Організаційна функція - Виконання управлінських функцій на підприємстві

На підприємстві працює ряд спеціалістів, які створюють, контролюють і запобігають виникненню негативних ситуацій щодо виконання плану. Вони виконують проектувальну, організаційну, допомагають в управлінні працівниками і установою загалом, тобто управлінську функцію та виконавську.

Для початку створюється план дій організації приблизно на рік, певна кількість продукції, яка буде виготовлена на певний період. Цей план затверджується керівником. Організаційно-управлінські рішення приймаються лише директором організації - Фатулою Мірзоєвим. Створюються наради, на яких обговорюються проблеми розвитку, процедури розроблення інноваційних технологій, збут та виробіток продукції, максимізація прибутку. Якщо директор не в змозі приймати та реалізовувати рішення, цим займається заступник директора з питань економіки та фінансів. Він безпосередньо реалізовує оперативну та стратегічну політику підприємства, розробляє та здійснює плани діяльності організації та подає їх директору. Персонал включає в себе 83 людей. У кожного своє завдання, своя робота, свої обов'язки перед організацією. В більшості це працівники рослиницької галузі виробництва. Працівники працюють у складах над різними формами виробітку продукції, майстри удосконалюють та перевіряють машинне управління.

Оцінка побудови організаційної структури організації та збалансованості діяльності її підрозділів

Структура управління ПОП "Тернопільське" являє собою упорядковану сукупність взаємопов'язаних елементів системи, що визначає поділ праці і службових зв'язків між структурними підрозділами апарату управління з підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень. Вона організаційно закріплює функції за структурними підрозділами й працівниками, а також регламентує потоки інформації у системі управління.

Вищим органом управління на підприємстві є загальні збори пайовиків. Директор здійснює повсякденне керівництво діяльністю господарства, спрямовує діяльність керівників первинних підрозділів.

В своїй діяльності директор спирається на функціональні служби, які очолюються головними спеціалістами галузей.

Організаційна структура являє собою сукупність підрозділів господарства, зайнятих основною діяльністю, а також обслуговуючих і допоміжних виробництв, які здійснюють свою діяльність на основі кооперації і поділу праці в середині ПОП "Тернопільське" . Організаційна структура підприємства базується на бригадному принципі. Бригади в господарстві діють як первинні трудові колективи, в середині яких працівники пов'язані між собою єдиним виробничим процесом, виконують на основі кооперації і госпрозрахунку, як правило, весь цикл робіт і відповідають за кінцеві результати. Ланки є внутрібригадною формою організації праці.

Функціональні служби підприємства здійснюють кваліфіковане керівництво окремими галузями відповідно до діючих в підприємстві положень про ці служби.

Обслуговуюче і підсобне виробництво в господарстві представляють: машино-тракторний парк, ремонтна майстерня, складське господарство, будівельна бригада та ін.

Протягом останніх трьох років організаційна структура ПОП "Тернопільське" залишилась без змін.

Апарат управління ПОП "Тернопільське" здійснює 5 основних функцій: 1) планування; 2) організація; 3) координація; 4) мотивація; 5) контроль. Крім згаданих, виконуються і специфічні функції: 1) загальне лінійне керівництво; 2) управління технологічною підготовкою виробництва; 3) техніко-економічне; 4) управління технічною підготовкою виробництва; 5) оперативне управління виробництвам; 6) організація і оплата праці; 7) управління трудовими ресурсами; 8) управління матеріально-технічним забезпеченням і збутом; 9) управління капітальним будівництвом і реконструкцією; 10) бухгалтерський облік і фінансова діяльність; 11) контроль за якістю праці і продукції; 12) управління господарським обслуговуванням справочинством; 13) охорона праці і технік безпеки; 14) управління природокористуванням.

Аналіз організації роботи з документами, що знаходяться в документообігу організації

ПОП "Тернопільське" являє собою унітарну приватну форму господарювання, створену на загально правових засадах з метою виробництва сільськогосподарської продукції на основі оренди майнових і земельних паїв. Підприємство приватної форми власності. Середньооблікова чисельність - 83 людини.

Вищим органом управління на підприємстві є загальні збори пайовиків. Директор здійснює повсякденне керівництво діяльністю господарства, спрямовує діяльність керівників первинних підрозділів.

В своїй діяльності директор спирається на функціональні служби, які очолюються головними спеціалістами галузей.

Документообіг - це рух документів в організації з моменту їх отримання чи утворення до завершення виконання чи відправки. Організація документообігу сприяє оперативному проходженню документів в апараті управління, пропорційному завантаженю підрозділів та посадових осіб, що показує позитивний вплив на процес управління в цілому.

Документообіг на підприємстві здійснюється у вигляді потоків документів. В кожній установі, організації, на підприємстві документи перебувають в постійному обігу. Для цього потрібно створення оптимальних умов для всіх видів робіт з документами на всіх етапах опрацювання документів - від моменту створення чи одержання документа до його знищення або відправлення на архівне зберігання. Слід відмітити, що на підприємстві значну частину документообігу складають вхідні та вихідні листи.

