Вступ - Періодичне видання, як вид документа

Бурхливий розвиток засобів масової комунікації, зумовлений демократичними змінами в нашій країні, лібералізацією суспільних процесів, відсутністю політичної цензури, висуває нагальну потребу більш глибокого теоретичного осмислення місця, ролі, фахового рівня, тематичної спрямованості та багатьох інших чинників періодики. В сучасний період розвитку українського суспільства успішне вирішення політичних, економічних і соціальних задач все більше залежить від дії такого суб'єктивного чинника як соціальна активність людини.

Періодичні видання мають відповідне читацьке спрямування, допомагають у вивченні конкретного питання, інформують про результати проведених наукових досліджень чи про певні події у світі, пояснюють у доступній формі основи наукових знань, є невід'ємною складовою дозвілля. Слід згадати, що кожне періодичне видання має своє цільове призначення - головну ознаку, що визначає відмінні особливості конкретного видання. Від цільового призначення залежить обсяг, характер викладу матеріалу, структура та оформлення того чи іншого видання.

Широкі можливості друкованих періодичних видань викликають необхідність вивчати механізми їх функціонування і розвитку, ефективність впливу на аудиторію. Встановлено, що при поширеності і доступності інформація стає необхідною умовою і засобом здійснення практично будь-якої соціальної діяльності: суспільно-політичної, пізнавальної, трудової та ін. Проте це відбувається лише тоді, коли зміст і форма періодичних видань змінюється відповідно до інформаційних інтересів і потреб людей.

Досліджувана тема є досить актуальною і не менш цікавою, адже періодичні видання вміщують багато інформації, яка може використовуватися в найрізноманітніших сферах нашого життя. Дану тему досліджували історики Я. Ісаєвич, В. Німчук, О. Бойко, документознавці Кушнаренко, Памохов.

Мета курсової роботи - дослідження періодичних видань, їх особливостей та видів.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

Дослідити періодичні видання як вид документа, сутність та розвиток періодичних видань;

Визначити видову та типологічну класифікацію періодичних видань;

Визначити особливості видів періодичних видань;

Розглянути вимоги до періодичних видань на теренах України та шляхи їх удосконалення.

Об'єктом дослідження є періодичні видання як основний носій розповсюдження інформації.

Предмет дослідження - класифікація періодичних видань.

Головні методи дослідження - історико-типологічний метод, метод теоретичного аналізу і систематизації, соціокультурний аналіз.

Практичне значення: результати роботи можуть бути використані у підготовці до семінарських та практичних занять, а також для розробки матеріалів для конференцій, спецкурсів тощо.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Похожие статьи
Вступ - Періодичне видання, як вид документа

Предыдущая | Следующая