ВСТУП - Вплив грошової системи на економіку України

Актуальність теми дослідження. Процес розбудови Української держави на сучасному етапі характеризується суттєвою зміною політичної й економічної інфраструктури суспільства. Важливим напрямом таких перетворень є формування грошової системи країни. Із здобуттям незалежності в Україні розпочався тривалий процес створення власної грошової системи, яка є невід'ємним атрибутом суверенної держави. Незважаючи на структурну відокремленість грошової системи від фінансової, об'єктивно існуючий взаємозв'язок між ними вимагає необхідності забезпечення стабільності грошової системи як основної передумови стабільного функціонування державних фінансів і збалансованого розвитку національної економіки. Публічна важливість стабільності грошової системи знайшла відображення у закріпленні в Конституції України забезпечення стабільності гривні в якості основної функції Національного банку України як центрального банку держави.

Потреба в економічно обгрунтованих рекомендаціях щодо формування державної політики у сфері управління грошовою системою є об'єктивною. Це підтверджує й досвід функціонування вітчизняної грошової системи протягом 90-х років минулого століття. Саме необгрунтовані дії при проведенні державної грошово-кредитної політики спричинили низку негативних економічних наслідків - гіперінфляцію, високий рівень доларизації економіки, функціонування значної частини грошового обороту поза банківською системою, який обслуговує тіньовий сектор економіки.

Окремі аспекти організації та функціонування грошової системи досліджувались у роботах, розробка теоретичних положень грошового обороту і грошової системи проведена у дослідженнях учених-економістів І. П. Айзенберга, З. В. Атласа, Р. Барра, А. С. Гальчинського, Г. А. Козлова, Я. А. Кронрода, М. А. Портного, М. І. Савлука, В. Сміт, І. А. Трахтенберга, В. М. Федоренка, Ф. Хайєка, Л. Харріса, Н. М. Шабанової, Г. А. Шварца, Ю. Є. Шенгера, В. А. Ющенка та ін.

Мета і завдання дослідження. Метою дипломного дослідження є розробка теоретичної моделі грошової системи України, характеристика її структури, а також аналіз специфіки державного регулювання окремих елементів грошової системи. Відповідно до зазначеної мети були поставлені наступні завдання:

    - дослідити суть та призначення грошових систем; - розглянути основні елементи грошових систем; - провести класифікацію грошових систем за їх типами; - розкрити зміст політики державного регулювання грошової сфери; - здійснити аналіз грошово-кредитної політики регулювання грошової сфери; - дослідити ефективність регулювання грошової системи в інфляційних процесах; - деталізувати шляхи вдосконалення грошової системи.

Об'єктом дослідження є грошова система України як організаційно-правова форма грошового обороту.

Предмет дослідження становлять теоретичні й методологічні проблеми регулювання грошової системи України.

Методологічну основу роботи складає сукупність методів і прийомів наукового пізнання соціально-економічних процесів. Основним серед них виступає загальнонауковий діалектичний метод. Використано спеціальні методи наукового пізнання: метод системного аналізу, системно-структурний, порівняльний.

Інформаційну базу дипломної роботи складають закони України, укази Президента України, нормативні акти Верховної Ради й Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, Національного банку України, законодавчі акти іноземних держав, статистичні матеріали.

Структура роботи зумовлена її метою і предметом, і складається із вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел.

Похожие статьи
ВСТУП - Вплив грошової системи на економіку України

Предыдущая | Следующая