Також серед документів, які створюються для внутрішнього користування переважають розпорядження, накази, службові записки. У відділі існує чітка система здійснення послідовних операцій з документами: приймання, і реєстрація, розгляд керівником, порядок проходження документів в організації, їх виконання, контроль виконання, формування справ, підготовка і передача справ до архіву.

Головний бухгалтер - Мельник Тетяна Василівна разом із колегами по бухгалтерії займається документообігом в організації. Саме в нього перебуває вся інформація по підприємству.

Оцінка організації забезпечення умов ефективної та безпечної праці на робочих місцях

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.

У загальній системі профілактики в питаннях охорони праці на підприємстві особливе місце займає інформаційна робота. Інформація про стан охорони праці, травматизм, забезпечення здорових і безпечних умов праці передбачена у програмах вступного та первинного інструктажів, а також різних видів навчання.

Крім цього, інформування працівників із зазначених питань відповідно до системи управління охороною праці передбачено: у програмах щорічного навчання та перевірки знань робітників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки; при щотижневому обговоренні підсумків на оперативних нарадах; при щомісячному обговоренні питань охорони праці на нарадах у директора; при обговоренні підсумкових наказів по підприємству за кожний квартал та рік; при опрацюванні наказів щодо нещасних випадків.

Інформаційна робота про заходи з безпечного виконання робіт на підприємстві проводиться у кабінеті охорони праці та промислової безпеки, у куточках охорони праці та промислової безпеки.

Організація несе повну відповідальність за своїх працівників, а також гарантує безпечні умови праці на виробництві.

За порушення Закону України "Про охорону праці" та нормативних актів з охорони праці притягувати винних працівників до дисциплінарної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Працівники мають право відмовитися від дорученої роботи, при якій створюється ситуація, небезпечна для їхнього життя і здоров'я, для життя і здоров'я інших людей і навколишнього середовища, якщо такі умови прямо не передбачені трудовими договорами (контрактами).

На підприємстві підготовлено і функціонує Положення про службу охорони праці. З метою забезпечення функціонування системи управління охороною праці, проведення навчання та пропаганди безпечних методів праці, обладнано кабінет охорони праці та промислової безпеки.

На протязі проходження практики мені було дозволено зробити екскурсію по скдам, майстернях організації. Слідкуючи за роботою я замітив, що у кожного працівника є своє робоче місце, доволі просторне і забезпечене інструментами різного характеру, також в доброму стані станки, прилади та інше устаткування. Між працівниками достатньо місця, щоб не заважати один одному. Кожний працівеник отримує спец одяг для роботи. Приміщення вільне, свіже, зимою добре обігрівається. За весь час роботи на підприємстві ніяких скарг не було, всі працівники задоволені.

Аналіз організації дій щодо забезпечення діяльності організації інформаційно-комунікативними зв'язками

Організація управління на даному етапі розвитку документообігу неможлива без застосування автоматизованих інформаційних систем, баз даних та систем управління електронними документами. Вони спрощують й прискорюють процес підготовки документів, покращують спрацювання великих обсягів інформації, доступ до інформації з віддаленого від робочого місця.

Впровадження персональних комп'ютерів (ПК) відкриває принципово нові можливості для документаційного забезпечення управління, дає змогу піднести діяльність на сучасний рівень, кардинально підвищити продуктивність та якість роботи працівників цієї сфери.

У зв?язку з комп'ютеризацією процесу управління і переходом до зберігання інформації на електронних носіях сьогодні під документаційним забезпеченням управління розуміють створення документованої інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій.

Для підготування, опрацювання, передавання, контролювання й зберігання документів за допомогою ПК використовуються основні та спеціалізовані програмні забезпечення.

Основні:

    - Операційна система; - Текстовий редактор; - Електронні таблиці; - Система керування базами даних; - Комунікативні програми для роботи з факсами та доступу до Internet.

Інформаційна діяльність - це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави. Інформаційна діяльність установи спрямована на створення, переробку та розповсюдження відповідної інформації в установі та доведення її до відома усіх зацікавлених осіб.

У відділі бухгалтерії та відділі кадрів підприємства створюється великий обсяг інформації. Робота з інформаційними документами розподіляється між працівниками відділу в установленому порядку та згідно з посадовими інструкціями.

Кожен працівник несе відповідальність за той чи інший обсяг інформації, доводить до відома усіх зацікавлених осіб про хід справи, несе відповідальність за вчасне виконання того чи іншого розпорядження.

Аналіз механізму формування кадрової політики, спрямованої на забезпечення дієздатності колективу організації

Кадровою політикою ПОП "Тернопільське" займається відділ кадрів.

Кожен працівник проходить курси підвищення кваліфікації, їх тривалість залежить від того, яка посада в працівника та чим саме займається працівник. Для працівників проводять курси поглибленого вивчення пошиття різних виробів.

Кадрова політика спрямована на те, щоб створити якнайкращі умови для працівників.

Відповідно до законодавства кожному працівнику надається відпустка, як оплачувана, так і за свій рахунок. Навантаження працівників не виходить за норми законодавства. Створюються якнайкращі умови праці.

