Національно-культурна специфіка порівняльних фразем на позначення інтенсивності руху (швидкий/повільний) в англійській та польській мовах


Національно-культурна специфіка порівняльних фразем на позначення інтенсивності руху (швидкий/повільний) в англійській та польській мовах

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Національно-культурні особливості мовної системи виразно виявляються на фразеологічному рівні. Фразеологія - це та сфера мовної діяльності, де, з одного боку, в мовних фактах яскраво відображаються психологічні особливості соціуму, а з другого, - чітко простежується вплив мови на формування його менталітету. Проблему вивчення фразеологічного матеріалу будь-якої мови доцільно, на наш погляд, аналізувати в руслі взаємозв'язку понять "мова - культура - етнос".

Фразеологічні одиниці мають образно-символічну основу, це стереотипи народної свідомості, де відображено погляди народу, побут, традиції та звичаї, моральні настанови тощо. Вони фіксують життєві спостереження, мудрість, що є цінним доказом когнітивно-культурної діяльності людей. Зв'язок культурологічної інформації, що міститься у компаративних фразеологічних одиницях, з життям мовного соціуму проявляється перш за все у виборі різних еталонів та стереотипів. Саме через це порівняння фразеологізмів різних мов є яскравим матеріалом лінгвокультурології. [2, 156].

Урахування лінгвокультурологічного та семантико-ідеографічного аспектів у ході дослідження фразеологічних одиниць шляхом зіставлення прототипної ситуації фразеологізму, його символьного прочитання з "кодами" культури дозволяють у зіставленні встановити національну світоглядно-ментальну специфіку уявлень англійського та польського етносів про таку універсальну категорію буття, як рух, виявити засоби її вербалізації, умови функціонування, що відповідає когнітивно-антропологічній парадигмі мовознавчого дослідження, згідно з якою центр уваги лінгвістичних студій зміщено: від розуміння і визначення людського фактору у мові (напрямок від індивідуальної свідомості до культури) до - мовного фактору у людині (напрямок від культури до індивідуальної свідомості).

Зазначимо, що аналіз будь-якого аспекту фразеологічних одиниць доцільно проводити на тлі зіставлення як споріднених, так і неспоріднених мов, бо фразеологія - "дзеркало душі народу" (В. Маслова) - найдетальніше віддзеркалює універсальні та самобутні риси цієї "душі" саме при зіставленні з іншими "душами" (М. Алефіренко, Л. Байрамова, В. Мокієнко, В. Ужченко, Ж. Фіняк та ін.).

Мета статті - дослідити національну специфіку вибору образного засобу порівняння для характеристики категорії руху в обстежуваних мовах.

Поставлена мета передбачає вирішення низки завдань:

    - простежити особливості маніфестації образів-еталонів у складі компаративних фразем в сценарних і стереотипних проявах; - здійснити культурно-семантичну реконструкцію їх внутрішньої форми (зв'язок з елементами матеріальної та духовної культури, символічними і міфологічними архетипами та опозиціями); - виявити мовні образи і символи, що мотивують загальне фразеологічне значення пересування, як такі, що визначаються рисами національного менталітету, так і універсальні, що притаманні людині взагалі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Компаративні фразеологічні одиниці або усталені порівняння (ці терміни кваліфікуються як синоніми) недостатньо описані не тільки з огляду на їхню образно-смислову основу, але й культурну і семіотичну складову, зв'язок з елементами матеріальної і духовної культури певного етносу. Компаративні звороти створюють свою семантику на підставі а) еталонів чуттєвого й емоційно-оцінного сприйняття світу, їхня прагматична функція - "унаочнити" абстрактну категорію руху, вони прив'язані до реалії; б) стереотипних сценаріїв етносу [1, 53], що стають підгрунтям порівнянь. Мотивованість вибору образа-еталона, який лягає в основу образно-мотиваційної структури фразеологічного порівняння, зумовлюється тим, яка з ознак у ньому актуалізується. У залежності від того, яка саме семантична ознака є основою зіставлення, аналізовані компаративні фразеологічні одиниці класифікуються на певні семантичні групи.

