Теорема Маркова - Невід'ємні матриці

Нехай для стохастичної матриці P існує натуральне число k0 таке, що (тобто всі елементи додатні). Тоді

    1. (існування границі матриці означає, що існує границя кожного її елементу) 2. Матриця - має однакові рядки. 3. Всі елементи цих рядків додатні.

Доведення теореми для 2х2 матриць.

Запишемо стохастичну матрицю у вигляді

, де

Запишемо її характеристичне рівняння:

,

Це квадратне рівняння з дискримінантом:

І тому

З урахуванням маємо, але якщо, то це значить, що p=q=1 або p=q=0, відкіля матриця P буде мати вигляд, або і тоді Pn містить нулі, що суперечить умові. Таким чином.

Безпосередньою перевіркою з урахуванням стохастичності встановлюємо, що власному значенню відповідає власний вектор, де x1=x2, тобто, наприклад власний вектор. Знайдемо власний вектор, що відповідає власному значенню.

За визначенням

Звідки

Згадуючи, що отримуємо

Очевидно, що рівняння системи пропорційні, тому одне з них можна відкинути. Знайдемо y1 з першого рівняння: або звідки, але, бо в протилежному випадку дана матриця мала б вигляд: , а тоді матриця мала б нульовий елемент, що суперечить умові. Тому можна записати, що

Доведемо тепер твердження 1 теореми.

Розглянемо матрицю S, стовпцями якої є власні вектори матриці P. Нам необхідно отримати зручну формулу для PN.

Позначимо.

Оскілки, то існує S-1. Перепишемо рівняння

та у матричній формі

або.

Відкіля

і взагалі

Знайдемо границю PN:

Твердження 1 теореми доведено.

Доведемо тепер, що рядки матриці однакові. Для цього обчислимо.

Оскільки

, то

Ми бачимо, що рядки матриці - однакові. Доведемо тепер, що їх елементи додатні. Для цього врахуємо отриману раніше залежність

Для того, щоб довести треба довести, що, треба довести, що та.

Маємо

,

, тому що p>0 і q >0

Теорема доказана.

Зауваження1 В процесі доведення ми вивели, що для 2х2 матриць

Зауваження2 Позначимо рядки граничної матриці. Тоді можна знайти з умови:

Доведення.

Оскільки

Звідки

Або

Звідки

Зокрема, для 2х2 матриці

Умовою рядок визначається однозначно, що для 2х2 матриці можна перевірити.

В роботі дані для матриць другого порядку елементарні доведення таких фундаментальних теорем теорії невід'ємних матриць. як теореми Перрона, Перрона-Фробеніуса, Маркова.

У відомій нам літературі повне доведення цих теорем дається для загального випадку матриць n-го порядку з використанням неелементарних теорем і методів. А математичний апарат, який використовується в даній роботі, це: аналіз поведінки розв'язків квадратного рівняння та розв'язків системи двох лінійних рівнянь в залежності від коефіцієнтів.

Робота може бути використана при проведенні додаткових занять, присвячених розгляду вибраних неелементарних питань математики, за допомогою методів, які доступні школярам.

Похожие статьи
Теорема Маркова - Невід'ємні матриці

Предыдущая | Следующая