Вступ - Лінгвістичне новаторство поезії Емілі Дікінсон та Уолта Вітмена

Актуальність теми дослідження: полягає у тому, що вона виконується в межах сучасної лінгвокогнітивної парадигми, зокрема на основі методів та методик лінгвостилістики, когнітивної лінгвістики і когнітивної поетики, і визначається інтеграцією усталених і новітніх методик аналізу поетики Е. Дікінсон У. Вітмена. Дослідження у когнітивному ключі дозволяє виявити складники поетики та залучити аналіз позамовного контексту до вивчення текстів. Актуальним є і поєднання результатів розвідки вербального і концептуального аспектів віршованих текстів, що дає змогу встановити основні ознаки складників поетики авторки.

Вірші Вітмена напрочуд сповідальні, відверті, поет ніби прагне подолати відстань між реальністю і її відображенням у поезії. Усе, що спостерігає поет, має право бути Поезією

Однією з найяскравіших сторінок в історії світової жіночої літератури, що заслуговують пильної уваги дослідників, є доля і творчість американської поетеси Емілі Дікінсон. Її творчість, поряд з творчістю Уїтмена, визначає основний внесок американської поезії в світову поезію другої половини XIX століття.

Таким чином, вибір теми курсової роботи і її актуальність обумовлені проблемою лінгвістичного новаторства Емілі Дікінсон та У. Вітмена, як єдиного листа, яке необхідно розшифрувати, створення єдиного психологічного портрета поезії на основі їх поетичної творчості.

Основною Метою роботи стало дослідження лінгвістичного новаторства поезії Є. Дікінсона та У. Вітмена, художнього різноманітності їх творчості з допомогою аналізу описання природи в їх віршах, а також способів перекладу описів природи. У зв'язку з поставленою метою в роботі вирішуються такі основні Завдання:

    1. показати новаторство поезії У. Вітмена; 2. дати загальний аналіз образів природи в поезії Е. Дікінсон. Аспект перекладу; 3. показати місце закономірності організації текстів на основі аналізу їх лінгвістичного, лексичного і синтаксичного рівнів; 4. розглянути семантико-когнітивний аспект поетики Е. Дікінсон та У. Вітмен; 5. розглянути варіанти перекладу описів природи в поезії Е. Дікінсон та У. Вітмен; 6. зробити відповідні висновки.

Об'єктом дослідження є поетична творчість Е. Дікінсон та У. Вітмен.

Предметом дослідження є лінгвістичне новаторство поезії Є. Дікінсона та У. Вітмена. природа переклад лексичний синтаксичний

Матеріалом для дослідження стали поетичні твори Є. Дікінсона та У. Вітмена. , що зачіпають тему природи і пов'язаних з нею явищ в оригіналі і перекладах російських поетів-перекладачів (М. Зенкевич, В. Маркова, А. Гаврилов, И. Кашкин, А. Гришин, А. Кудрявицкий ) де показано лінгвістичне новаторство їх поезії.

Методи дослідження. у роботі використовуються кілька методів дослідження:

    1) метод історико-філологічного аналізу, що дозволяє розглядати особливості лінгвістичного новаторства поетичної мови Э. Дикинсон та У. Вітмена в історичному контексті стану мови і культури в американській художньої літератури XIX століття; 2) метод лінгвостилістичного опису (характеристика лінгвістичних і стилістичних особливостей поетичного твору); 3) метод лінгвістичного аналізу оригіналу та перекладів;

Наукова новизна курсової роботи полягає в тому, що в ній вперше представлені результати дослідження лінгвістичних особливостей поетичної мови Емілі Дікінсон та У. Вітмена при описі природи.

Теоретична значимість курсової роботи полягає в тому, що вона робить певний внесок у більш докладне вивчення творчості Е. Дікінсон та У. Вітмена, а саме лінгвістичне новаторство їх поезії, природи як невід'ємної частини життя і творчості.

Практична значимість дослідження визначається можливістю використання його результатів при подальших дослідженнях поетичної творчості Е. Дікінсон та У. Вітмена.

Структура курсової роботи: дана курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та джерел.

Похожие статьи
Вступ - Лінгвістичне новаторство поезії Емілі Дікінсон та Уолта Вітмена

Предыдущая | Следующая