Всі права та обов'язки працівників прописані в їх посадових інструкціях, та правилах внутрішнього розпорядку.

Організація управлінських процедур в організації

На підприємстві діє суворий розподіл відповідальності і повноважень між керівниками. Мірзоєв Фатула Агаверді Огли обіймає посаду директора ПОП "Тернопільське" з 2001 року. Зараз на цьому підприємстві працює 85 осіб, підприємство збуває свою продукцію в межах тереторії України. Це одне із бюджетонаповнюючих підприємств району. Торік до бюджету було сплачено понад 2 млн. грн.. податків.

Основа виробничої діяльності цього господарства припадає на рослинницьку галузь. Тут досить ефективно займаються вирощуванням зернових і технічних культур.

Разом з тим, ПОП "Тернопільське" славиться ще й своїм овочівництвом, без якого сьогодні важко уявити будні і задуми на майбутнє його керівника Мерзоєва Фатули Агаверді огли. А вони вже вийшли далеко за межі Тернопільщини і дають свої перші результати.

- Ще до збирання пізніх овочевих культур на 90-гектарній площі отримали досить непоганий урожай картоплі. Нас порадували ранні і середньо-ранні її сорти "Рів'єра" і "Беларосса", - говорить головний агроном Іван Шевчук. - Перший відповідно видав по 30 тонн, а другий - 25 тонн з гектара. Через сухе літо не було достатнього нарощування бульб пізнього сорту картоплі "Лаура", тому її врожайність дещо нижча звичайного.

Недавно приступили до збирання столового буряка і моркви, під які відведено 6 гектарів. Добре зарекомендував себе буряк сорту "Болеро". Він не лише має хороші споживчі характеристики, а й зародив на славу - по 55-60 тонн з гектара.

Значно нижче, ніж торік, видала морква. Її ранній сорт "Кароліна" заледве перейшов десятитонну відмітку на круг. На жаль, частина продукції цього сорту розтріскалась через брак вологи, що вплинуло на її товарний вигляд і реалізаційну ціну. Хоча проблем з продажем немає, адже нинішнього року морква всюди погано зародила. Дещо кращий стан пізнього сорту моркви "Шантале". Його закладають на зимове зберігання.

У господарстві сподіваються отримати не менше, як по 50 тонн капусти, яка дозріла на десяти гектарах. Не помилились з її сортами. Використані гібриди пізньої капусти "Арос" і "Меридор" добре перенесли посуху та мають хорошу здатність до зберігання.

У ПОП "Тернопільське" повним ходом іде підготовка площ під овочі наступного року. Вибрали ті з них, де попередником були зернові. В грунт заклали по 500 кг нітрофоски у фізичній вазі. Весною вноситимуть рідкі добрива.

Лінія на максимальне забезпечення тернополян овочевою продукцією чітко виписана у планах корпорації "Агропродсервіс", до складу якої входить сільгосппідприємство "Тернопільське". Як сказав керівник фірми Іван Чайківський, на столі у містян має бути в достатку вирощених в Україні овочів, адже вони значно корисніші і дешевші від імпортованих.

Взаємозв'язки в організації дуже тісні. Керівники підрозділів з працівниками ладять між собою, обговорюють різні питання. Голова правління також створює певні наради задля уточнення і подальшого розвитку підприємства в цілому.

Відповідно до чинного законодавства підприємство самостійно розробляє форми і систему оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри доплат, премій, винагород та інших заохочувальних і гарантійних виплат. Заміна і перегляд норм праці проводиться за погодженням з профкомом. Про запровадження нових і зміну діючих норм праці працівники повідомляються не пізніше, як за один місяць до запровадження.

Аналіз організації розроблення посадових інструкцій та правил внутрішнього трудового розпорядку

Посадова інструкція Ї це документ, який регламентує організаційно-правовий статус працівників і визначає їх конкретні завдання та обов'язки, права, повноваження, відповідальність, знання та кваліфікацію, які необхідні для забезпечення ефективної роботи працівників. Вимоги посадових інструкцій враховуються під час добору кандидатів на вільні посади, переведенні на іншу роботу, атестації працівників та притягненні їх до дисциплінарної відповідальності в разі невиконання чи неналежного виконання обов'язків, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку тощо.

Посадові інструкції складаються з таких розділів :

    - загальні положення; - завдання і обов'язки; - права; - відповідальність;

- взаємовідносини за посадою.

Посадові інструкції складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а другий Ї у керівників відповідних структурних підрозділів. Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції.

Трудовий розпорядок, порядок прийому та звільнення робітників та службовців, їх основні обов'язки, робочий час та час відпочинку визначаються законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку організації. ПОП "Тернопільське" самостійно встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, а також має право заохочувати працівників інших підприємств, установ, організацій, які його обслуговують, якщо інше не передбачено законодавством України. Підприємство має право забезпечувати своїх працівників (в т. ч. колишніх) додатковою пенсією, незалежно від розміру державної пенсії.

Похожие статьи
Організаційна функція - Виконання управлінських функцій на підприємстві

Предыдущая | Следующая