Висновки - Вплив грошової системи на економіку України

У дипломній роботі дано теоретичне обгрунтування сутності грошової системи з урахуванням ринкових умов, виявлено специфічні особливості та досліджено тенденції формування грошової системи України, розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення управління грошовою системою України. У результаті проведеного дослідження сформульовані наступні висновки та пропозиції:

    1. Обгрунтовано суть, призначення та принципи функціонування грошових систем. Виявлено, що по-перше грошова система опосередковує рух грошей; по-друге грошова система є категорією історичною; по-третє організація грошової системи закріплена державою в законодавчих та нормативно-правових актах; по-четверте, грошова система виконує регулюючу функцію в економіці держави; по-третє наголошено, що грошові системи різних країн можуть функціонувати за різними правилами; по-п'яте, грошова система є категорією економічною, оскільки опосередковує функціонування економічних відносин. 2. Проаналізовано основні елементи грошових систем, які включають: найменування грошової одиниці, масштаб цін, валютний курс, види готівкових грошових знаків, які мають законну платіжну силу, регламентацію безготівкового обороту, державний апарат, який здійснює регулювання грошового обороту. 3. Проведено систематизацію грошових систем за такими ознаками: за характером регулювання національної валютної системи, за характером регулювання національної валютної системи, залежно від форми, в якій функціонують гроші. Виявлено, що грошова система України нині має кредитний ринковий характер, який формувався поступово в процесі ринкової трансформації її економіки, розвитку грошового ринку та його інфраструктури. 4. Розкрито сутність та проаналізовано грошово-кредитну політику Національного банку України як складову загальноекономічної політики. Розглянуто основні види грошово-кредитної політики, такі як експансійну та рестрикційну політику. Визначено основні цілі монетарної політики: стратегічні, проміжні й тактичні. Проаналізовано об'єкти, на які найчастіше спрямовуються регулятивні заходи монетарної політики (пропозиція (маса) грошей, ставка процента, валютний курс, швидкість обігу грошей ). 5. Проведено аналіз грошової маси і виявлено, що її величина характеризується стабільними і досить високими темпами приросту (30-50% щорічно) протягом 2003-2007 рр., має місце зростання рівня монетизації ВВП. Відбулося покращення структури грошової маси: знизилася питома вага готівки, що свідчить про поступове посилення ролі банківської системи в управлінні грошовим оборотом України. 6. Виявлено, що монетизація, яка проходить в умовах глибоких інституційних перетворень, відбувається як процес надмірної концентрації грошей у незначної частки населення та підприємств, тобто вона є не рівноважним та потенційно конфліктним процесом. Відсутність прямого впливу монетизації на інфляційні процеси пов'язана з тим, що переважну частину додаткових доходів населення отримують найбільш багаті, і тому не всі гроші доходять до споживчого ринку. З іншого боку, головне джерело додаткової пропозиції грошей - викуп валюти у експортерів - не просто відображає структурну недосконалість господарчої системи України, а є механізмом її відтворення і одночасно - потенційною загрозою для монетарної рівноваги. Тому процес зростання рівня монетизації української економіки не є безумовно позитивним і містить в собі певні соціальні та структурні ризики. 7. Проведено аналіз основних показників грошово-кредитного ринку України. Впливовим чинником збільшення грошової маси є зростання депозитів. Має місце розширення обсягів кредитування. Активна діяльність банків із залучення коштів за кордоном у 2007 р. у цілому позитивно вплинула на ситуацію економіці та на грошово-кредитному ринку, оскільки вона сприяла покращенню строкових та вартісних характеристик активно-пасивних операцій банків та певному стримуванню інфляційних процесів. У довгостроковому періоді спрямованість функціонування грошово-кредитного ринку сприяє накопиченню ризиків виникнення дисбалансів у фінансовій сфері. 8. Проаналізовано основні аспекти регулювання грошових систем в умовах інфляції. Виявлено, що за період 2003-2007 рр. має місце суттєве зростання інфляції в Україні, хоча у 2005 р. індекс інфляції був нижчим, ніж у 2004 р. Проте вже починаючи з 2006 р. значення цього показника знову почало збільшуватися. На сьогоднішній день має місце потужний інфляційний потенціал, який сформувався у виробничій сфері, у агропромисловому комплексі. В умовах "інфляції витрат" уряду України необхідно задіяти фактори, спрямовані на підвищення продуктивності та нарощення обсягів виробництва продукції, в тому числі, сільськогосподарської. 9. Визначено тісноту зв'язку між величиною ВВП та грошової маси та побудували рівняння регресії, яке показує залежність між цими показниками. Зв'язок між досліджуваними показниками є дуже тісний і при зростанні величини грошової маси в обігу зростає і величини реального ВВП 10. Запропоновані основні напрямки вдосконалення грошової системи України, які включають оптимізацію грошово-кредитної політики Центрального банку і полягають в необхідності поступового переходу до монетарного режиму, що грунтується на ціновій стабільності, якій підпорядковуватиметься політика валютного курсоутворення, утриманні показника приросту споживчих цін, удосконаленні системи валютного регулювання, створенні умови для розвитку інструментів хеджування валютних ризиків, удосконаленні процедур прийняття монетарних рішень та системи комунікацій з громадськістю.

Похожие статьи
Висновки - Вплив грошової системи на економіку України

Предыдущая | Следующая