Періодизація революції. - Причини, характер, періодизація української національної революції

Нині залишається відкритим питання про хронологічні межі революції. Як відомо, вона почалася в лютому 1648 р. із за-хоплення повстанцями Запорозької Січі та обрання геть-маном Війська Запорозького Б. Хмельницького.

Хмельницький Богдан (Зиновій) Михайлович (1595--1657) -- гетьман України, творець Української держави. Місцем наро-дження вважається Суботів. Походженням з дрібної української шляхти (по матері -- З козацької родини). Освіту здобув в одній із Київських шкіл та уЛьві'вськіи єзуїтській колегії, добре знав декіль-ка Мов, історію, юриспруденцію, військову справу тощо. З юнаць-ких років на військовій службі. Брав участь у походах проти Крим-ського ханства, а в часи повстань 30-х років XVII ст. виступав на боці козаків. У січні 1648 р. на Запорозькій Січі він піднімає по-встання, поклавши тим самим початок Українській національній революції. Під час національно-визвольних змагань виявив себе як видатний державний діяч, досвідчений полководець, тонкий дипломат. До кінця Свого життя Хмельницький проводив незалеж-ну Внутрішню політику, прагнув зміцнити міжнародні позиції Укра-їни. Помер у Чигирині. Похований у Суботові в Іллінській церкві.

Закінчення Визвольної війни радянська історіографія пов'язувала з 1654 p., тобто роком Переяславської угоди з Росією, роком "возз'єднання", у якому вбачалася основна мета повстання. У сучасній науковій і навчальній літера-турі переважає думка, що її закінчення слід пов'язувати зі смертю Б. Хмельницького 1657 Р. Проте це трактування видається дещо механічним, оскільки визвольні змагання українського народу після цієї події не припинилися, а ли-ше змінили свій характер, стали менш масштабними. 06-грунтованішим можна вважати висновок В. Смолія та В. Степанкова про те, що революція закінчилася після па-діння гетьмана П. Дорошенка 1676 Р.

Українська національна революція у своєму розвитку пройшла кілька етапів:

Етап (лютий 1648 -- серпень 1657 р.) -- найбільше піднесення національно-визвольних змагань та соціальної боротьби.

Етап (вересень 1657 -- червень 1663 р.) -- громадян-ська війна, що призвела до поділу козацької України на два гетьманства.

III Етап (червень 1663 -- вересень 1676 р.) -- боротьбаза возз'єднання Української держави.

Отже, у середині XVII ст. відсутність власної держави, прогресуюча втрата національної еліти, церковний роз-кол, полонізація, окатоличення, наростаюче закріпачення селянства спонукали українців до масового народного ви-

Ступу, а слабкість королівської влади, розширення впливу Запорозької Січі, втрата контролю над нею з боку Польщі робили цей виступ можливим. Народне повстання, що роз-почалося 1648 p., швидко переросло у визвольну війну, яка згодом трансформувалася в національну революцію. Бо-ротьба, що точилася протягом 1648--1676 pp., мала націо-нально-визвольний, релігійний та соціальний характер.

Похожие статьи
Періодизація революції. - Причини, характер, періодизація української національної революції

Предыдущая | Следующая