В англійській та польській фразеосистемах фіксуємо компаративні фразеологічні одиниці, які грунтуються на протиставленні швидкий / повільний рух, відповідно виокремлюємо фразеосемантичні групи (ФСГ) 'Швидкий рух' та 'Повільний рух'. ФСГ 'Швидкий рух' англійської мови поділяється на підгрупи 'швидко бігати', 'швидко рухатись' та 'утікати', польської - 'швидко бігати', 'утікати'.

Англійським корелятам властива типологічно подібна образність та оціночність: to go like the wind.

Окрім того, використовується невелика група компаративних фразеологічних одиниць на позначення швидкого бігу: run like a deer, run as quick as a lamplighter, run like mad, run as quick as a squirrel, run as swiftly as a greyhound / long-dog. Образами-еталонами швидкого бігу виступають: тварини, яким притаманна швидкість пересування у просторі: олень, білка, хорт; людина, неприродна швидкість рухів якої спричинена хворобою (божевільність); людина відповідної професії - ліхтарник (для того, щоб вчасно запалити усі ліхтарі, доводилось дуже швидко рухатись).

Наступна група англійських фразеологічних порівнянь не містить фіксованого стрижневого дієслова, яке чітко визначає вид руху, а може вживатись з різними дієсловами типу go, fly, run, move, travel, leave, rush тощо і представляє підгрупу 'швидко рухатись'. Швидкий рух в англійській мовній свідомості асоціюється із спалахом світла as quick as flash, as quick as light, блискавкою as quick as lightning, вітром as swift as wind, гарматним ядром, кулею, пострілом: as swift as a cannon ball, as swift as an arrow (from the Tartar's bow), as swift as a bullet, like shot out of shovel, like a shot; міфічними істотами: as swift as Mercury (згідно з міфологічними оповіданнями, боги подарували йому крилаті сандалії, завдяки яким він міг миттєво долати великі відстані), like a bat out of hell (в англійській міфологічній традиції кажани асоціювались із відьмами та окультними науками, вважалось, що вони породжувались у казанах пекла; відповідно англійська компаративна одиниця like a bat out of hell - "fast and impetuously " має негативну конотацію). Уже в самому формуванні фразеологізмів, у відборі образів простежується їхній зв'язок з культурно-національними стереотипами.

Серед компаративних фразеологічних одиниць на позначення швидкого руху в англійській мові виокремлюємо фразесемантичну підгрупу "втікати", представлену дієслівними сполучниками з головними дієсловами run away, rush away зі значенням "to go away, as by running; leave, escape": run away like a long-dog, run away like a mad dog - "quickly gone"; rushed away - like an arrow from the bow - "very quickly". Отже, процес втечі асоціюється в англійській свідомості зі швидкістю руху хорта, скаженої собаки та стріли, що випущена з лука.

У польській етнокультурі та мовній свідомості позначення інтенсивного руху представлено різноманітними за семантикою і структурою компаративними фразеологічними одиницями з головним дієсловом зі значенням переміщення: isc, ruszyc, poruszac sig, posuwac sig, pgdzic, rwac і под., ruszyc z kopyta, ruszylo cos jak z kopyta "o pojezdzie, sprawie do zalatwienia", про справу, яка вирішується досить швидко (усталений зворот походить від кавалерійського терміну; у складі компаративних фразеологічних одиниць маємо соматичний компонент kopyto як образно-смисловий центр фразеологізму і епідигматичний корелят і символ руху). Пор. ще: значення інтенсивності засвідчене у фразеологічних одиницях ruszac z calego - "почати швидко діяти, функціонувати" [5, 678].

Польські фразеологізми, що утворюють підгрупу "втікати" відображають сценарні та стереотипні уявлення етносу: ucieka (uciekl) ktos jak zajqc, jak zlodziej, jak od zarazy і под. Аналізовані фраземи концептуалізують різний рух: дуже швидкий, а також спосіб переміщення, його модальні показники (злодій втікає не стільки швидко, скільки потай, так, щоб його не помітили; від нечистої сили, як і від вогню, людина втікає в паніці). Нечиста сила, сфера нижчої демонології, протиставлена ідеї сакрального jak diabel od swigconej wody.

