Модель кореляції формування ВВП та грошової маси - Вплив грошової системи на економіку України

Величина грошової маси є важливою характеристикою стану грошового ринку. Зміна грошової маси безпосередньо впливає на інтенсивність обороту грошей, на формування платоспроможного попиту та економічний розвиток в цілому.

Величини валового внутрішнього продукту та грошової маси за 2000-2006 рр. наведено на рис. 3.5.

динаміка величини валового внутрішнього продукту та грошової маси за 2000-2006 рр., млрд. грн. (за даними держкомстату)

Рис.3.5 Динаміка величини валового внутрішнього продукту та грошової маси за 2000-2006 рр., млрд. грн. (за даними ДЕРЖКОМСТАТУ)

Як видно з рис. 3. величина валового внутрішнього продукту змінюється в тому ж напрямку, що й величина грошової маси, притому прослідковується існування тісного зв'язку між зміною даних показників.

Протягом 2000-2006 рр. спостерігається стала тенденція до поступового пожвавлення темпів економічного розвитку поряд із позитивною динамікою соціальних показників, яка супроводжується зростанням грошової маси в обігу.

Перевіримо тісноту зв'язку між величиною валового внутрішнього продукту та грошової маси, розрахувавши коефіцієнт кореляції між ними.

За розрахунковий період беремо 7 років, оскільки в цьому випадку зможемо отримати найточніші результати.

Вихідні дані для розрахунків наведені у табл. 3.1.

Таблиця 3.1 Розрахунок коефіцієнту кореляції між величиною ВВП та грошової маси

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Разом

Середнє значення

Валовий внутрішній продукт (фактичний) (), млрд. грн.

170,1

204,2

225,8

267,3

345,1

441,5

544,2

2198,1

314,0

Грошова маса ()

45,8

64,9

95,0

125,8

194,8

261,4

397,4

1185,1

169,3

-143,9

-109,8

-88,2

-46,7

31,1

127,4

230,1

-143,9

20721,3

12062,4

7780,8

2178,5

966,8

16239,2

52961,7

112910,8

-123,5

-104,4

-74,3

-43,5

25,5

92,1

228,1

-123,5

15263,1

10905,4

5513,9

1892,2

650,0

8490,5

52024,7

94739,7

17784,0

11469,3

6550,0

2030,3

792,7

11742,2

52491,1

102859,7

Коефіцієнт кореляції

0,92

Як бачимо, зв'язок між досліджуваними показниками є дуже тісний, оскільки коефіцієнт кореляції складає 0,92, це означає, що при зростанні величини грошової маси в обігу зростає і величини реального ВВП.

Припустивши, що між даними показниками існує лінійна залежність скористаємось методом регресійного аналізу для визначення цієї залежності та запису рівняння регресії. Вихідні дані для розрахунків наведені у табл. 3.2.

Таблиця 3.2 Вихідна інформація для запису рівняння регресії

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Разом

Валовий внутрішній продукт ()

170,1

204,2

225,8

267,3

345,1

441,5

544,2

2198,1

Грошова маса ()

45,8

64,9

95,0

125,8

194,8

261,4

397,4

1185,1

2093,5

4208,1

9033,2

15825,6

37944,3

68352,4

157917,2

295374,4

7781,6

13245,8

21461,7

33631,9

67225,6

115414,5

216239,9

475000,9

Використовуючи дані таблиці розв'язуємо систему рівнянь для відносно та.

В результаті математичних розрахунків отримуємо лінійну залежність величини ВВП від величини грошової маси в обігу

На основі даної залежності побудуємо лінію тренду (рис. 3.7).

залежність ввп та рівня грошової маси

Рис. 3.7.Залежність ВВП та рівня грошової маси

Звичайно, дана модель є дуже прощеною, але за результатами отриманих на основі статистичних даних розрахунків бачимо, що фактичні значення ВВП дуже мало відхиляються від лінії розрахункових значень на рис. 3 . Найбільшими є відхилення у 2000 р. та 2007 р., притому за наявного обсягу грошової маси реальні величини ВВП є нижчими від розрахункових, що спричинюється впливом інших чинників, які стримують економічний розвиток. Запропоноване рівняння регресії дозволяє спрогнозувати величину ВВП в залежності від очікуваної зміни грошової маси.

Похожие статьи
Модель кореляції формування ВВП та грошової маси - Вплив грошової системи на економіку України

Предыдущая | Следующая