Гімнастика у фізичному вихованні


Першою особливістю гімнастики є те, що її види служать вирішенню конкретних виховно-освітніх завдань і. як правило, включаються в організований педагогічний процес. Цим, зокрема, гімнастика відрізняється від ігор, які широко розповсюджені поза організованого педагогічного процесу, а якщо і включаються до нього (наприклад, рухливі ігри), то мають потребу в спеціальній обробці й організації.

Друга характерна риса гімнастики - її спрямованість на диференційоване (роздільне) оволодіння основами руху та створення передумов для успішного практичного застосування рухів в умовах, що змінюються по виникають завданням. У порівнянні з грою, туризмом і різними видами спорту для гімнастики характерний більш вибірковий підхід до оволодіння основами всіх рухів.

Диференційоване оволодіння основами рухів в гімнастики полягає в тому, що займаються послідовно, по можливості роздільно і вибірково, вивчають всі сторони і основні складові частини рухів, як найбільш загальні (що виявляються у всіх рухах), так і щодо приватні (характерні лише для певних груп рухів ). При цьому вони знайомляться з напрямком, амплітудою, швидкістю, силою, темпом і ритмом як загальними характеристиками рухів; з основними способами їх поєднання; з впливом на рухи ваги і інерції власного тіла або переміщуються предметів; із загальними закономірностями і роллю основних фаз рухів (наприклад, відштовхування, польоту і приземлення в стрибках) і т. п. На цій основі у них формується уміння свідомо керувати своїм руховим апаратом, крім того, вони засвоюють велику кількість простих технічних прийомів виконання різного роду необхідних в житті рухів. Так розвивається загальна координація рухів і Створюються реальні передумови швидкого опанування новими формами рухів і досягнення найбільшого досконалості в них. Тим самим забезпечується загальна рухова підготовка, що сприяє кращому оволодінню будь-якими спеціальними руховими діями, що зустрічаються у трудовій діяльності, військовій справі і спорт.

Третьою відмітною особливістю гімнастики є диференційоване, по можливості виборче вплив настрій і функції організму. На відміну від ігор та інших фізичних вправ гімнастика впливає не тільки на кожну групу м'язів (наприклад, переважно на м'язи рук, черевного преса і т. п.), але навіть на окремі сторони їх діяльності та стану (наприклад, головним чином на прояв сили, стан розслаблення, на розтягання). Це дозволяє точно і відносно швидко усувати недоліки в загальному розвитку рухового апарату, а також забезпечувати його спеціальну підготовку стосовно до особливостей окремих видів рухової діяльності (наприклад, у спорті).

Четвертої і дуже важливою характерною рисою гімнастики є те, що в якості фізичних вправ в неї застосовуються в основному різні абстрактні форми рухів, спеціально створені в педагогічних цілях. Це - велика частина общераз-вива вправ; безмежна, по суті, маса вільних вправ; вправи на снарядах; спеціальні вправи в рівновазі; спеціальні дихальні вправи; численні аналітичні форми основних природних рухів (наприклад, ходьба на носках, з носка, приставним кроком, скрестным кроком, в певному темпі, з певною довжиною кроку і т. д.); спеціальні вправи у швидкості й точності реакцій та ін Всі ці вправи створені і застосовуються головним чином для оволодіння основами рухів, а також для виборчого впливу на організм.

У гімнастики, особливо в основному, представлені також цілісні прикладні руху. Вони служать як для фізичного розвитку, так і для формування необхідних в житті простих рухових навичок (наприклад, стройові прийоми, відносно прості і найбільш поширені в житті способи пересування, подолання перешкод, переміщення предметів та ін.)

У деяких видах гімнастики, головним чином в основному, значне місце займають рухливі ігри. Комплексне застосування рухливих ігор та гімнастичних вправ найбільш плідно тоді, коли вони єдині за змістом. В цьому відношенні особливо важливо поєднувати навчальну роботу над окремими рухами із застосуванням їх в ігровій обстановці.

Перераховані особливості гімнастики істотно позначаються на умовах і характер навчально-виховної роботи. Те, що майже кожен рух заздалегідь обумовлене точним завданням та виконується під безпосереднім наглядом педагога, часто по команді і навіть під рахунок або музику, з підтримкою або страховкою, значно полегшує роботу займаються і педагога. На заняттях гімнастикою з великою поступовістю і послідовністю забезпечується засвоєння основних дисциплінарних вимог педагога, виховуються наполегливість, старанність, наполегливість, вдумливість і ретельність в роботі, сміливість та інші якості.

Основна гімнастика є найбільш багатою і різноманітною за змістом різновидом Загальнорозвиваючі гімнастики. Головне значення основної гімнастики - в озброєнні займаються основами техніки рухів, у забезпеченні загального фізичного розвитку та зміцненні здоров'я.

Основна гімнастика - важливий засіб фізичного виховання дітей дошкільного і особливо шкільного віку. Вона займає значне місце і у фізичному вихованні людей зрілого та похилого віку.

Заняття основною гімнастикою з дітьми дошкільного віку мають на меті поступового залучення їх до серйозної навчальної роботи над рухами, засвоєння дітьми найважливіших основ найбільш простих природних рухів (ходьби, бігу, стрибків, метань, лазіння), а також виборчого впливу на основні групи м'язів, головним чином для формування гарної постави. Основна гімнастика в заняттях з дітьми шкільного віку спрямована на якомога більш широку загальну фізичну підготовку до всякої рухової діяльності. Перед займаються не ставляться безпосередні завдання досягнення майстерності у виконанні складних рухів і високих результатів, наприклад в-бігу, стрибків, метання і т. д. Переслідується тільки одна мета - створення необхідних передумов для спортивної підготовки дітей, виконання ними навчальних норм і норм комплексу ГТО.

Вправи, які застосовуються у заняттях основною гімнастикою з дітьми шкільного віку, групуються наступним чином:

    1) порядкові вправи і стройові прийоми; 2) Загальнорозвиваючі-щие вправи (виконуються без снарядів, з обтяженням будь-якими снарядами, у снарядів і на снарядах); 3 ) общеподготовітельние вільні вправи (елементарні руху без предметів і з предметами, навчальні комбінації вільних рухів без предметів і з предметами); 4) аналітичні форми природних рухів (ходьби, бігу, метань, боротьби і ін); 5) безпосередньо прикладні вправи (в бігу, стрибків, лазінні і т. д.); 6) общеподготовітельние акробатичні вправи (перекиди, перекати тощо); 7) общеподготовітельние вправи на снарядах (брусах, кільцях тощо), включаючи опорні стрибки; 8) общеподготовітельние танцювальні рухи ; 9) рухливі ігри. гімнастика фізичний рух вправа

Мета занять основною гімнастикою з дорослими - поліпшення їх фізичної підготовленості, зміцнення і підтримку здоров'я або забезпечення активного відпочинку.

Похожие статьи
Гімнастика у фізичному вихованні

Предыдущая | Следующая