Закони Кеплера руху планет - Математичне моделювання та диференціальні рівняння

Згідно закону всесвітнього тяжіння два тіла, які знаходяться на віддалі друг від друга і які мають маси і притягаються з силою

(1.8)

Де - константа тяжіння.

Опишемо рух планети з масою навколо Сонця маси. Вплив других планет на них не будемо враховувати. (мал 1.1).

Сонце знаходиться в початку координат, а планета має положення в момент часу. Використавши другий закон Ньютона маємо:

(1.9)

Позначимо, прийдемо до системи

(1.10)

Без обмеження загальності візьмемо початкові умови:

при (1.11)

Перейдемо до полярних координат:

Позначивши отримані вирази в (1.10) будемо мати

Помножимо перше рівняння на, друге на і складемо:

(1.12)

Домножимо перше рівняння на, друге на і складемо:

(1.13)

Перепишемо в нових змінних умови (1.11):

Рівняння (1.13) перепишемо у вигляді

(1.14)

(1.15)

Звідки маємо

(1.6)

Константа має цікаву геометричну інтерпретацію. З курсу математичного аналізу відомо, що площа сектора обчислюється за формулою

Звідки

(1.17)

,або (1.16)

Останній вираз означає секторну швидкість. З (1.16) випливає, що вона являється постійною. Це означає, що радіус-вектор "замітає" за рівні проміжки часу рівні площі.

1-ій закон Кеплера: кожна із планет рухається по плоскій кривій відносно Сонця так, що радіус-вектор, який зв'язує Сонце і кожну з планет, "замітає" рівні площі за рівні проміжки часу.

Задачу Кощі (1.12)-(1.14) можна розв'язати. Розв'язок має еліпсоїдальну форму, на основі цього робиться наступний висновок:

2-ій закон Кеплера: траєкторії планет рухаються по еліпсам, в одному з фокусів яких знаходиться Сонце.

З аналізу траєкторій випливає таке твердження:

3-ій закон Кеплера: квадрати періодів обертання планет пропорційні кубам великих осей їх орбіт.

Похожие статьи
Закони Кеплера руху планет - Математичне моделювання та диференціальні рівняння

Предыдущая | Следующая