Організаційно-функціональна структура - Моделювання бізнес-процесу виробництва нетканих матеріалів (на прикладі ВАТ Житомирська фабрика нетканих матеріалів "Тетерів")

Організаційно-функціональна структура представлена на Рис. 1.1.

Керівництво поточною діяльністю ВАТ здійснює Правління, до складу якого входять: Генеральний директор та Члени правління.

Генеральний директор: здійснює оперативне керівництво діяльністю товариства; забезпечує виконання рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів, Спостережною радою; представляє ВАТ в його відносинах з іншими фізичними та юридичними особами, державними та іншими органами як в Україні так і закордоном; веде переговори та укладає угоди, інші юридичні акти від імені ВАТ; видає довіреності; відкриває в кредитних установах розрахункові, валютні та інші рахунки ВАТ; приймає рішення, видає накази та розпорядження з усіх питань діяльності підприємства; приймає рішення про відрядження працівників; забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, укладає від імені ВАТ контракти та трудові договори з робітниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення; розпоряджається всім майном ВАТ, включаючи грошові кошти; самостійно визначає та затверджує штатний розклад ВАТ.

    4 5

Комерційний директор займається тим, що: організовує комерційну діяльність підприємства, вивчає та аналізує попит споживачів на продукцію фабрики; укладає

Домовленості з постачальниками сировини; бере участь у проектуванні, оцінюванні споживчих властивостей нової продукції, розробленні нормативно-технічної документації щодо її якості; формує портфель замовлень на збут товарів; бере участь у розробленні стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки, пошуку та вибору вітчизняних та зарубіжних партнерів; організовує своєчасне та раціональне транспортування, відвантаження та зберігання сировини та продукції; організовує облік та звітність з комерційної діяльності фабрики і т. ін.

Фінансово-економічною діяльністю підприємства займаються такі структурні підрозділи, які підпорядковані директору з економіки: бухгалтерія, фінансовий відділ, планово-економічний відділ. Директор з економіки керує їх діяльністю та вирішує своїм підписом важливі фінансові питання.

Відділ кадрів проводить прийом на роботу та звільнення працівників, підписання договорів з працівниками фабрики.

Одна з важливих місій покладена на директора з виробництва, що керує процесом вироблення нетканих матеріалів - приймає важливі рішення щодо питань з підготовки сировини до обробки, її обробки та виробництва продукції.

Для забезпечення контролю за виконанням чинного законодавства на підприємстві працює юрисконсультант, через якого проходить вся юридична документація підприємства.

Іншим елементом організаційної структури фабрики є відділ охорони праці. До основних повноважень директора відділу охорони праці належать: створення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві; слідкування за дотриманням інструкцій, правил поводження з машинами, устаткуванням та іншими засобами виробництва; розробка програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; облік та аналіз показників умов і безпеки праці, нещасних випадків на виробництві; підвищення кваліфікації, навчання і перевірка знань посадових осіб з питань охорони праці на підприємстві та ін.

До основного кола обов'язків референтів належать: впровадження системи взаємозв'язків, які забезпечують координацію внутрішньої управлінської діяльності між генеральним директором підприємства та керівниками структурних підрозділів (комерційним директором, директором-розпорядником, технічним директором) й іншими працівниками підприємства, а також системи взаємовідносин директора з представниками інших підприємств, партнерами, конкурентами, клієнтами; організація робочого часу керівника підприємства; здійснення відбору та опрацювання інформації для директора, підготовка проектів розпорядчої документації, адміністративної, технічної та іншої кореспонденції тощо.

За забезпечення збереження матеріальних цінностей на підприємстві відповідає директор-розпорядник, що завідує сторожовою, пожежною охороною.

Похожие статьи
Організаційно-функціональна структура - Моделювання бізнес-процесу виробництва нетканих матеріалів (на прикладі ВАТ Житомирська фабрика нетканих матеріалів "Тетерів")

Предыдущая | Следующая