Прочее

 • Осуществление и защита гражданских прав, Понятие гражданского правоотношения и его особенности - Основы гражданского права

 • Структура гражданского правоотношения - Основы гражданского права

 • Субъекты гражданских правоотношений. - Основы гражданского права

 • Объекты гражданских правоотношений. - Основы гражданского права

 • Имущественные и личные неимущественные правоотношения. - Основы гражданского права

 • Относительные и абсолютные гражданские правоотношения. - Основы гражданского права

 • Вещные и обязательственные правоотношения. - Основы гражданского права

 • Понятие и формы права собственности - Основы гражданского права

 • Разновидности права собственности - Основы гражданского права

 • Первоначальные способы приобретения права собственности - Основы гражданского права

 • Производные способы приобретения права собственности, Вещные права - Основы гражданского права

 • Понятие и основания возникновения права собственности - Основы гражданского права

 • Право государственной и муниципальной собственности - Основы гражданского права

 • Право общей собственности - Основы гражданского права

 • Защита права собственности и других вещных прав - Основы гражданского права

 • Договорные обязательства. Основные виды договоров - Основы гражданского права

 • Основные и предварительные договоры. - Основы гражданского права

 • Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц., Односторонние и взаимные договоры. - Основы гражданского права

 • Возмездные и безвозмездные договоры., Свободные и обязательные договоры - Основы гражданского права

 • Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения., Реальные и консенсуальные договора - Основы гражданского права

 • Сделки: понятие и их виды. Исковая давность - Основы гражданского права

 • Виды сделок - Основы гражданского права

 • Исковая давность - Основы гражданского права

 • Введение - Анализ продукта по принципу Порето и деление на классы А, В, С

 • Выбор поставщика ООО "Интеграл" - Анализ продукта по принципу Порето и деление на классы А, В, С

 • Проверка качества и количества полученной продукции ООО "Интеграл" - Анализ продукта по принципу Порето и деление на классы А, В, С

 • Сущность организационной структуры ООО "Интеграл" - Анализ продукта по принципу Порето и деление на классы А, В, С

 • Определение метода закупок ООО "Интеграл". - Анализ продукта по принципу Порето и деление на классы А, В, С

 • Принцип Порето. - Анализ продукта по принципу Порето и деление на классы А, В, С

 • Метод АВС на примере ООО "Интеграл" - Анализ продукта по принципу Порето и деление на классы А, В, С

 • Заключение - Анализ продукта по принципу Порето и деление на классы А, В, С

 • Предмет та об'єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо предмету соціології - Шпаргалки з соціології

 • Сутність "соціального" як ключової соціологічної категорії, Особливості соціологічного знання, рівні його формування - Шпаргалки з соціології

 • Методи, якими користується соціологія. Особливості соц. підходу до вивчення суспільства, Сутність понять "соціальні відносини", "соціальне явище", "соціальний процес", "соціальний закон", їх взаємозв'язок - Шпаргалки з соціології

 • Соціальні закони, їх класифікація - Шпаргалки з соціології

 • Закони, дію яких потрібно враховувати при регулювання соціальних процесів - Шпаргалки з соціології

 • Сутність основних функцій соціології - Шпаргалки з соціології

 • Роль і завдання соціології в соц. реформуванні укр. суспільства, Місце соціології у професійній підготовці молоді - Шпаргалки з соціології

 • Особливість протосоціологічного знання, його основні форми - Шпаргалки з соціології

 • Головні соціально-пізнавальні видобутки Демокріта, виокремлення ним двох видів пізнання, Демокріт та Геракліт про роль потреби у житті людини - Шпаргалки з соціології

 • Платон про людські пристрасті, егоїзм та суспільну структуру - Шпаргалки з соціології

 • Аристотель про сенс і спосіб життя, організацію дозвілля та інші соц. проблеми. - Шпаргалки з соціології

 • Арістотель та Сократ про соціальну роль спілкування у житті людини, Соціологічне розуміння суспільства філософами середньовіччя - Шпаргалки з соціології

 • Передумови появи і етапи розвитку офіційної соціології - Шпаргалки з соціології

 • Методологічні основи та спрямованість позитивістської соціології А. Сен-Сімона та О. Конта, Класифікація наук та структурування соц. знання О. Контом - Шпаргалки з соціології

