ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ - Облік праці та її оплати. Форми і системи оплати праці

Бухгалтерський облік заробітний плата

Управління праці та соціального захисту населення почало діяти ще у довоєнні часи. В ті роки дана установа підпорядковувалась військовому комісаріату, функцією її було призначення допомог. Працівники, які займались призначенням допомог називались рахівниками, керівником був бухгалтер-контролер.

У післявоєнні роки було створено рай міськвідділ, який підпорядковувався місцевій раді, у ньому призначались пенсії. Посадові особи називались старшими інспекторами, а керівництво здійснював завідуючий рай міськвідділом.

В 70-ті роки райміськвідділ став відділом соціального забезпечення і був розділений на два відділення: районний і міський. Відділ соціального забезпечення підпорядковувався місцевій владі, виплата допомог та пенсій проводилась на місці. А з 1992 року було організовано обласний виплатний центр у місті Житомирі, і кошти надходили через поштові відділення.

З 70-х років при управлінні також існує відділ роботи з інвалідами.

У 1995 році відділ соціального захисту населення перейменовано в управління соціального захисту населення.

З 17.08.2000 року управління соціального захисту населення перейменовано в управління праці та соціального захисту населення.

Управління праці та соціального захисту населення є виконавчим органом Бердичівської міської ради, утворюється міською радою, підзвітне та підконтрольне міському голові та головному управлінню праці та соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації.

Управління праці та соціального захисту населення у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, наказами начальника головного управління праці та соціального захисту населення Житомирської обласної держадміністрації, рішеннями Бердичівської міської ради та її виконкому та наказами по управлінню.

Організаційно-економічна структура Бердичівського міського управління праці та соціального захисту населення

Основними завданнями управління є:

  1. Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, соціальний захист населення. 2. Участь у веденні колективних переговорів, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста. Повідомна реєстрація колективних договорів та угод. 3. Організація співпраці органів місцевого самоврядування, виконавчої влади з профспілками та організаціями роботодавців. 4. Здійснення контролю за призначенням та виплатою пенсій. 5. Призначення та організація виплати соціальних допомог, встановлених законодавством. 6. Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. 7. Сприяння у вирішенні відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 8. Участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку за місцем їх проживання та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування. 9. Сприяння інвалідам у працевлаштуванні, здобутті ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям; 10. Участь у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста, що входять до компетенції управління.

Управління очолює начальник, який пройшов конкурсний відбір і призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням відповідно з начальником головного управління праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації.

Начальник управління:

  1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів. 2. Подає на затвердження міському голові кошторис доходів і видатків на штатний розпис управління. 3. Розробляє та затверджує відповідно до діючого законодавства положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов'язки його працівників, положення про порядок преміювання працівників управління, згідно Типового положення про головне управління соціального захисту. 4. В разі службової необхідності проводить переміщення його працівників. 5. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління. 6. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. 7. Очолює координаційну раду з питань соціального захисту населення.

Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління, в межах виділених асигнувань, визначає міська рада після попередньої експертизи у фінансовому відділі.

При управлінні створюється координаційна рада з питань соціального захисту населення міста, склад якої затверджується міськвиконкомом.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні та особові рахунки в Бердичівському відділенні Державного Казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Розглянемо, чим займається безпосередньо кожен відділ БМУП та СЗН.

Основними завданнями роботи відділу персоніфікованого обліку є:

  Ш Організація роботи по системі заміни пільг на адресну грошову допомогу населенню міста. Ш Роз'яснення чинного законодавства та інших нормативно-правових документів про адресну грошову допомогу, пільги та компенсації населенню. Ш Організація контролю за роботою організацій, установ, чия діяльність пов'язана з наданням адресної допомоги, пільг та компенсацій. Ш Проведення перевірок виконання актів чинного законодавства. Ш Збір статистичних даних, їх узагальнення, підготовка статистичних звітів з питань, що належать до компетенції відділу. Ш Прийом документів для відшкодування пільг від уповноважених осіб житлових організацій всіх форм власності. Ш Перевірка справ для відшкодування пільг із зазначенням наданих послуг. Ш Проведення консультативно - роз'яснювальної роботи серед населення міста через засоби масової інформації.

Основними завданнями роботи відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення є:

  - Ведення бухгалтерського обліку на основі встановлених правил його ведення. - Контроль за раціональним, економним використання матеріальних та фінансових ресурсів в межах затвердженого кошторису. - Складання бухгалтерської звітності з поданням її у встановлені терміни відповідним контролюючим органам, здійснення економічного аналізу використання кошторису витрат на основі даних бухгалтерської звітності.

Основними завданнями роботи відділу праці управління є:

Ь Координація діяльності підприємств, організацій, установ усіх форм власності, спрямованої на удосконалення соціально-трудових відносин, оплати праці, охорони праці, забезпечення продуктивної зайнятості населення.

Ь Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства в сфері праці та її оплати, охорони праці на підприємствах, в організаціях і установах всіх форм власності і господарювання; вживання заходів щодо усунення порушень чинного законодавства.

Ь Забезпечення організації виконання міських заходів, спрямованих на реалізацію в місті генеральної, регіональної та територіальної угод між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, об'єднаннями профспілок і роботодавців;

Ь Надання консультацій та посередництва при вирішенні трудових спорів (конфліктів);

Ь Вивчення на підприємствах, в організаціях і установах міста, незалежно від форм власності, стану дотримання режиму праці і відпочинку;

Ь Співпраця з міським центром зайнятості в питаннях розробки перспективних та поточних міських програм зайнятості населення;

Ь Участь у розробці і реалізації заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації та оплати;

Ь Організація підвищення кваліфікації посадових осіб підприємств, установ, організацій з питань праці та її оплати;

Ь Організація роботи комісії безпечної життєдіяльності населення при міськвиконкомі;

Ь Участь в розслідуванні нещасних випадків на виробництві із смертельним наслідком;

Ь Робота із зверненнями громадян з питань зайнятості, праці та заробітної плати.

