Витрати на якість продукції: проблеми організації та методи обліку


Система управлінського обліку на підприємстві проходить певні етапи. Інформація, яка потрібна на кожному з цих етапів, має бути спеціально підготована та інтерпретована, аби внутрішні форми звітності, у підсумку, на різних рівняхуправління були забезпечені даними, які необхідні для прийняття управлінських рішень.

Така необхідність стосується й процесу обліку витрат на якість продукції, адже сьогодні проблема якості продукції є однією з найактуальніших в економічному та соціальному житті суспільства.

Головною ціллю для підприємства, що орієнтоване на ринок, є отримання прибутку за умови покриття усіх витрат. Важливим є повний облік усіх витрат, та традиційний бухгалтерський облік не завжди може реалізувати свої функції в повній мірі адже облік витрат на якість не враховується.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику оцінки та обліку витрат, які пов'язаних з якістю продукції, досліджували такі науковці, як Г. Г. Азгальдов, В. І. Гіссін, Е. М. Карлик, П. П. Новиченко, В. Ю. Огвоздін, В. В. Окрепі - лов, Т. Д. Попова, К. М. Рахлін, Е. І. Тавер, Т. В. Сокольська, Дж. Шанк, О. В. Фоміна та інші.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. На сьогоднішній день, на українських підприємствах, існують невиріше - ні проблеми, пов'язані з побудовою механізму обліку витрат на якість продукції. Відомо, що виділення витрат на якість обліковою документацією, що існує в Україні, не передбачено. Витрати на якість не є складовою частиною звичайної виробничої калькуляції. Отже, проблема відображення витрат на якість продукції в обліку залишається не вирішеною.

Мета статті. Визначення поняття "якість продукції" як елемента управлінського обліку, визначення проблем та пошук методів обліку витрат на якість продукції.

Виклад основного матеріалу. Загальне трактування поняття "якість продукції" дає розуміння, що це сукупність властивостей продукції, які визначають ступінь придатності її для використання за призначенням. Ступінь досконалості, яким володіє товар, послуга чи інший вихідний продукт бізнес-процесу. Згідно з визначенням загального управління якістю, якість -- це відповідність вимогам споживача [1, с. 114]. Отже, витрати на неї повинні реально забезпечувати виконання очікувань споживача.

При аналізі витрат на якість варто враховувати, що загальна вартість якості вміщує витрати на відповідність і витрати на невідповідність.

Витрати на превентивні дії.

Витрати виробника на будь-які дії з попередження появи невідповідностей і дефектів, враховуючи витрати на розроблення, впровадження й підтримку системи якості, яка забезпечує зниження ризику споживача одержати продукцію, не відповідну його очікуванням.

Витрати на інспекцію.

Витрати виробника на виявлення невідповідностей і дефектності, що виникають у процесі виробництва продукції для їх виключення. Очевидно, що помилки при виробництві продукції трапляються в кожного виробника. Щоб мінімізувати число помилок, що являють собою невідповідності вимогам споживача (дефектність), виробник змушений організувати систему їхнього виявлення, витрачаючи частину своїх коштів на розроблення й впровадження системи контролю, оплату контролерів і операторів, що здійснюють контроль.

Витрати на внутрішній брак.

Витрати виробника на усунення помилок, виявлених ним у процесі виробництва продукції. Ці витрати виробника є його особистими витратами, тобто витратами, які він не зможе повернути надалі за рахунок споживача. Рівень цих витрат виробника залежить від кількості виявлених ним невідповідностей вимогам споживача.

Витрати на зовнішній брак.

Додаткові витрати виробника на виправлення невідповідностей виробленої для споживача продукції у порівнянні з тим, що він йому обіцяв (гарантував) [2, с. 151].

Сума цих витрат дорівнюватиме загальним витратам на якість.

Однак слід враховувати, що розподіл витрат на ці групи є умовним. Відсутність єдиної класифікації можна поясними різними галузями економіки, в яких працюють підприємства, різною специфікою та сферою діяльності, тощо. Отже, в різних організаціях можуть використовуватися власні методики підрахунку. Але це не суттєво, оскільки класифікація та аналіз витрат на якість -- внутрішня діяльність кожного підприємства. Достатньо повного погодження всередині підприємства за обраними видами і категоріями витрат. Категорії витрат мають бути постійними, не дублювати одна одну.

Отже, для організації управлінського обліку витрат на якість продукції необхідна наступна інформація:

Про витрати на виконання окремих заходів щодо забезпечення і поліпшення якості продукції (попереджувальні, контрольні і т. д.) для аналізу і оцінки ефективності всього комплексу даних витрат;

Про склад даних витрат в розрізі окремих дій для цілей контролю і пошуку резервів можливого зниження витрат, що не впливають на якість продукції;

Про розмір і структуру витрат, пов'язаних з якістю, на окремі види продукції;

Про витрати на якість у розрізі окремих стадій виробництва [3, с. 79].