 • Контівський закон 3 стадій розвитку людського інтелекту, його місце у системі соціологічного знання, Соціальна значущість закону поділу та кооперації, за Контом - Шпаргалки з соціології

 • Значення праць Конта для розвитку соціології, Загальна теорія систем Спенсера, її місце у вченні про суспільство, Вчення Спенсера про соціальні інститути - Шпаргалки з соціології

 • Різновиди натуралістичних та психологічних підходів до вивчення суспільства, їх критична оцінка, Особливості трактування Дюркгеймом предмету соціології та її методу - Шпаргалки з соціології

 • Сутність теорії суспільства Дюркгейма - Шпаргалки з соціології

 • Вивчення аномії, соціальної нерівності і соціальної солідарності за Дюркгеймом., Трактування Дюркгеймом закону поділу праці та кооперації, Предмет та завдання розуміючої соціології Вебера - Шпаргалки з соціології

 • Веберівське тлумачення закону поділу праці і наслідки його дії, Соціальні дії, їх класифікація за Вебером, Основні елементи методології Вебера і зв'язок її з іншими науками - Шпаргалки з соціології

 • Особливості і значення для соціології теорії Маркса, Внесок Маркса в удосконалення методики соціологічного дослідження - Шпаргалки з соціології

 • Особливості та завдання соціології за Зіммелем, Принципові особливості соціологічного пізнання за Вебером та Зіммелем - Шпаргалки з соціології

 • Роль взаємодії у життєдіяльності суспільства за Зіммелем, Порівняльний аналіз оцінок різних видів праці за Зімелем та Марксом - Шпаргалки з соціології

 • Багаторівневість соціологічної науки за Тьоннісом, Сутність функціоналізму Г. Парсона - Шпаргалки з соціології

 • Емпірична соціологія (ЕС), зміст основних етапів її розвитку, Індустріальна соціологія та проблеми, що досліджуються у її межах - Шпаргалки з соціології

 • Вивчення Тейлором соціального явища "рестрикції" і способів його урегулювання, Основні принципи і спрямування концепції "економічної людини" - Шпаргалки з соціології

 • Соціологічна сутність адміністративної доктрини Файоля, Доктрина Г. Форда, соціальні наслідки її реалізації - Шпаргалки з соціології

 • Принципи досягнення максимальної ефективності людської діяльності Емерсона та Черча, Доктрина "людських стосунків" Е. Мейо - Шпаргалки з соціології

 • Порівняльний аналіз концепцій "економічної людини" Тейлора і "соціальної" Мейо, Мікросоціологічна концепція та завдання "наскрізної науки" Дж. Морено - Шпаргалки з соціології

 • Теорія ієрархії людських потреб А. Маслоу, Теорія "управління через співучасть" Д. Макгрегора - Шпаргалки з соціології

 • Теорія збагачення праці Ф. Херцберга, найважливіший її соціологічний постулат, Теорія "постіндустріального суспільства" - Шпаргалки з соціології

 • Теорія "якості життя" - Шпаргалки з соціології

 • І. Франко про предмет і завдання соціології, Соціологічне вчення Лесевича - Шпаргалки з соціології

 • М. Драгоманов як один з фундаторів укр. соціології, тлумачення ним прогресу, Українські вчені Костомаров, Винниченко, Рудницький, Потебня, Антонович про соціологічну сутність понять "народ", "народність", "нація" - Шпаргалки з соціології

 • Соціологічні міркування П. Куліша про місто і село, сутність його теорії "хуторянства" - Шпаргалки з соціології

 • Вплив вчення Конта та Спенсера на формування соціологічниї поглядів Вовка, Лучицького, Оршанського та інших український вчених - Шпаргалки з соціології

 • О. Стронін про пірамідальну будову суспільства, Соціологічне вивчення економічних відносин Подолинським, Зібером, Туган-Барановським - Шпаргалки з соціології

 • Ковалевський, Грот, Кістяківський про об'єкт та предмет науки, про проблеми розвитку суспільства - Шпаргалки з соціології

 • Теоретичний та практичний внесок Грушевського в становлення української соціології - Шпаргалки з соціології

