Сутність поняття трудового процесу - Дослідження структури трудового процесу і проектування методів праці на рівні її складових елементів

Процес безпосереднього виготовлення різних деталей, механізмів, машин, станків, пристроїв для виготовлення інших робіт, які забезпечують їх виробництво (транспортування та інше обслуговування) називається виробничим процесом. Інакше кажучи, -- це цілеспрямоване перетворення в процесі праці трьох виробничих елементів (робочої сили, знарядь і предмета праці) на продукт виробництва, тобто надання предмету праці нових чи збереження вже існуючих споживчих властивостей у просторі та часі.

Кожний виробничий процес можна розглядати з двох боків: як сукупність змін, що їх зазнають предмети праці, - це технологічний процес, та як сукупність дій робітників із затратами нервово-м'язової енергії, що спрямовані на доцільну зміну предмета праці, - трудовий процес. Отже, існує безпосередній зв'язок між технологічним, трудовим і виробничим процесами.

Трудовий процес - це сукупність методів і засобів контрольованого (керованого) людиною впливу на предмет праці за допомогою знарядь праці з метою випуску матеріального або нематеріального продукту, що здійснюються в певних природних або штучних умовах.

Зміст трудового процесу визначається технологічним процесом і включає не тільки безпосередній вплив виконавця на предмет праці, а й спостереження за роботою устаткування, управління і контроль за ходом технологічного процесу.

Процес праці як доцільна діяльність реалізується в певній послідовності логічно пов'язаних раціональних прийомів, дій та рухів, які поєднуються в такі загальні етапи :

    1) аналіз ситуації (проблеми, плану робіт, програми, технології, задуму); 2) уявлення про технологію виконання роботи, можливі впливи чинників зовнішнього середовища, прогнозування результатів процесу; 3) підготовка робочого місця та забезпечення його всім необхідним (матеріально-енергетичними ресурсами, робочою силою, інформацією, технологією і т. д.); 4) виконання роботи -- безпосередній трудовий процес; 5) оформлення результатів роботи; 6) здавання і впровадження (реалізація) роботи; 7) стимулювання результатів належно виконаної роботи. [1]

Під змістом праці розуміють найменування конкретних завдань та опис процесів виконання конкретних операцій. На зміст праці істотно впливають: продукція або послуги; засоби праці; технологія; організація виробництва; кваліфікація працівників.

Трудові процеси розрізняються за такими основними ознаками: характером предмета та продукту праці, функціями працівників, ступенем участі людини у впливі на предмет праці (рівнем механізації), важкістю праці.

За характером предмета праці та продукту праці виділяють три види трудових процесів:

    - речово-енергетичні, які характерні для робітників і в яких предметом та продуктом праці є речовина (сировина, матеріали, деталі, машини) або енергія (електрична, теплова, гідравлічна тощо); - інформаційні, що притаманні службовцям і предметом та продуктом праці яких є інформація (економічна, конструкторська, технологічна і т. д.); - віртуальні, що пов'язані з інформаційним обслуговуванням робітників та службовців за допомогою комп'ютерних систем та мереж.

За функціями, що виконуються, трудові процеси поділяються на:

    - основні, які здійснюються робітниками основних цехів (виробництв) під час випуску продукції; - допоміжні, які спрямовані на випуск продукції (надання послуг) для забезпечення нормальної роботи основних цехів (виробництв); - обслуговуючі, притаманні робітникам, що створюють умови нормального функціонування устаткування та робочих місцях в основних та допоміжних цехах (виробництвах).

За ступенем участі людини у впливах на предмет праці трудові процеси поділяються на:

    - ручні, під час яких робітники впливають на предмет праці без застосування додаткових джерел енергії або за допомогою ручного інструмента, який приводиться в рух додатковим джерелом енергії (електричної, пневматичної тощо); - машинно-ручні, за яких технологічний вплив на предмет праці здійснюється за допомогою механізмів, машин (верстатів), але переміщення інструмента відносно предмета праці здійснюється робітником. Наприклад, обробка деталей на металорізальних верстатах з ручним подаванням; - машинні, коли зміна форми, розмірів та інших характеристик предмета праці здійснюється машиною без фізичних зусиль робітника, функції якого полягають у встановленні та знятті предмета праці й управлінні роботою машини. Прикладом такого процесу є обробка деталі на верстаті з автоматичним подаванням інструмента; - автоматизовані процеси характеризуються тим, що технологічний вплив на предмет праці, його установлення та зняття виконується без участі робітника. Залежно від ступеня автоматизації функції робітника полягають у контролі за роботою машини, усуненні відмов, налагодженні, зміні інструмента, забезпеченні необхідних запасів предметів праці та інструмента, складанні програми роботи машини.

