ВИСНОВОК - Дослідження маркетингової діяльності приватного підприємства ТОВ фірма "ОЛІС ЛТД"

За результатами виконання курсової роботи можна зробити наступні висновки:

Основними елементами маркетингового плану є: чітке визначення цільових ринків; опрацювання усіх елементів комплексу маркетингу; порівняння довго-, середньо-, і короткострокових розділів плану; формулювання стратегічної, підтримувальних і проміжних цільових установок в діяльності фірми; визначення фірмових довгострокових конкурентних переваг, орієнтація на забезпечення ділової стабільності фірми.

У курсовій роботі було проведено анкетування в м. Києві з метою отримання достовірної інформації про продукцію підприємства ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД". В анкетуванні брали участь 100 респондентів. Проаналізувавши результати дослідження можна зробити висновки:

    1) Більша кількість споживачів купують продукцію ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД" у супермаркетах. 2) Для більшості респондентів якість продукції є важливою складовою у виборі того чи іншого підприємства. 3) Важливим показником при виборі продукції відіграє ціна товару.

Завдяки показникам доходу у розрахунку на 1 людину, можна стверджувати, що купувати дану продукцію можуть споживачі з мінімальним доходом1) Більша частина населення Києва вживає продукцію ТОВ фірма " ОЛІС ЛТД".

Також в курсовій роботі було проаналізовано маркетингову діяльності підприємства. Було оцінено сильні і слабких сторін, маркетингових можливостей та загроз за допомогою SWOT-аналізу. Завдяки аналізу матриці Ансоффа було визначено стратегію розвитку ринку підприємства. Наше підприємство використовує стратегію диверсифікації. Диверсифікація - це стратегія одночасного освоєння нового товару і нових ринків. Вона є найбільш ризикованою і дорогою, зате у віддаленому майбутньому забезпечує значний прибуток і стабільність підприємства. Причинами диверсифікації є прагнення:

    А) зменшити ризик; Б) отримати фінансові вигоди від роботи в нових областях; В) піти зі стагнуючих ринків.

Переваги матриці Ансоффа: простота, наочність. Недоліки - врахування хоч і найважливіших, але лише двох чинників (ринок і товар), а також одностороння орієнтація на зростання.

Для пошуку нових маркетингових можливостей і вибору цільових ринків компанії застосовують ситуаційний аналіз. Ефективне узагальнення ситуаційного аналізу - це SWOT-аналіз, тобто оцінка організацією своїх внутрішніх сильних і слабких сторін, зовнішніх можливостей і загроз. Також компанії використовують сегментацію ринку для визначення груп, на які спрямовуватимуться її основні зусилля.

Можна відзначити, що найбільш переважною для компанії ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД" на даному етапі розвитку є стратегія посилення позицій на ринку Запоріжжя та області. Це обумовлено тим, що у фірми ще не вистачає потужності для виходу на нові регіональні ринки. Але при цьому у компанії все-таки існує ряд переваг, завдяки яким вона є досить сильним конкурентом в своєму регіоні. Тому слід укріпити свої позиції перед таким значним кроком, як вихід на нові ринки. Вибрана стратегія, безумовно, частково веде до досягнення поставленої планки.

Складові частини маркетингу, сукупність яких утворює узгоджений план. Практичне впровадження цієї програми потребуватиме від компанії часу й коштів, тобто розроблення бюджету. Процес його формування починається зі складання прогнозу щодо обсягів збуту товарних одиниць за певний період (здебільшого, за місяць, рік). Прогнозовані показники витрат на програму маркетингу розраховуються й виправляються залежно від очікуваних доходів з метою оцінки рівня прибутковості програми. Після затвердження він стає основою для використання ресурсів, виділених на впровадження програми маркетингу.

Ситуація на ринку в цілому досить сприятлива для ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД", враховуючи прагнення споживачів отримувати високо якісний натуральний продукт за доступною ціною.

На підприємстві ТОВ фірмі "ОЛІС ЛТД" впроваджена збалансована система показників маркетингового планування, що в умовах сучасної економіки дасть змогу виявляти та враховувати як коливання зовнішнього нестабільного середовища, так і поточні та майбутні відхилення від запланованих параметрів маркетингової стратегії підприємства і, що важливо, - чинники, що впливають на ці відхилення і своєчасно вносити необхідні коригування та реалізовувати заходь щодо їх подолання.

Продукція підприємства має ряд значних конкурентних переваг перед конкурентами, зокрема орієнтація у виробництві товару з соняшникової олії за допомогою використанням традиційних технологій, оригінальна рецептура, наявність в асортименті багатьох видів майонезу, що не мають аналогів в Україні.

Виконанням завдань з просування продукції займається маркетингова служба, організація роботи якої організована на середньому рівні. Значним недоліком є те, що не проводиться ефективне дослідження ринку, зокрема частки фірми, конкурентів, але в сучасних умовах "тіньової" економіки практично не можливо отримати правдиві дані.

Здійснення реалізації продукції ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД" відбувається через багатоканальну маркетингову систему, що дає можливість повніше охоплювати різні ринки, зокрема частину своєї продукції підприємство реалізує через фірмові супермаркети; наступну частину - через оптові бази при виробникові.

На основі аналізу, можна зробити висновок, що для ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД" найефективнішою для використання є модель диференціації продукту, яка передбачає:

    - зниження можливості заміни товару стосовно прямих конкурентів, підсилення прихильності до марки, зниження чутливості до ціни і тим самим підвищити рентабельність; - завоювати прихильність серед клієнтів, послабити їхній тиск на фірму та ускладнити прихід на ринок нових конкурентів; - збільшити стійкість до можливого росту витрат в у результаті дій сильних постачальників за рахунок підвищеної рентабельності.

Крім того, здійснено аналіз організації маркетингу на ТОВ фірмі "ОЛІС ЛТД" і запропоновано такі шляхи його вдосконалення як переформування відділу збуту у відділ маркетингу з додатковим наймом висококваліфікованих спеціалістів.

Проаналізовано фактори впливу зовнішнього і внутрішнього середовища на маркетингову діяльність підприємства. Розроблено план реалізації рекламної кампанії на ринки України.

Також було розроблено товарну-цінову стратегію та стратегію просування продукції ТОВ фірми "ОЛІС ЛТД".

Похожие статьи
ВИСНОВОК - Дослідження маркетингової діяльності приватного підприємства ТОВ фірма "ОЛІС ЛТД"

Предыдущая | Следующая