Числівник - Морфологічні норми текстів документів

Числівник - це значуща самостійна частина мови, яка позначає кількість предметів або їх порядок при лічбі й відповідає на питання Скільки? котрий? Числівники виділяються передусім своїми лексичними значеннями. Вони можуть означати: число, числове математичне поняття: Один, два, три; назви певної кількості предметів: Шість столів; кількість, що складається з певного числа частин цілого: Вісім десятих гектара; сукупність перелічуваних предметів або істот: Шестеро саней; порядок предметів при лічбі: Перший номер, дванадцята година. Числівники вживаються в усіх стилях мовлення.

За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на Кількісні (відповідають на питання Скільки?) І Порядкові (відповідають на питання Котрий?).

Кількісні Числівники змінюються тільки за відмінками, але не мають роду й числа, крім числівників Один (який має форми родів - одна, одне і числа множини - одні), два (має форму жіночого роду дві), обидва (жіночий рід обидві), півтора (жіночий рід півтори). Кількісні числівники, які означають число, бувають підметами й додатками: Три і чотири - сім (підмет і присудок). Розділіть двадцять чотири на вісім (додатки).

Порядкові числівники змінюються за родами (четверта, четверте), Числами (четвертий, четверті), Відмінками (четвертого, четвертої, четвертих). Порядкові числівники виступають означеннями, іменною частиною присудка, зрідка підметом, додатком чи обставиною: Мій брат навчається у третьому класі (означення); Тарас Шевченко народився тисяча вісімсот чотирнадцятого року (обставина); На фініші наш спортсмен був п'ятим (присудок); Сьоме січня - Різдво Христове за православним календарем (підмет).

За будовою числівники поділяються на Прості, складні та складені. Прості числівники складаються з однієї кореневої основи. До них належать: назви чисел першого десятка (один - десять), Числівники Сто, Тисяча, мільйон, мільярд, нуль; числівники, утворені за допомогою суфікса -дцять: Одинадцять, двадцять, тридцять; збірні числівники: Двоє, одинадцятеро; неозначено-кількісні числівники: Кілька, багато, немило; порядкові числівники, утворені від простих числівників: Третій, сьомий, сотий.

Складними називаються числівники, утворені від двох числівникових основ. До них належать: назви десятків: Шістдесят, дев'яносто; назви сотень: Триста, сімсот; збірні числівники (обидва, обидві), Дробові (півтора), Неозначено-кількісні (кількадесят, кількасот); порядкові числівники, утворені від складних кількісних: Двохсотий, сімдесятий.

Складені числівники складаються з кількох слів: Двадцять два, вісімдесят третій.

Морфологічні особливості кількісних числівників:

    1. Кількісні числівники не мають категорії, роду, числа, крім числівників Один, два, нуль. 2. Числівник Один Має ознаки прикметника: змінюється за родами й числами (одна, одне, одні), Відмінками (одного, одної). 3. Числівники два, обидва мають ознаки роду тільки в сполученні з іменниками у формі називного та знахідного відмінків: два ясени, дві берізки, але двох ясенів, двох берізок. 4. Має форму жіночого роду й невідмінюваний числівник Півтора (жіночий рід Півтори), 5. Числівники Тисяча, мільярд, нуль Мають форми роду, числа, змінюються за відмінками.

Уживання числівників з іменниками:

    1. Числівники Два, три, чотири Вживаються з іменниками чоловічого роду у формі називного відмінка множини та іменниками жіночого і середнього роду у формі родового відмінка однини: Два учні, три стільці, чотири уроки. 2. При дробових числівниках іменники мають форму родового відмінка однини: дві шостих метра, двох шостих метра. 3. Числівники півтора, півтори, півтораста вимагають від іменника форми родового відмінка: півтори години, півтора яблука. 4. Числівники від П'яти і далі у формі називного відмінка керують іменниками, вимагаючи від них форми родового відмінка множини: Вісім будинків, тридцять сім учнів. У всіх інших відмінках маємо узгодження: Восьми друзів, тридцятьма сімома учнями. 5. Зі складеним числівником іменник уживається в тій формі, якої вимагає останнє слово: триста двадцять одне дерево, п'ята сторінка.

Відмінювання кількісних числівників відбувається в однині і множині, чоловічого, жіночого і середнього роду. [11, с. 226-227]

Відмінювання порядкових числівників:

    1. Числівники, що мають закінчення -ий, відмінюються як прикметники твердої групи? Перший (перша, перше), другий, четвертий, п'ятий; числівник Третій (третя, третє) Відмінюється як прикметник м'якої трупи. 2. У складених порядкових числівниках відмінюється остання складова частина: вісімдесят восьмий, вісімдесят восьмого (року), у тисяча дев'ятсот тридцять дев'ятому (році).

Дробові числівники складаються з двох частин, перша з яких є кількісним числівником, а друга - порядковим, і відмінюються, відповідно, як кількісні й порядкові числівники: Двом третім, трьома п'ятими.

Половина (1/2), Третина (1/3), Чверть (1/4) відмінюються як звичайні іменники. Числівники Півтора (карбованця, відра), Півтори (тисячі), Півтораста Не відмінюються.

М'який знак пишеться:

    1. У кінці числівників п'ять, шість, дев'ять, десять, від одинадцяти до двадцяти та в числівнику тридцять. 2. У непрямих відмінках після букви, що позначає м'який приголосний, перед о та закінченням - ма: трьох, двадцятьох; трьома, двадцятьма. 3. У називному відмінку числівників від П'ятдесяти до Вісімдесяти Та від П'ятисот до Дев'ятисот м'який знак не пишеться ні в середині, ні в кінці слова: П'ятдесят, вісімдесят. 4. У непрямих відмінках числівників, що позначають сотні, м'який знак вживається у їхній першій частині: трьохсот, трьомстам.

Правопис складник числівників:

Разом пишуться складні кількісні числівники: Одинадцять, п'ятдесят,(трьохсот, трьомстам) та складні порядкові числівники й схожі з ними прикметники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний: Дев'ятисотий, двохсотий, багатотисячний.

Окремо пишуться складені кількісні та порядкові числівники: Тисяча п'ятсот тридцять вісім, тисяча дев'ятсот вісімдесят восьмий та порядкові числівники, до складу яких входять слова З половиною теж пишуться окремо: Три з половиною тисячний загін.

Через дефіс пишуться порядкові числівники, написані цифрами й літерами: (7-й, 10-ї, 11-го, 35-мільйонний, 3-тисячний) І складні займенники з компонентами -будь, - небудь, казна-, хтозна-: Хтозна-скільки, скільки-небудь.

Похожие статьи
Числівник - Морфологічні норми текстів документів

Предыдущая | Следующая