Окремі одиниці грунтуються на чуттєвій сфері свідомості і зв'язуються з ідеєю небезпеки, яку можуть нести певні стихії: ucieka jak by sig palilo - про панічно швидку втечу. Яскравим видається стереотипний сценарій, втілений в образі щурів, які, як відомо, передчувають небезпеку і першими покидають корабель, який тоне: uciekajq jak szczury z tonqcego okrgtu.

Культурна реконструкція компаративних фразеологічних одиниць ucieka jak by mu ktos pieprzu na ogon nasypal "втікає дуже швидко" пов' язується зі старопольськими іграми й забавами, а також деякими звичаями купців: продавці коней в різний спосіб намагалися "поліпшити" товар під час продажу, зокрема насипали і втирали коню під хвіст меленого перцю, і тоді найгірша шкапа бігла як ошпарена [6, 192]. Образ швидкого коня в англійській мові, біг якого вербалізовано за допомогою компонента fast - Fast as a horse can trot, у переосмисленому значенні фразеологічної одиниці означає брехуна, людину, яка часто говорить неправду [3, 122]. Антонімічний образ представлений англійським висловом run like a hairy goat (букв. бігти як волохата коза) "невдало виступити на кінних перегонах" [3, 137].

У системах еталонів порівняння інтенсивності руху англійської та польської мов існують суттєві відмінності, оскільки носії відповідних мов оперують різними системами образів, що зумовлюється особливостями культури цих етносів і пов'язані з реаліями, характерними для життя англійців, поляків та традиціями цих народів.

ФСГ "повільний рух" представлена фразеологізмами, що мають спільне значення "повільно рухатися".

В англійській мові ідея повільного руху представлена у сценарних порівняннях жартівливого характеру: fast as a donkey's gallop - "not very fast" [3, 124] (букв. "швидко, як галоп віслюка") - інтегральний зміст фразеологізму базується на ірреальності суміщення тварини з поведінкою, їй не властивою. Уявлення про уповільнений рух також пов'язується в англійській етоносвідомості з густими в'язкими субстанціями: quick as a snail crawling through tar! - "very slowly" [3, 232] (букв. "швидко, як слимак, що повзе по смолі") - підсилення значення відбувається за рахунок поєднання в одній одиниці двох денотатів: повільного руху слимак та в'язкої субстанції смола. Високий ступінь емоційно-оцінного забарвлення в обох компаративних фразеологічних одиницях досягається за рахунок контрасту інтеграційного змісту "slowly" і значень складників fast / donkey's gallop; quick / snail, tar.

Дуже повільний рух пов'язується з ідеєю нерухомості: slower than a jell-poke / jill-poke (колода, що застрягла у мулі озера або річки) - "very slowly"; інтеграційний зміст цієї одиниці базується на зіткненні реального і гіперболізованого, оскільки предмет, до якого уподібнюється повільний характер руху, не ворушиться взагалі.

На позначення повільного руху в польській мові виявлено такі стійкі звороти: idzie jak za konduktem /jak za pogrzebem, idzie jak zцlw. Перші два звороти можна віднести до ритуального сценарію похорону, натомість остання одиниця містить образ черепахи - zцlw, яка, як відомо, дуже повільно рухається. Як зазначає М. Банько, повільна черепаха - відомий образ багатьох казок польського фольклору. У деяких телевізійних програмах під образом zцlwia мали на увазі колишнього прем'єр-міністра Тадеуша Мазовецького; цей образ становить певну алюзію до дуже повільного стилю дій прем'єра, що не раз закидав йому президент Лех Валенса [6, 58-59]. Для зіставлення зауважимо, що ідея повільного руху в англійській лінгвокультурі передається через національну страву пудинг, природно, такої реалії не має у слов'янських мовах і культурах: run as swift as a pudding would creep (букв. - бігти так швидко як пудинг повзе, тобто "дуже повільно") [3, 361].

