ВСТУП - Дослідження маркетингової діяльності приватного підприємства ТОВ фірма "ОЛІС ЛТД"

Підприємство приватний діяльність маркетинговий

В сучасних умовах жорсткої конкуренції в економіці розроблення маркетингової товарної політики є одним з найважливіших завдань на будь-якому підприємстві. Маркетингова товарна політика являє собою комплекс заходів щодо формування ефективного, з комерційної точки зору, асортименту, спрямований на підвищення конкурентоспроможності продукції, створення нових товарів, оптимізації асортименту, продовження життєвого циклу товару.

Актуальність теми полягає в тому, що розроблення маркетингової товарної політики є необхідним для економічного процвітання та розвитку підприємства. Діяльність маркетологів в цій сфері дає можливість підняти рейтинг продукції та підприємства в цілому, вийти на лідируючі позиції на ринках товарів та послуг, збільшити дохід. Від якості та правильності виконання маркетингової товарної політики залежить успіх будь-якого підприємства чи фірми.

Теоретичною базою для написання курсової роботи з'явилися праці вітчизняних і зарубіжних вчених-маркетологів, зокрема Аванесов Ю. А., Альберт М., Бланк І. О., Ворст Й., Голубкова Є. П., Гребнєв О. І., Донне О., Кунц Г., Лебедева О. А., Лигін Н. І., Лігоненко Л. О., Мазаракі А. А., Майталь Ш., Мескон М., Панкратов Ф. Г., Половцев Ф. П. Речмен Д., Рівентлоу Т., Хоскинг А. та інші.

Метою курсової роботи є дослідження та удосконалення споживчої продукції для розроблення пропозиції, щодо аналіз маркетингової діяльності приватного підприємства ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД".

Для досягнення поставленої мети було поставлено та виконано такі завдання:

    - досліджено споживачів продукції підприємства методом анкетування; - проаналізовано маркетингову діяльності на приватному підприємстві ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД"; - оцінено сильну і слабку сторіну, маркетингових можливостей та загроз проводять за допомогою SWOT-аналізу та дослідження системи просування товарів підприємства; - проаналізовано стратегічні альтернативи за допомогою матриці І. Ансоффа "товар/ринок" та проаналізовано стратегії охоплення ринку, що їх використовує підприємство; - розроблено пропозицій щодо удосконалення маркетингової діяльності приватного підприємства ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД"; - обгрунтовано заходи щодо покращення маркетингової діяльності підприємства;

Об'єктом курсової роботи є дослідження маркетингової діяльності приватного підприємства ТОВ фірма "ОЛІС ЛТД".

Предметом дослідження теоретичних і практичних аспектів маркетингової діяльності підприємства.

Методами дослідження у курсовій роботі є різноманітні методи маркетингових досліджень (дослідження структури ринку, конкурентів, товарів, внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства), контент-аналіз (вивчення аналітичних, текстово-рекламних матеріалів), аналіз виробничо-фінансової діяльності (аналіз фінансово-економічних показників,), методи системного аналізу, порівняльного аналізу і класифікації задля визначення основних напрямів формування стратегій хлібобулочних та кондитерських підприємств; економіко-статистичного аналізу для визначення умов стратегічної діяльності в промисловості України.

Інформаційною базою курсової роботи є положення сучасної економічної теорії, що відносяться до формування перспективного товарного асортименту підприємства та його оптимізації. Також в роботі використано дані Законів України, нормативних документів державного і регіонального рівнів управління, дані органів статистичного управління України, а також наукові роботи вітчизняних і зарубіжних вчених з питань дослідження. В ході дослідження вивчено та узагальнено вітчизняні та закордонні літературні джерела з питань, що стосуються методів формування перспективного товарного асортименту та засобів його розширення, а також дані статистичної звітності підприємства - об'єкта дослідження.

Структура і обсяг роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, ...додатків та списку використаної літератури.

Похожие статьи
ВСТУП - Дослідження маркетингової діяльності приватного підприємства ТОВ фірма "ОЛІС ЛТД"

Предыдущая | Следующая