Наукова новизна отриманих результатів. - Статистичне оцінювання параметрів поверхонь в активно-пасивних системах дистанційного зондування

    1. Отримав подальший розвиток метод виявлення потенційних можливостей активно-пасивних систем дистанційного зондування при застосуванні різноманітних моделей розсіювання та власного випромінювання земної поверхні з урахуванням стану атмосфери. 2. Вперше досліджені потенційні точності багатопараметричного оцінювання стану поверхонь при активному дистанційному зондуванні, а також при пасивному і комбінованому активно-пасивному дистанційному зондуванні з урахуванням впливу підсвічування випромінюванням навколишнього середовища. 3. Вперше розраховані та досліджені граничні похибки сумісних оцінок питомої ефективної поверхні розсіювання і радіояскравісної температури з урахуванням їхнього кореляційного зв'язку, а також виконано порівняльний аналіз потенційних точнісних характеристик активних, пасивних і комплексних систем дистанційного зондування. 4. Отримали подальшій розвиток рекомендації щодо вибору умов проведення експериментів, що забезпечують мінімальні похибки багатопараметричних вимірювань в активних, пасивних та комбінованих системах дистанційного зондування для конкретних моделей природних середовищ.

Практичне значення отриманих результатів. Практична цінність результатів досліджень, що представлені у дисертаційній роботі, полягає в тому, що вони дозволяють підвищити точність вимірів, і, отже, надійність інтерпретації даних дистанційного зондування за рахунок оптимізації обробки полів розсіяного та власного радіотеплового випромінювання, а також за рахунок комплексування активних і пасивних систем дистанційного зондування. Представлені методи та алгоритми розрахунку і аналізу потенційних точностей оцінювання параметрів природних середовищ можуть бути використані при розробці рекомендацій щодо вибору умов проведення експериментів, при яких буде забезпечена максимальна чи задовільна точність вимірів. Цю методику може бути застосовано при використанні широкого класу емпіричних та електродинамічних моделей природних середовищ, як вже існуючих, так і тих, що будуть створені в майбутньому. Запропонована методика розрахунку та аналізу граничних похибок сумісних оцінок питомої ефективної поверхні розсіювання та радіояскравісної температури з урахуванням їхнього кореляційного зв'язку дозволяє підвищити точність оцінок параметрів поверхонь в активно-пасивних системах дистанційного зондування.

Особистий внесок здобувача. Всі основні наукові положення, результати, висновки і рекомендації отримані автором самостійно. Роботи [1, 2, 3] були опубліковані без співавторів. У публікаціях, написаних у співавторстві, здобувачем виконано: розрахунок та аналіз граничних похибок багатопараметричного оцінювання стану поверхонь, що задовольняють функціонально-детермінованим [4, 5, 6], стохастичним [7] моделям при активному, пасивному дистанційному зондуванні та комплексному дистанційному зондуванні [8]; розробка рекомендацій щодо забезпечення максимальної точності оцінювання параметрів [9, 10, 11]; розрахунок коефіцієнтів кореляції між яскравісною температурою та коефіцієнтом розсіювання для поверхні з дрібномасштабними та крупними нерівностями [12]; моделювання розроблених алгоритмів оптимальної обробки [5, 6, 7, 13].

Апробація результатів наукового дослідження. Апробація результатів дисертаційних досліджень проводилася на засіданнях і семінарах кафедри "Проектування радіоелектронних систем літальних апаратів" Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". Крім того, доповіді за темою дисертації були зроблені на наступних конференціях: Міжнародна науково-технічна конференція "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні" (м. Харків, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2004 р., 2005 р.); Науково-технічна конференція Харківського університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба (м. Харків, Харківський університет повітряних сил, 2005 р., 2006 р.).

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи достатньо повно викладено в 13 опублікованих працях, з яких 7 - статті в наукових спеціальних виданнях згідно з переліком ВАК України, 4 публікації в матеріалах і тезах наукових конференцій, 2 статті у міжнародних науково-технічних журналах.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і двох додатків. Повний обсяг дисертації складає 195 сторінок, в тому числі ілюстрації на 6 окремих сторінках, список використаних джерел із 105 найменувань на 11 сторінках та два додатка на 31 сторінці.

Похожие статьи
Наукова новизна отриманих результатів. - Статистичне оцінювання параметрів поверхонь в активно-пасивних системах дистанційного зондування

Предыдущая | Следующая