Спосіб переміщення маніфестується в польській мовній картині світу за допомогою дієслів - isc, idzie, rusza siз ktos (cos) jak у складі стійких порівняльних зворотів, співвіднесених з соматичним кодом jak nie na swoich nogach, jak na slomianych nogach "важко йти", деякими назвами стану і відчуття idzie jak lunatyk, jak w lunatycznym transie "іде як непритомний, не при свідомості", деякими сценаріями і подіями минулого idzie jak na sciзcie - "рухатись неохоче". Що стосується образів-еталонів, з якими співвідносяться компаративні фразеологічні одиниці з компонентом ruszyc, то ними виступають, як і в українській та англійській (очевидно, це типологічно спільна риса) густі і в'язкі субстанції й поведінка деяких тварин: rusza siз ktos jak mucha w smole "рухатись дуже повільно", rusza siз ktos jak w skladzie porcelany "про незграбний, вайлуватий рух"; обидва звороти містять негативну оцінку людських якостей чи здібностей. Синонімічним варіантом останньої одиниці виступає порівняльний зворот zachowywac siз jak slon w skladzie porcelany, реконструкція образу якого містить культурний коментар. Так, найдавніша згадка про святого слона, уведеного в магазин з порцеляною, фіксується ще з 1904 року; в англійському відповіднику цього виразу виступає образ бика, а не слона; у цьому разі виникає протиставлення між великою, важкою і незграбною твариною і образом чогось крихкого, чим є посуд (порцеляна) [6, 199].

Висновки та перспективи подальших досліджень. У фразеологічних фондах досліджуваних мов наявні порівняння на позначення інтенсивності руху (швидкий / повільний). Більшість англійських та польських компаративних фразеологічних одиниць, що зіставляються у межах однакових семантичних груп і характеризуються інтенсивністю руху, є фразеологічними аналогами: вони мають спільну семантику, оскільки в них есплікується одна й та ж ознака, але співвідноситься з різними денотатами, мають різну внутрішню форму, виражаються у відмінностях компонентного складу відповідних компаративних фразеологічних одиниць. Так, в англійській мові швидкість руху пов'язується з такими тваринами, як олень, білка, кінь, хорт, кішка, баран, в польській - кіт, щур, кінь, заєць. Такі природні явища, як вітер, спалах блискавки, світла виявляються універсальними і співвідносяться зі швидкістю руху в обох мовах. Польська свідомість вибирає такі еталони порівняння, як куля, дзига, стріла, англійська - куля, стріла, гарматне ядро (спільні еталони - стріла, куля). Міфологічні персонажі також відрізняються: в англійських фразеологізмах - Меркурій, кажани з пекла, в польській - чорт. Повільний рух асоціюється в обох мовах з певними тваринами, в'язкою густою субстанцією: черепаха, слимак, віслюк; смола (в польській мові), смола і чорна патока (в англійській).

Подальшим кроком лінгвокультурологічного зіставлення фразеологічних одиниць з ідеєю руху у неблизькоспоріднених мовах необхідно вважати аналіз фразем на позначення рис людини, таких, як жвавість / повільність.

Польський мова культура фразема

Література

    1. Селіванова О.О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти). - Київ - Черкаси : Брама, 2004. - 276 с. 2. Телия В. Н. Русская фразеология : семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты : монография / Вероника Николаевна Телия. - М. : Школа "Языки русской культуры", 1996. - 156 с. 3. Wilkinson P. R. Thesaurus of Traditional English Metaphors / Peter Richard Wilkinson. - Routledge, 2002. - 2034 p. 4. Intensifying Similies in English [ed. by T Hilding Svartengen]. - Lund Aktiebolaget Skеmska Centrahryckeriet, 1918. - 512 p. 5. Wielki slownik frazeologiczny jзzyka polskiego. Wyrazenia, zwroty, frazy / Mьldner-Nieckowski P. i inni. - Warszawa, 2004. - 1088 s.

Banko M. Slownik porownan / Miroslaw Banko. - Warszawa : PWN, 2004. - 268s.

Похожие статьи
Національно-культурна специфіка порівняльних фразем на позначення інтенсивності руху (швидкий/повільний) в англійській та польській мовах

Предыдущая | Следующая