 • Вчення Шаповала про суспільство та соціальні групи - Шпаргалки з соціології

 • М. Гредескул про потреби людини, їх соціальну роль та засоби вдоволення, А. Звоницька та С. Дністрянський про соціальні зв'язки, тлумачення ними понять "спільноти", "спільність" - Шпаргалки з соціології

 • Соціологічні дослідження політичних відносин Д. Донцовим та В.&;nbsp;Липинським - Шпаргалки з соціології

 • Соціологічні дослідження у 30-ті роки ХХ ст. учених Всеукраїнського інституту праці - Шпаргалки з соціології

 • Особливості і зміст основних етапів становлення соціології в Україні - Шпаргалки з соціології

 • Суспільство як соціальна система та соціальне явище - Шпаргалки з соціології

 • Основні ознаки суспільства, Типологія суспільства - Шпаргалки з соціології

 • Характерні особливості сучасного суспільства і, зокрема, українського - Шпаргалки з соціології

 • Причини та шляхи розвитку суспільства. Особливості розвитку українського суспільства - Шпаргалки з соціології

 • Основні теоретико-методологічні підходи трактування сутності суспільства, Суспільство як наслідок дій індивідів - Шпаргалки з соціології

 • Поняття соціальної структури суспільства, її складових - Шпаргалки з соціології

 • Група як складова соц. структури суспільства. Класифікація груп, Соц. відносини, їх роль у формуванні соц. структури - Шпаргалки з соціології

 • Аналіз соц. структури сусп. в історії соціології, Ознаки соц. інститутів та умови успішного їх функціонування - Шпаргалки з соціології

 • Поняття соц. інституту, його види, Роль та ф-ії соц. інститутів у життєдіяльності сусп. Поняття аномії - Шпаргалки з соціології

 • Інституалізація, її ознаки. Способи розвитку соц. інститутів - Шпаргалки з соціології

 • Найважливіші соц. інститути сучасного укр. сусп., проблеми їх взаємодії - Шпаргалки з соціології

 • Соціологічне тлумачення соціальної організації, її структури - Шпаргалки з соціології

 • Сутність теорії соціальної стратифікації - Шпаргалки з соціології

 • Історичні типи стратифікації - Шпаргалки з соціології

 • Осн. чинники та критерії соціальної стратифікації, Соціальна нерівність як основа стартифікації - Шпаргалки з соціології

 • Теорія соц. статусу в концепції соц. стратифікації - Шпаргалки з соціології

 • Сутність та роль середнього класу у стабілізації суспільства, Сутність процесу соціальної мобільності, її види - Шпаргалки з соціології

 • Сутність процесу маргіналізації, особливості його в Україні, Трансформація соц. стр-ри укр. сусп. - Шпаргалки з соціології

 • Соціальний контроль, його складові, Громадська думка як елемент соціального контролю - Шпаргалки з соціології

 • Норми як обмеження у поведінці людини, Сутність, спільність та відмінність понять "людина ", "індивід", "особистість" - Шпаргалки з соціології

 • Особистість як об'єкт і суб'єкт соціальних відносин - Шпаргалки з соціології

 • Соціологічні підходи до вивчення особистості та її ролі в суспільстві - Шпаргалки з соціології

 • Соціологічна структура особистості, Соціальний статус та соціальна роль особистості - Шпаргалки з соціології

 • Фактори, механізми та агенти соціалізації - Шпаргалки з соціології

 • Проблеми соціалізації особистості в умовах ринкових відносин, Соціальна спрямованість особистості у сучасному суспільстві, Соціологічний зміст понять "де соціалізація" та "ресоціалізація" - Шпаргалки з соціології

 • Типологія особистості в соціології - Шпаргалки з соціології

 • Конфлікт як соц. явище - Шпаргалки з соціології

 • Становлення та розвиток соціології конфлікту - Шпаргалки з соціології

 • Структура соціального конфлікту, Функції соціального конфлікту, його негативні і позитивні наслідки - Шпаргалки з соціології

 • Об'єктивні та суб'єктивні причини конфлікту, Основні стадії розвитку соціального конфлікту - Шпаргалки з соціології