Для створення на підприємстві дієвого механізму отримання інформації про витрати на якість рекомендовано здійснити низку заходів, а саме:

    1. Визначення підрозділів відповідальних за надання оперативної інформації за окремими елементами витрат, періодичності надання, а також користувачів інформації. Дані заходи є доцільні, також необхідно чітко визначити права і обов'язки підрозділів щодо доступу до інформації та її нерозголошення, адже вона становить комерційну таємницю. 2. Розробка методів збору, обробки, аналізу і оптимізації витрат на якість. 3. Визначення форми звіту, що деталізує витрати на якість; звіт має бути складений в одному стилі з іншими видами звітної інформації, повинен бути релевантним цілям бізнесу і давати адресату достатній обсяг інформації. Необхідно розробити внутрішню документацію та звіти, які фіксуватимуть витрати на якість, виходячи з особливостей діяльності підприємства (вид діяльності, галузь, організаційно-правова форма господарювання). 4. Проведення попереднього вивчення та встановлення попередніх показників для невеликого підрозділу або виробничої лінії для майбутнього застосування; у міру набуття досвіду роботи з системою витрат стане ясно, які категорії і елементи витрат на якість слід додати, а які виключити. Необхідно забезпечити гнучкість показників (елементів) калькуляції витрат на якість. 5. Включення питань якості та оцінки витрат на якість складовою частиною у всі схеми навчання та інструктажу; кожен працівник повинен зрозуміти із самого початку економічне значення якості і усвідомити що досягнення і підтримка репутації за якістю життя як для успіху і зростання організації, так і для кожного усередині неї. Необхідна розробка окремого Положення про витрати на якість, та ознайомлення з ним відповідних працівників [4, с. 128].

Усі вищенаведені заходи є вкрай важливими для підприємства при внутрішній організації обліку витрат на якість.

Важливо зазначити, що ні в Наказі про облікову політику, ні в Положенні про організацію обліку на підприємстві ці завдання в повній мірі не будуть вирішені. Процес організації обліку базується на організаційній, методичній та технічній складових, які є єдиним цілим облікового процесу підприємства.

Наведені завдання необхідно реалізувати шляхом створення окремого нормативного документу, який має бути розробленим в контексті управлінського обліку на підприємстві та враховувати особливості основного обліку на підприємстві.

Враховуючи вищесказане, можна виділити основні принципи організації обліку витрат на якість: оперативність надання; повнота, достовірності інформації щодо витрат на якість; забезпечення гнучкості та економічності достовірності інформації щодо витрат на якість; забезпечення гнучкості та економічності надання, обробки даної інформації та представлення її в звітах.

Враховуючи відсутність чіткого нормативного регулювання в Україні витрат на якість, процес організації їх обліку є не простим процесом, який вимагає особливої уваги. Хоча такі витрати у тому чи іншому вигляді виникають на будь-якому підприємстві, точної методики їх ідентифікації не існує, тому визначити їх можна лише за допомогою допоміжних розрахунків та методів, а також виокремлення з поміж інших найбільш прийнятних [5 с. 44].

У практичній діяльності будь-який метод чи вид розрахунку для обліку витрат, мають право на існування, і вибір підприємством конкретного методу визначається виходячи з особливостей даного підприємства -- його індивідуальної структури, виду діяльності, рівня розвитку системи якості та фінансових (економічних) служб.

Таке становище визначено в рекомендації ІСО 9004-1:1994 (розділ "Б"), що пропонують для практичного використання три методи, однак при цьому не виключають і застосування інших методів або їх модифікацій [6, с. 300].

Метод калькулювання витрат на якість.

Витрати па якість при використанні даного методу в цілому поділяються на витрати, що є результатом внутрішньої господарської діяльності, і на витрати на зовнішні роботи.

Складові витрат, що є результатом внутрішньої господарської діяльності, аналізуються на основі моделей калькуляції витрат і включають:

    1. витрати па профілактику (на усі види діяльності по запобіганню дефектів); витрати якість управлінський облік 2. витрати на оцінювання (на випробування, контроль і обстеження для оцінки виконання вимог до якості); 3. внутрішні витрати, які є наслідком дефектів (зокрема, їх становлять витрати на повторне надання послуги, вторинну обробку, переробку, повторні випробування, шлюб); 4. зовнішні витрати, що являють наслідком дефектів -- це витрати, що виникають після поставки продукції з-за того, що продукція не відповідає вимогам до якості (зокрема, витрати на технічне обслуговування і ремонт продукції низької якості у споживача, гарантії і повернення, прямі витрати та знижки на якість продукції, на витрати, пов'язані з юридичною відповідальністю за якість продукції).

