Вступ - Ділова кар'єра в організації як об'єкт управління

В умовах зростання конкуренції, збільшення ролі людського чинника, успішність управління організацією безпосередньо залежить від ефективності процесів формування, використання і розвитку її керівних кадрів. Управлінська кар'єра зачіпає низку важливих соціально-економічних запитань: задоволеність роботою і продуктивність праці керівників; спадкоємність управлінського професійного досвіду і культури організації; безперебійність і раціональність заміщення ключових посад і інше. Це підтверджується досвідом процвітаючих зарубіжних корпорацій, що давно усвідомили важливість того, як і хто просувається в структурі ієрархії організації і розпоряджається її ресурсами. Заодно велика увага приділяється формуванню систем управління службово-професійним просуванням персоналу. Зростає інтерес до проблем самоврядності кар'єрою з боку кожного менеджера. Свобода вибору доріг руху в соціальній структурі породжує конкуренцію і ставить перед кожною людиною проблему підвищення його конкурентоспроможності на ринку праці. В той же час, в теорії управління організацією проблема формування дії, що управляє на процес розвитку ділової кар'єри менеджера розроблена не повною мірою. Це у свою чергу, на практиці відбивається в існуванні безлічі проблем в області розвитку і просування управлінських кадрів. Менеджери частенько слабо уявляють собі перспективи свого подальшого просування (аж до незнання наступного посадового рівня), а також своїх наступників на випадок залишення поточної посади. У підборі кандидатів на управлінські посади домінує суб'єктивізм (одноосібне вирішення керівника), серед чинників розвитку ділової кар'єри панує протекціонізм, орієнтований не на професійні якості, а на родинних і інші зв'язки претендентів на керівні пости. Відсутність цілеспрямованої дії на процес формування і розвитку управлінської кар'єри приводить до непрофесіоналізму в управлінні, в зниженні ефективності використання ресурсів організацій. Під діловою кар'єрою розуміють просування працівника сходинками службової ієрархії або послідовна зміна занять як у рамках окремої організації, так і протягом життя, а також сприйняття людиною цих етапів. Таким чином, вона має як об'єктивну, так і суб'єктивну сторони. Актуальність теми дослідження визначається високою соціальною і економічною значущістю проблеми управління службово-професійним просуванням персоналу в організаціях на сучасному етапі розвитку держави. Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних основ, методичних і практичних рекомендацій по формуванню системи службово-професійного просування персоналу в організаціях. Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання:

    1. Проаналізувати теоретико-методологічні підходи щодо визначення поняття ділової кар'єри персоналу організації. 2. Визначити місце кар'єри у житті персоналу. 3. Визначити сутність, основні завдання та функції планування ділової кар'єри персоналу. 4. Виявити вплив формування системи службово-професійного просування персоналу на результати і характер діяльності організації; 4. Розробити та апробувати методику дослідження процесу планування ділової кар'єри персоналу організації. 5. Розробити практичні рекомендації щодо підвищення ефективності планування ділової кар'єри персоналу організації.

Об'єктом роботи є ділова кар'єра персоналу організації.

Предметом роботи є особливості планування та реалізації ділової кар'єри персоналу організації.

Дипломна робота складається з вступу, двох глав, висновків, списка використаної літератури та додатків.

Похожие статьи
Вступ - Ділова кар'єра в організації як об'єкт управління

Предыдущая | Следующая