Морфологічні норми текстів документів, Морфологічні норми. Нормативне вживання форма слова - Морфологічні норми текстів документів

Морфологічні норми. Нормативне вживання форма слова

Морфологічні норми регулюють вибір варіантів граматичної форми висловлювання. Від вибору найдоцільнішої морфологічної форми, особливо коли в мові налічується кілька способів висловлення, залежить смислова точність, логічна послідовність, чіткість, багатство і різноманітність викладу думки. При цьому причиною появи помилок, особливо в офіційно-діловому стилі, є невластиве для нього використання певних морфологічних форм іменників, прикметників, числівників та інших частин мови.

Морфологічні норми - це загальноприйняті правила вживання граматичних форм слів, що вивчає розділ мовознавства - морфологія.

Морфологія (від гр. Morphe- форма і Logos- слово, вчення) - це розділ мовознавства, який вивчає слово як частину мови.

Морфологія разом з Синтаксисом є частинами Граматики - науки, що вивчає граматичну будову мови.

Для морфології, як і для граматики в цілому, важливо Граматичне значення слова. На відміну від лексичного, яке є індивідуальним для кожного слова, граматичне значення є спільних для цілих розрядів слів. Усі слова в мові за лексичним значенням та граматичними особливостями поділяються на Частини мови. Вони поділяються на Самостійні (повнозначні) і Службові (Неповнозначні); окрему групу складають Вигуки І Звуконаслідування.

Самостійні частини мови (їх шість: Іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово і Прислівник) називають предмети, їх ознаки, дії та кількість. Самостійні частини мови є членами речення і мають як лексичне, так і граматичне значення.

Службові частини мови (їх три: Прийменник, сполучник, частка) предметного лексичного значення не мають і служать лише для зв'язку слів у реченні (прийменник, сполучник) або для творення морфологічних форм і нових слів (Частка).

Вигуки І Звуконаслідування виражають лише волевиявлення, емоції.

Похожие статьи
Морфологічні норми текстів документів, Морфологічні норми. Нормативне вживання форма слова - Морфологічні норми текстів документів

Предыдущая | Следующая