допомога - Агресивні і отруйні речовини та захист від них

Предыдущая | Следующая