Висновки до розділу 3 - Вплив грошової системи на економіку України

Дослідження грошових систем є неможливим без приділення належної уваги проблемам інфляції. Інфляція є багатогранним, складним процесом, який чітко відображає всі основні проблеми й суперечності економіки. Найбільш очевидно вона проявляє себе в систематичному переповненні каналів грошового обігу масою надлишкових грошей, що веде до їх знецінення та додаткового перерозподілу національного доходу й національного багатства на шкоду більшості населення.

За період 2003-2007 рр. має місце суттєве зростання інфляції в Україні, хоча у 2005 р. індекс інфляції був нижчим, ніж у 2004 р. Проте вже починаючи з 2006 р. значення цього показника знову почало збільшуватися. На сьогоднішній день має місце потужний інфляційний потенціал, який сформувався у виробничій сфері. Пов'язаний він, зокрема, зі значним підвищенням цін на природний газ, нафту та нафтопродукти. Отже, інфляція в Україні на сучасному етапі має яскраво виражений характер "інфляції витрат" - підвищення споживчих цін відбувається згідно з ростом цін у сфері виробництва. Вантаж проблем, які накопичились у агропромисловому комплексі також є впливовим фактором, що визначає потенціал інфляції в Україні.

В умовах "інфляції витрат" уряду України необхідно задіяти фактори, спрямовані на підвищення продуктивності та нарощення обсягів виробництва продукції, в тому числі, сільськогосподарської.

Протягом 2000-2006 рр. спостерігається стала тенденція до поступового пожвавлення темпів економічного розвитку поряд із позитивною динамікою соціальних показників, яка супроводжується зростанням грошової маси в обігу.

В роботі визначено тісноту зв'язку між величиною ВВП та грошової маси та побудували рівняння регресії, яке показує залежність між цими показниками. Коефіцієнт кореляції складає 0,92, це означає, що зв'язок між досліджуваними показниками є дуже тісний і при зростанні величини грошової маси в обігу зростає і величини реального ВВП

Рівняння регресії має вигляд, де у - результуючий показник ВВП, х - величина грошової маси. Запропоноване рівняння регресії дозволяє спрогнозувати величину ВВП в залежності від очікуваної зміни грошової маси.

Основними напрямками вдосконалення грошової системи, які включають оптимізацію грошово-кредитної політики Центрального банку і полягають в такому:

    - абезпечення цінової стабільності, якій підпорядковуватиметься політика валютного курсоутворення; - утримання показника приросту споживчих цін у середньостроковій перспективі в однознаковому вимірі та його поступове зниження; - удосконалення системи валютного регулювання.

Національний банк, здійснюючи регулювання грошово-кредитного ринку, повинен підтримувати таку динаміку грошової маси, яка б, з одного боку, задовольняла попит економіки на гроші, а з іншого - не створювала загрози для динаміки цін. Вжиття запропонованих заходів сприятиме стабілізації грошової системи України та ефективнішому її функціонуванню.

Похожие статьи
Висновки до розділу 3 - Вплив грошової системи на економіку України

Предыдущая | Следующая