 • Типологія конфлікту, Механізм міжгрупових конфліктів - Шпаргалки з соціології

 • Предмет та об'єкт економічної соціології її місце у системі соціального знання, Взаємозв'язок економічної та соціальної сфер суспільства. Соціальні функції економіки - Шпаргалки з соціології

 • Соціологічне тлумачення категорій "ек. поведінка", "ек. культура", "ек. мислення", "ек. інтерес", Економіка як соціальний інститут, його функції - Шпаргалки з соціології

 • Сутність соціального механізму економічного розвитку - Шпаргалки з соціології

 • Соціологічні дослідження сучасного стану соц.-ек. процесів в Україні - Шпаргалки з соціології

 • Соціальна структура сучасної індустріальної економіки України - Шпаргалки з соціології

 • Предмет соціології праці та управління, його складові - Шпаргалки з соціології

 • Особливості соціально-трудових відносин, їх класифікація - Шпаргалки з соціології

 • Соціологічна суть категорій "зміст праці" та "характер праці" - Шпаргалки з соціології

 • Основні види трудових процесів у трудовій сфері, Праця, як соціальний процес, її види - Шпаргалки з соціології

 • Соціальні функції праці, Ставлення до праці, його об"єктивні та суб"єктивні чинники та показники - Шпаргалки з соціології

 • Цінності праці. Види ціннісної орієнтації у сфері праці - Шпаргалки з соціології

 • Механізм мотивації праці - Шпаргалки з соціології

 • Трудова поведінка, її форми - Шпаргалки з соціології

 • Співввідношення понять "управління " та "керівництво". Методи та стилі керівництва - Шпаргалки з соціології

 • Сутність соціальних технологій, їх роль в управлінні соціальними процесами - Шпаргалки з соціології

 • Предмет та структура соціології політики - Шпаргалки з соціології

 • Політика як соціальний інститут, його функції - Шпаргалки з соціології

 • Політичні рухи та їх типологія - Шпаргалки з соціології

 • Предмет соціології, особливості соціологічного вивчення релігії,.Релігія як соціальний інститут, ефективність його функцій - Шпаргалки з соціології

 • Основні елементи структури релігії, їх зміст - Шпаргалки з соціології

 • Історичні типи релігійних вірувань, завдання соціології у дослідженні їхнього співіснування - Шпаргалки з соціології

 • Соціологічна оцінка сакралізації та секуляризації, Сучасна релігійна ситуація в Україні - Шпаргалки з соціології

 • Організаційну структуру соціологічної роботи в Україні репрезентують: - Шпаргалки з соціології

 • Призначення соціологічної асоціації, її структура та завдання - Шпаргалки з соціології

 • Поняття соц. дослідження, його завдання, Поняття процедури, методології, методики і техніки соц. дослідження - Шпаргалки з соціології

 • Соціологічні методи і способи дослідження, Види соц. досліджень, їх призначення - Шпаргалки з соціології

 • Функції соц. дослідження, Етапи організації соц. дослідження, Програма соц. дослідження, структура - Шпаргалки з соціології

 • Поняття проблеми, значення її правильного формулювання і обгрунтування в організації соц. дослідження, Мета і завдання соц. дослідження - Шпаргалки з соціології

 • Роль гіпотез в організації соц. дослідження, їх види - Шпаргалки з соціології

 • Суть і призначення процедури "логічного аналізу понять", Генеральна і вибіркова сукупність, порядок їх визначення - Шпаргалки з соціології

 • Соціологічні документи, їх класифікація, Методи аналізу соціологічних документів - Шпаргалки з соціології

 • Соціологічне спостереження, його види, Експеримент, його види. Призначення соц. експерименту - Шпаргалки з соціології

 • Соц. опитування. Його різновиди, Запитання в анкетуванні, порядок їх формування і види - Шпаргалки з соціології

 • Анкетування, структура анкети, Вимоги до анкетера, Інтерв'ю, його види - Шпаргалки з соціології

 • Експертиза, її призначення - Шпаргалки з соціології

 • Открытие планеты - Уран

 • Орбита и вращение - Уран

 • Физические характеристики - Уран

 • Формирование урана - Уран

 • Спутники - Уран

 • Литература - Уран

 • Введение - Строение Солнца

 • Красные гиганты и сверхгиганты - Строение Солнца

 • Графическая модель пульсара - Строение Солнца

 • Нейтронные звезды - Строение Солнца

 • Открытие пульсаров и нейтронных звезд - Строение Солнца

 • Черная дыра в представлении художника, Примеры гравитационных воронок - Строение Солнца

