Висновки до розділу 2 - Вплив грошової системи на економіку України

Грошово-кредитна політика полягає в економічному регулюванні через механізми зміни пропозиції (маси) грошей та їх ціни (проценти) на грошовому ринку. Збільшення пропозиції грошей, за інших рівних умов, зумовлює зниження процента та зростання інвестицій, а також зростання платоспроможного попиту на ринках. Усе це на коротких часових інтервалах пожвавлює кон'юнктуру ринків і посилює стимули до розширення виробництва.

Залежно від напряму та темпів зміни пропозиції грошей та рівня процента розрізняють експансійну та рестрикційну грошово-кредитну політику.

В Україні головним суб'єктом грошово-кредитної політики є Національний банк. Крім нього, у виробленні грошово-кредитної політики беруть участь інші органи державного регулювання економіки -- Міністерство фінансів, Міністерство економіки, безпосередньо уряд, Верховна Рада.

Об'єктами, на які найчастіше спрямовуються регулятивні заходи монетарної політики, є такі змінні грошового ринку пропозиція (маса) грошей, ставка процента, валютний курс, швидкість обігу грошей та ін.

Величина грошової маси в обороті на кінець 2007 р. порівняно з 2003 р. зросла майже в чотири рази і склала 397,4 млрд. грн. Грошова маса України також характеризується значною питомою вагою в ній готівки, яка проте має тенденцію до зниження: від 34,8% у 2003 р. до у 2007 р. Характерною ознакою періоду 2003-2007 рр. є стійке зростання обсягів номінальної грошової маси, обчисленої за усіма агрегатами.

Відбулося покращення структури грошової маси: знизилася питома вага готівки, що свідчить про поступове посилення ролі банківської системи в управлінні грошовим оборотом України. Впливовим чинником збільшення грошової маси є зростання депозитів. Динамічне нарощування ресурсної бази банків сприяло відповідному розширенню обсягів кредитування. Розширення обсягів кредитування відбувалося на фоні зниження вартості позик. Основними результатами політики Національного банку України на валютному сегменті ринку в 2006-2007 рр. було забезпечення стабільності обмінного курсу гривні до курсоутворюючої валюти - долара США.

Утім вирішити наявні проблеми, застосовуючи лише грошово-кредитні важелі, неможливо. Без створення внутрішніх джерел задоволення попиту на довгострокові фінансові ресурси, жорсткі обмеження на залучення коштів за кордоном та активно-пасивні операції банків в іноземній валюті можуть негативно вплинути на темпи економічного розвитку.

Похожие статьи
Висновки до розділу 2 - Вплив грошової системи на економіку України

Предыдущая | Следующая