Взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи України - Бюджетна система України

За Бюджетним кодексом України бюджетна система держави являє собою "сукупність державного і місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного й адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права" (ст. 2). До складу бюджетної системи входить уся сукупність бюджетів, що є в країні.

Проте слід звернути увагу на те, що кожен елемент бюджетної системи, з одного боку, є відносно самостійним (автономним), з другого -- пов'язаним з іншими бюджетами. Відносини між бюджетами у межах бюджетної системи встановлюються шляхом регулювання. Воно здійснюється за допомогою таких механізмів, як розмежування дохідних джерел, використання міжбюджетних трансфертів, надання бюджетних позик та ін. Провідна роль у бюджетній системі України належить державному бюджету.

Для узагальнення результатів формування і використання ресурсів бюджетної системи, а також прогнозування її розвитку застосовується поняття зведеного бюджету. У Бюджетному кодексі України зведений бюджет визначено як сукупність показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування економічного й соціального розвитку держави (ст. 6). Але треба звернути увагу на те, що поняття зведеного бюджету не повною мірою відображає операції, які здійснюються в межах бюджетної системи. бюджетний економічний україна

Для розв'язання цих проблем Ц. Г. Огонь пропонує використовувати таке поняття, як "бюджет держави". Його зміст не зводиться до сукупності показників бюджетів, що мають місце в межах бюджетної системи. Таке формування є результатом реалізації фінансової політики через усі ланки бюджетної системи. "Бюджет держави, -- на його думку, -- необхідно розуміти як єдиний фонд фінансових ресурсів, мобілізованих відповідними органами влади згідно з чинним законодавством на виконання зобов'язань держави шляхом здійснення видатків із бюджетів усіх ланок єдиної бюджетної системи України".

Такий підхід має певне підгрунтя. Справді, у межах країни формується єдина бюджетна система, заснована на прийнятих принципах бюджетного устрою. Воднораз необхідно звернути увагу на те, що таку єдність треба розглядати лише як одну із тенденцій розвитку. Другою є відносна самостійність (автономність) кожного бюджету[2, c. 6-8].

В. М. Опарін розглядає бюджетну систему як "сукупність усіх бюджетів, що формуються в даній країні...". Що ж стосується бюджетного устрою, то, на його думку, він являє собою "організацію вертикальної структурної побудови бюджету держави за рівнями влади".

Такі визначення досить лаконічні. Це дає можливість використовувати їх не лише в теорії, а й на практиці. Та характеристика бюджетної системи як простої сукупності бюджетів здається дещо спрощеною. Що ж стосується бюджетного устрою, то доцільніше зводити його до засад побудови бюджетної системи. Вони встановлюються виходячи з урахування державного й адміністративного поділу і розмежування функцій між різними рівнями органів державної влади.

Поняття бюджетної системи має відображати не лише єдність, а й наявність протиріч між різними її ланками. Важливим є також і те, що кожний із бюджетів має бути спроможним виконати закріплені за ним повноваження (власні й передані). З огляду на це зміст бюджетної системи можна визначити таким чином: бюджетна система являє собою сукупність бюджетів країни, створених на різних рівнях на основі прийнятого бюджетного устрою. Між різними ланками бюджетної системи існують протиріччя як щодо розподілу повноважень, так і джерел їхнього фінансування.

Розвиток бюджетної системи в умовах ринкової економіки передбачає, що кожна її ланка певною мірою автономна щодо інших. Розподіл доходів між різними елементами бюджетної системи здійснюється з використанням, як правило, непрямих методів. До них належать розмежування доходів від установлених податків і зборів між бюджетами, використання міжбюджетних трансфертів, бюджетного кредитування тощо. В межах бюджетної системи (за умов надання автономії у формуванні та використанні доходів для кожної її ланки) не допускається прямого вилучення ресурсів з одного бюджету на користь іншого.

Розвиток бюджетної системи України останнім часом характеризується зміцненням тенденції до централізації.

Динаміка показників розвитку бюджетної системи (за доходами) відображає посилення ролі державних фінансів у 2005 році. Відбувалося значне збільшення частки доходів зведеного бюджету до ВВП. Водночас спостерігалося зниження частки місцевих бюджетів. Натомість помітно підвищилася роль державного бюджету. Такі тенденції відображають посилення централізації в розвитку бюджетної системи. Тривали вони і в 2006 році[6, c. 63-68].

Похожие статьи
Взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи України - Бюджетна система України

Предыдущая | Следующая