Висновки до розділу 1 - Вплив грошової системи на економіку України

1. Грошова система - це форма організації обігу грошей у даній країні, що склалася історично та закріплена законом. Вона не є довільним витвором державної влади, а залежить від реально існуючих економічних відносин.

Закони визначають основні принципи, правила, нормативи та інші вимоги, що регламентують відносини між суб'єктами грошового обороту. Враховуючи надзвичайно важливу роль грошових відносин в економічному житті суспільства, в усіх країнах, незалежно від їх устрою, формування грошових систем здійснюють центральні органи влади.

В складі грошової системи виділяють окремі підсистеми:

    - систему безготівкових розрахунків; - валютну систему; - систему готівкового обігу. 2. Грошова система країни формується історично, що позначається на структурі та змісті її елементів. Основними з них є: 1) найменування грошової одиниці; 2) масштаб цін; 3) валютний курс; 4) види готівкових грошових знаків, які мають законну платіжну силу; 5) регламентація безготівкового обороту; 6) державний апарат, який здійснює регулювання грошового обороту.

Найменування грошової одиниці України - гривня. Масштаб цін - історично обумовлений елемент грошової системи, що визначає ваговий вміст у грошовій одиниці металу, який у відповідний період виконував роль грошей. Валютний курс - це співвідношення між грошовими одиницями (валютами) різних країн. Види готівкових грошових знаків, що мають статус законного платіжного засобу на території України - банківські білети, казначейські білети та розмінна монета. Основним компонентом грошової маси в сучасних умовах є не готівкові знаки, а залишки на рахунках в банках та небанківських кредитних установах. Орган, який здійснює грошово-кредитне та валютне регулювання в країні є Національний банк України.

    3. Сучасна грошова система характеризується наступними загальними рисами: відміною офіційного золотого вмісту грошових одиниць, демонетизацією золота; переходом до нерозмінних на золото кредитних грошей, які за своєю природою небагато чим відрізняються від паперових грошей; збереженням в грошовому обігу декількох країн поряд з кредитними грошима паперових грошей у формі казначейських білетів; випуском банкнот в обіг з метою кредитування господарства, держави, а також приросту офіційних золотих і валютних резервів; розвитком та розширенням в грошовому обороті безготівкових розрахунків при одночасному скороченні готівкових; посиленням державного регулювання грошового обороту в зв'язку з постійним порушенням базового принципу грошової системи - відповідності кількості грошей об'єктивним потребам економічного обороту, яке веде до інфляційного процесу. 4. За характером економічної системи виділяють системи ринкового та неринкового типу. Відповідно до механізму регулювання валютних відносин виділяють грошові системи відкритого та закритого типу. Відповідно до загальних законів функціонування грошей виділяють саморегулюючі та регульовані грошові системи. Історично системи металевого обігу реалізувались у формі біметалізму та монометалізму. Відповідно до змісту механізму регулювання грошового обороту виділяють системи паперово-грошового та кредитного обігу. Тип грошової системи визначається змістом її елементів та їх взаємодією, які обумовлюють тенденції розвитку та закономірності функціонування грошової системи.

Інфляція грошовий кредитний кореляція

Похожие статьи
Висновки до розділу 1 - Вплив грошової системи на економіку України

Предыдущая | Следующая