Основним елементом трудового процесу є операція. Елементи операції: установка, технологічний і допоміжний переходи, позиція. Установка -- це одноразове закріплення оброблюваної заготовки або деталі. Позиція характеризується фіксованим положенням предмета праці, де він підлягає технологічному впливу устаткування. Перехід -- це частина операції, що характеризується незмінністю установки та позиції, режиму роботи устаткування та інструменту. До складу операції відносять трудові прийоми, дії та рухи.

Трудовий рух - це однократне переміщення робочим свого тулубу, руки, ноги, пальців, очей у процесі праці. Найтиповішими з них є "протягнути руку", "встановити", "взяти", "натиснути", "нахилитися", "випрямитися", "приди-витися", "перевести погляд". Трудові рухи класифікуються також за певними ознаками: тривалістю (короткі та тривалі), напрямком (горизонтальні, вертикальні, прямолінійні, радіальні), точністю (приноровчі та рішучі), функціональності (необхідні, виправні, аварійні, радіальні, помилкові), складності (легкі, напружені).

Трудова дія - логічно завершена сукупність кількох цільових трудових рухів, які виконуються без перерви одним або кількома робочими органами виконавця за незмінних предметів та засобів праці. Наприклад, трудова дія "взяти інструмент" складається з таких елементарних рухів: а) "простягнути руку до інструмента", б) "взяти (охопити пальцями) інструмент".

Трудовий прийом - це сукупність трудових дій, що виконуються за незмінних предметів та засобів праці і які складають технологічно завершену частину операції. Наприклад, "установити заготовку в пристрій". Трудові прийоми можуть бути основними і допоміжними.

Комплекс трудових прийомів являє собою їх сукупність (основних і допоміжних), об'єднаних або за технологічною послідовністю, або за спільністю чинників, які впливають на час виконання. Наприклад, "установити різець на розмір", "установити деталь у пристрій і зняти її після обробки". В останньому прикладі об'єднання двох прийомів у комплекс здійснене за спільністю чинників (вага деталі), що впливає на час виконання цих прийомів. Комплекси трудових прийомів утворюють виробничу операцію, яка виконується одним чи групою робітників і включає в себе всі їхні дії по виконанню заданої роботи.

Кількість комплексів прийомів, включених у трудову операцію, багато в чому залежать від структури технологічного процесу и типа виробництва. У масовому виробництві технологічний процес розділяється на багато операцій, тому в структурі трудової операції об'єднуються декілька (2-5) комплексів трудових прийомів. В одиничному виробництві, де розділення технологічного процесу незначне, до складу трудової операції може включатися багато (до кількох десятків) комплексів трудових прийомів. Як правило, трудову операцію виконує один робочий, рідше - декілька робочих, що обслуговують одне робоче місце.

Елементи трудового процесу різного ступеню укрупнення призначені для аналізу вдосконалення та проектування організації праці та її нормування. При цьому більш дрібні елементи трудового процесу - трудові рухи та дії - використовуються в першу чергу з метою покращення організації праці, розробки нормативів часу. Кожному елементу відповідають трудові нормативи певної стдії укрупнення.

Всі елементи трудового процесу: трудові операції та їх комплекси, комплекси прийомів, прийоми, дії та рухи використовуються при вдосконаленні та проектуванні організації праці робочих з метою сумарного зменшення витрат часу на їх виконання.

Задачею організації трудових процесів також є підвищення інтересу до праці. Її рішення полягає як у правильному поєднанні режимів роботи машини та людини, так і найбільш доцільному розподілу обов'язків робітників при виконанні трудового процесу.

Похожие статьи
Сутність поняття трудового процесу - Дослідження структури трудового процесу і проектування методів праці на рівні її складових елементів

Предыдущая | Следующая