Висновки, Список літератури - Розрахунок потоково-ритмічної технології виробництва свинини з річним об'ємом 21300 ц

Для виробництва 27527ц свинини в рік з семиденним ритмом виробництва відповідно до варіанту індивідуального завдання необхідно:

    1. виростити до маси 1,05 ц - 25024 голів свиней; 2. для цього отримати 2607 опоросів, при середньорічній кількості свиноматок 1100 голів ; 3. Для їх утримання та вирощування і відгодівлі їх потомства необхідно свиномісць:
      - кнурів - основних 8; - свиноматок холостих - 126; - свиноматок умовно-поросних - 315 - свиноматок з встановленою порсністтю - 550; - підсисних свиноматок з поросятами - 350; - поросят на дорощуванні - 3640; - свиней на відгодівлі - 7350; - ремонтних свинок - 900
    4. Для отримання, вирощування та відгодівлі такої кількості свиней необхідно 1401404 ц кормів. 5. Для годівлі свиней буде використано повнораціонні комбікорми власного виробництва. Тип годівлі сухий зі зволоженням в годівниці. Роздавання кормів механічне за допомогою тросо-шайбового транспортеру. 6. Для отримання поросят пропонується використовувати помісних свиноматок генотипу велика біла х ландрас та кнурів термінальних генотипів.
Список літератури

Баньковский Б. Первоочередные задачи по разведению и рациональному использованию новых мясных пород свиней // Свиноводство. 1996. №10. С. 14-18.

Баньковская И. Б., Рак Т. М. Особенности формирования мясосальных качеств свиней разных генотипов // Материалы 10-ой Международной научно-производственной конференции "Перспективы развития свиноводства". Гродно, 2003. С. 47-48.

Барановский Д. И. Оптимизация селекционно-технологических систем использования эффекта гетерозиса при разведении свиней // Материалы 10-ой Международной научно-производственной конференции "Перспективы развития свиноводства". Гродно, 2003. С. 93-94.

Березовский Н. Д. Новые генетические структуры в популяции свиней крупной белой породы на Украине // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип.3. 2002. С. 22-24.

Буркат В. П. Селекція, генетика і біотехнологія у тваринництві // Вісник аграрної науки. 1997. №9. С. 46-52.

Герасимов В. И., Пронь Е. В. Гетерозис в товарном свиноводстве // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. пр. / Харк. зоовет. ін-т. Харків, 2000. С. 83-85.

Гетя А. А. Крепкие племенные хозяйства как основа проведения успешной селекционной работы в свиноводстве // Материалы международной научно-производственной конференции. Жодино. 2002. С. 24.

Горин В. Т. Селекционно-генетические аспекты интенсификации свиноводства // Вопросы интенсификации племенного свиноводства: Сб. науч. тр. М., 1989. С. 3-6.

Інструкція з бонітування свиней. Київ. 2002. 18 с.

Інструкція з племінного обліку у свинарстві. Київ. 2002. 32 с.

Кабанов В. Д., Терентьева А. С. Породы свиней. М.: Агропромиздат, 1985. С. 127-148.

Коваленко В. П., Яременко В. И. Наследование признаков при скрещивании в свиноводстве //Зоотехния. 1990. №3. С. 26-28.

Козловский В. Г., Лебедев Ю. В., Тонышев И. И. Гибридизация в промышленном свиноводстве. М.: Россельхозиздат, 1987. 217 с.

Козловский В. Г. Создание и использование гибридных свиней // Свиноводство. 1986. №1. С. 30-32.

Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, новой техники, изобретений и рационализаторских предложений: [ утв. 26.02.79г. МСХ СССР / Госагропромышленный комитет УССР ]. К.: Урожай, 1986. 117 c.

Нагаєвич В. М., Герасимов В. І., Березовський М. Д. Розведення свиней. Харків: Еспада, 2005. 289 с.

Никитченко И. Н. Гетерозис в свиноводстве. Л.: Агропромиздат, 1987. 215 с.

Общесоюзные нормы технологического проектирования свиноводческих предприятий. Под ред. Глаксин Б. А., Вахренев Ю. А. Госагропром СССР. 1985.

Пелых В. Г. Использование свиней специализированных мясных пород и типов в породно-линейной гибридизации // Свиноводство. Москва, 2002. № 3. С. 8-9.

Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. М.: Колос, 1969. С. 76-100.

Повод М. Г. Ціна української свинини // Сільські новини (всеукраїнська щотижнева газета) № 12 (784) 25 березня 2010р. С. 2.

Почерняев Ф. К. Технология племенного свиноводства. К.: Урожай, 1982. 168 с.

Рыбалко В. П., Акимов С. В. Сравнительная оценка свиней различных генотипов // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип.3. 2002. С. 77-81.

Рибалко В. П., Герасимов В. І., Чорний М. В. Довідник з виробництва свинини. Харків: Еспада, 2001. 336 с.

Рыбалко В. П., Березовский Н. Д. Использование новых генотипов свиней в гибридизации / Преобразование генофонда пород. К.: Урожай, 1990. С. 205-208.

Рибалко В. П., Буркат В. П., Березовський М. Д. Генофонд, оцінка та використання свиней. К.: Слов'янський діалог, 1994. С. 29-40.

Свеженцов А. І. Нормована годівля свиней - "Львів" - Львів; 2006. 385 с.

Топіха В. С. Свині породи дюрок української селекції // Свинарство: Міжвід. темат. наук. зб. К.: Урожай, 1995. №51. 50-54.

Церенюк О. М. Комбінаційна здатність маток нової української м'ясної породи свиней у поєднанні з кнурами різних генотипів: Автореф. дис...канд. с.-г. наук. 06.02.01. Харків, 2003. 18 с.

Похожие статьи
Висновки, Список літератури - Розрахунок потоково-ритмічної технології виробництва свинини з річним об'ємом 21300 ц

Предыдущая | Следующая