 • Галактика Андромеда, в центре которой расположена черная дыра, Строение черной дыры - Строение Солнца

 • Черная дыра в фильме Interstellar - лучшее представление черной дыры в научной фантастики, Искажение изображения галактики, проходящей перед черной дырой - Строение Солнца

 • Расположения четырех звездной скоплений вокруг черной дыры в центре NGC2110. - Строение Солнца

 • Астероиды, Открытие астероидов - Малые тела Солнечной системы

 • Главный пояс астероидов - Малые тела Солнечной системы

 • Фаэтон, На орбите Юпитера - Малые тела Солнечной системы

 • Пояс Койпера и облако Оорта - Малые тела Солнечной системы

 • Типы астероидов - Малые тела Солнечной системы

 • Кометы. Свойства комет - Малые тела Солнечной системы

 • Исследование комет - Малые тела Солнечной системы

 • Влияние солнечного ветра - Малые тела Солнечной системы

 • Комета Галлея - Малые тела Солнечной системы

 • Омета Хиякутаке, Метеориты - Малые тела Солнечной системы

 • Типы метеоритов - Малые тела Солнечной системы

 • Падение метеоритов - Малые тела Солнечной системы

 • Звездные дожди - Малые тела Солнечной системы

 • Тунгусский метеорит - Малые тела Солнечной системы

 • Заключение - Малые тела Солнечной системы

 • Сила тяжести на Юпитере

 • Введение - Планета Юпитер и ее спутники

 • Атмосфера Юпитера - Планета Юпитер и ее спутники

 • Кольцо Юпитера - Планета Юпитер и ее спутники

 • Внутренние и внешние спутники Юпитера - Планета Юпитер и ее спутники

 • Ио - Планета Юпитер и ее спутники

 • Европа - Планета Юпитер и ее спутники

 • Ганимед - Планета Юпитер и ее спутники

 • Каллисто - Планета Юпитер и ее спутники

 • Заключение - Планета Юпитер и ее спутники

 • Введение, Общая характеристика звезд, Параметры звезд и их характеристики - Особенности теории конца жизни звезд

 • Блеск звезд как характеристика - Особенности теории конца жизни звезд

 • Расстояние до звезды - Особенности теории конца жизни звезд

 • Светимость как характеристика, Цвет и температура звезд - Особенности теории конца жизни звезд

 • Спектральная характеристика звезд - Особенности теории конца жизни звезд

 • Размер звезды и масса как характеристики - Особенности теории конца жизни звезд

 • Особенности теории конца жизни звезд, Общие - Особенности теории конца жизни звезд

 • Белые карлики - Особенности теории конца жизни звезд

 • Нейтронные звезды - Особенности теории конца жизни звезд

 • Черные дыры - Особенности теории конца жизни звезд

 • Заключение, Список использованных источников и литературы - Особенности теории конца жизни звезд

 • Марсианский экспедиционный корабль с теплообменником-излучателем капельного типа - Марсианский экспедиционный корабль с теплообменником-излучателем капельного типа

 • Критерии разработки ТКС: - Марсианский экспедиционный корабль с теплообменником-излучателем капельного типа

 • Преимущества МЭК перед другими конструкциями: - Марсианский экспедиционный корабль с теплообменником-излучателем капельного типа

 • Возможная причина всплеска, зафиксированного обсерваторией LIGO

 • РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КА С ПОВЫШЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РОБАСТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НА ПРИМЕРЕ КАТАСТРОФЫ "ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ ОМБИЛИКА" - Разработка системы управления космическим аппаратом с повышенным потенциалом робастной устойчивости на примере катастрофы "Эллиптическая омбилика"

 • ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН, Биография - Юрий Алексеевич Гагарин

 • Полет в космос, Подготовка - Юрий Алексеевич Гагарин

 • Полет, Макет спускаемого аппарата Гагарина в мемориальном музее космонавтики - Юрий Алексеевич Гагарин

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...