Антикризове управління в логістичних компаніях України


Підприємства в Україні для ведення успішної діяльності в ринкових умовах мають шукати нові шляхи підвищення власної конкурентоспроможності на вітчизняному ринку та на іноземних ринках. Саме тому виникає потреба в розробці стратегічних планів антикризової діяльності, які на міжнародних ринках будуть забезпечувати конкурентоспроможність логістичної організації.

В умовах кризового становища у світі, українським організаціям, які здійснюють логістичну діяльність, потрібно запроваджувати стабільну систему антикризового управління. Таке управління на підприємствах, що займаються наданням логістичних послуг, має велике значення, тому що ці компанії потребують стабільного покращення свого економічного стану та забезпечення конкурентоспроможності в майбутньому.

Основними складовими антикризового управління є три наступні аспекти:

    1. Діагностика поточного стану організації та її зміни в порівнянні з минулими періодами. Для цього на підприємство запрошують кваліфікованих експертів для оцінки економічного стану та знаходження проблемних галузей. Вони виявляють та знешкоджують слабкі сторони підприємства і направляють зусилля підприємства на покращення стабільності організації. 2. Аналіз та визначення чинників, які призвели до зміни поточного стану організації. На цьому етапі необхідно визначити не тільки причини проблем, а й фактори успіху компанії. Потрібно точно з'ясувати, що зумовило той чи інший результат. 3. Запровадження та розробка плану дій на майбутній період. В кожному періоді методи покращення становища підприємства будуть різними. Тому рішення щодо запобігання кризового становища приймаються та розповсюджуються лише на певний період часу.

Базою логістичного антикризового управління є деякі основні принципи логістики. Це принцип глобальної оптимізації, тотальних витрат, використання теорії компромісів для перерозподілу витрат, відмови від випуску універсального транспортного обладнання, принцип координації та інтеграції. антикризовий логістичний управління конкурентоспроможність

В сучасних умовах світового господарювання логістичне антикризове управління потребує розробки планів на майбутнє та механізмів оптимізації діяльності і створення теоретичної бази. Воно є важливою складовою загального підходу вирішення ключових проблем підприємства - подолання надлишкових витрат на перевезення вантажів та надання логістичних послуг, підвищення власної конкурентоспроможності підприємства на зовнішніх ринках та забезпечення збереження товарів.

Для виходу організації із кризового становища виділяють наступні три напрями. По-перше, це створення досить стійких взаємозв'язків як з ринками збуту, так і з ринками ресурсного забезпечення. По-друге, вдосконалення технологій для підвищення конкурентоспроможності підприємства на світових ринках. І, по-третє, створення та розвиток соціальної сфери за рахунок збільшення доходів організації.

Відповідність логістичної системи своєму призначенню показує величина властивих їй загальних витрат та результативність. Результативність визначається якістю наданих логістичних послуг та швидкістю перевезень, продуктивністю та збереженістю вантажів (товарів). Створення ефективної системи логістики потребує підтримання рівноваги між величиною загальних витрат та рівнем сервісу.

Довгострокові рішення визначають антикризове управління на логістичних компаніях. Воно складається з усіх прийомів, стратегічних рішень, планів, пов'язаних з управлінням схеми поставок. Також таке управління формує зв'язок між операціями, які виконуються в ланцюзі поставок та стратегіями вищого рівня. Якщо бізнес-стратегія та корпоративна стратегія описують загальні цілі, то антикризове управління займається фактичним переміщенням матеріалів, необхідних для досягнення цих цілей, з найменшими ризиками пошкодження чи втрати їх властивостей, тобто з найменшими можливостями настання кризи або банкрутства на підприємстві, пов'язаному з логістикою. Можливість вибирати таку бізнес-стратегію, що надає клієнтам послуги найвищого рівня, надає усвідомлення власної впевненості організації в тому, що вона веде ефективне антикризове управління.

Тому на сучасному етапі розвитку українських логістичних підприємств антикризове управління в цих організаціях є достатньо важливою складовою забезпечення конкурентоспроможності підприємства в майбутніх періодах та забезпечення уникнення та зменшення наслідків можливих кризових ситуацій в організації або банкрутства.

Список використаних джерел

    1. Джонсон, Джеймс Современная логістика: 7-е изд. ; пер. с англ. / Джонсон, Джеймс, Вуд, Дональд, Ф., Вордлоу, Дениель, Л., Мерфи-мл., Поль, Р. М.: Издат. дом "Вильямс", 2005. 624 с. 2. Логістика: теорія і практика: навч. посіб. для студ. вузів / Кислий В. М., Біловодська О. А., Олефіренко О. М. та ін. К.: ЦУЛ, 2010. 360 c. 3. Впровадження логістичного управління на підприємстві [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://web. znu. edu. ua/herald/issues/2010/vest_ek5-1-2010-pdf/057-62.pdf.

Похожие статьи
Антикризове управління в логістичних компаніях України

Предыдущая | Следующая