Витрати на профілактику та оцінювання вважаються продуктивними, тоді як внутрішні витрати і витрати внаслідок дефектів вважаються збитками.

Метод калькулювання витрат, пов'язаних з процесами.

Використовується для аналізу вартості відповідності та невідповідності вартості будь-якого процесу, причому і те, і інше може бути джерелом економії коштів. Вартість відповідності -- це витрати, понесені з метою задоволення всіх сформульованих і непрямих запитів споживачів при безвідмовності існуючого процесу. Вартість невідповідності -- це затрати, понесені в результаті порушення існуючого процесу.

Метод визначення втрат внаслідок низької якості.

При використанні даного методу основна увага приділяється внутрішнім і зовнішнім втрат внаслідок низької якості і визначення матеріальних і нематеріальних втрат.

Матеріальні втрати являють собою внутрішні і зовнішні витрати, які є наслідком дефектів. Нематеріальними втратами є:

    1. зовнішні -- втрати, обумовлені скороченням в майбутньому обсягу збуту з-за незадоволеності споживача якістю продукції і тим самим втрати ринків; 2. внутрішні -- втрати внаслідок зниження продуктивності праці через переробок, низького рівня використання виробничих потужностей і т. п.

Зазначені методи доцільно застосовувати як складові частини облікової політики підприємства. Однак на практиці для вирішення проблеми обліку витрат на якість необхідно проводити комплексний аналіз витрат підприємства. Для цього варто застосовувати всі доступні в кожній конкретній ситуації методи. Тільки такий аналіз може вважатися повноцінним і дати об'єктивний результат для прийняття управлінського рішення.

Практика останніх років доводить, що існуючий рівень організації обліку витрат на якість не здатний задовольнити всі вимоги щодо обліку витрат на неї та надати необхідну інформацію у повному обсязі. Тому кожне підприємство, яке має на меті впровадити систему обліку витрат на якість повинно розробити власну систему заходів по організації фінансування, обліку та калькулюванні витрат на якість, що в свою чергу сприятиме підвищенню якості продукції, рівню її конкурентоспроможності та ефективності діяльності підприємства в цілому.

Оскільки від величини витрат залежить прибутковість підприємства, то ефективне управління витратами і, зокрема, витратами на якість, яке передбачає мінімізацію їхньої загальної величини є надзвичайно важливим. Тож, систему управління витратами на якість потрібно впроваджувати на комплексній основі, забезпечуючи взаємозалежне вирішення поставлених завдань.

Висновки

Виходячи з вищеви - кладеного, слід зазначити, що в умовах ринкової економіки успіх кожного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, обумовленої, в першу чергу, ступенем задоволення потреб суспільства з найменшими витратами. При цьому в даний час визначальною характеристикою, яка формує суспільні потреби, стає якість продукції.

Коли сьогодні йдеться про якість, то мається на увазі не стільки якість самої продукції чи послуг, скільки якість функціонування підприємств і організацій, досконалість їх систем управління якістю, спрямованих на постійне самовдосконалення.

Отже вирішення проблеми організації витрат на якість -- невід'ємний елемент стратегії розвитку сучасних компаній та ведення бізнесу у цілому, тому слід розглядати облік витрат на якість, як один з основних елементів управлінського обліку підприємства з використанням запропонованих методів.

Список літератури

    1. Сицько В. Е. Управління якістю: навчально-методичний посібник / В. Е. Сицько - Мінськ: Высш. шк. 2008. - 192 с. 2. Махініч Г. О. Економічна природа якості продукції / Махініч Г. О. // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - № 6. - С. 151-155. 3. Гольцев Д. Г. Сутність та маркетинговий підхід до поняття "якість" у системі управління якістю / Гольцев Д. Г. // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. - С. 79-87. 4. Демиденко Д. С. Управление затратами при формировании качества промышленной продукции / Д. С. Де - миденко. - СПб.: Изд-во СПбУэФ, 1995. 5. Пронкіна Л. І. Конкурентоспроможність і якість товару: проблеми співвідношення / Пронкіна Л. І., Вертелеєва О. В. // Економіка та держава. - 2010. - № 3. - С. 44-46. 6. Шаповал М. І. Менеджмент якості / Шаповал М. І. - К., 2003. - С. 300-302.

Анотація

У статті розглянуті поняття "якість продукції" та "витрати на якість". Визначено місце витрат на якість в управлінському обліку підприємства. Зазначена основна документальна інформація, необхідна для обліку витрат на якість. Наведено основні проблеми обліку витрат на якість на підприємстві. На основі проведеного дослідження запропоновані можливі методи організації обліку витрат на якість.

Ключові слова: витрати на якість, якість продукції, організація обліку, класифікація витрат на якість, методи обліку.

Похожие статьи
Витрати на якість продукції: проблеми організації та методи обліку

Предыдущая | Следующая