Основними завданнями роботи відділу допомог, соціальних компенсацій та гуманітарних питань управління є:

  - Надання державної соціальної допомоги і підтримки малозабезпеченим сім'ям та сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам, дітям - сиротам, які відповідно до законодавства мають право на її отримання. - Надання адресної грошової допомоги малозабезпеченим громадянам міста, допомоги на поховання непрацюючим громадянам. - Здійснення контролю та надання допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, інвалідам, малозабезпеченим сім'ям та сім'ям з дітьми, особам які не мають права на пенсію, громадянам які здійснюють догляд за інвалідами психічного розладу та громадянам надавачам соціальних послуг, які відповідно до законодавства, мають право на її отримання.

Основними завданнями роботи відділу субсидій управління є:

Ь Організація роботи, пов'язаної з призначенням субсидій.

Ь Прийом заяв та інших документів на підставі яких призначається субсидія, організація перевірки достовірності поданої громадянами інформації.

Ь Застосування передбачених законодавством санкцій до порушників умов надання субсидій.

Ь Надання у встановленому порядку відомостей про термін дії призначених субсидій, розмір їх виплат громадянам та зацікавленим підприємствам, установам, організаціям.

Ь Роз'яснення громадянам, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності з питань оформлення документів для призначення субсидій, сприяння громадянам в одержанні необхідних для цього документів; ведення особових справ та особових рахунків осіб - одержувачів субсидій.

Основними завданнями роботи відділу по нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій управління є:

  - Організація роботи пов'язаної з наглядом за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій. - Перевірка правильності застосування законодавства при призначенні (перерахунку) пенсій шляхом перевірок матеріалів пенсійних справ, щодо яких органами Пенсійного фонду України прийнято рішення про призначення (перерахунок) або відмову в призначенні (перерахунку) пенсій. - Здійснення перевірки відповідності прийнятого рішення про призначення (перерахунку), відмову у призначенні (перерахунку) пенсії з законодавчим та нормативно-правовим актом. - Здійснення нагляду щодо дотримання установленого законодавством порядку оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій. - Нагляд за правильністю та своєчасністю нарахування пенсій. - Перевірка правильності виплати допомоги на поховання. - Нагляд усунення недоліків, виявлених перевірками.

Основними завданнями роботи підрозділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління є:

  - Контроль за ходом виконання рішень міськвиконкому, розпоряджень ОДА та інших документів вищестоящих організацій, підготовка та направлення інформації та звітів. - Облік та оформлення посвідчень: "Інвалід війни", "Учасник війни", "Члена сім'ї загиблого ", "Ветеран праці". - Видача талонів на проїзд - інвалідам війни та учасникам війни. - Виявлення, облік та оформлення документів особам, які потребують влаштування в будинок-інтернат. - Участь у проведенні засідань координаційної ради з питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними або обмежено дієздатними особами та проведення обстежень по виконанню обов'язків опікунів та піклувальників. - Облік та підготовка документів для видачі путівок інвалідам, які потребують санаторно-курортного лікування. - Формування бази даних про санаторно-курортне лікування інвалідів. - Підготовка документів на виплату компенсації за невикористані путівки на санаторно-курортне лікування - Оформлення документів на первинне отримання та заміну автотранспорту інвалідам. - Підготовка документів на виплату компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобіля за ІІ півріччя поточного року та на транспортне обслуговування - Облік та забезпечення інвалідів інвалідними візками і іншим інвалідними пристроями, створення бази даних - Підготовка та оформлення документів на отримання матеріальної допомоги інвалідам - Проведення обстежень матеріально-побутових умов проживання інвалідів, ветеранів війни та праці. - Виявлення осіб, які потребують протезно-ортопедичної допомоги та сприяння в їх протезуванні. - Організація професійного навчання інвалідів в учбових закладах системи соціального захисту населення. - Формування списків на виплату одноразової допомоги ветеранам війни до 9-го Травня

Основними завданнями роботи відділу державних соціальних інспекторів управління є:

  O Перевірка достовірності та повноти інформації про доходи, майновий та матеріальний стан осіб, які входять до складу сім'ї, яка звертається за призначенням державної соціальної допомоги та субсидій. O Проведення вибіркових перевірок особових справ одержувачів державної соціальної допомоги за рішенням керівника відповідного органу праці та соціального захисту населення або його заступника. O Відвідування місця роботи заявника з метою проведення перевірки інформації, що зазначена в представлених ним довідках про доходи. O Відвідування місця проживання заявника з метою перевірки матеріального та майнового стану. O Складання актів за підсумками проведеної перевірки з висновками щодо потреби призначення допомог та субсидій. O Проведення аналізу причин порушення законодавства з питань надання допомог та субсидій, якщо такі виявленні. O Здійснення моніторингу призначення та виплати державної соціальної допомоги. O Прийняття участі у формуванні бази даних про осіб, які одержують державну соціальну допомогу. O Основними завданнями роботи підрозділу соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи управління є: O Виконання розподілу коштів, передбачених у Державному бюджеті України для здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення; O Прийом розрахунків від підприємств, установ та організацій на виплату компенсації та допомоги згідно Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які потерпіли внаслідок ЧК". O Своєчасна організація та виплата компенсацій та допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно бюджетних призначень; O Здійснює бухгалтерський облік та статистичну звітність погоджену з Державним казначейством про використання одержаних з фонду коштів на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ; O Проводить Інформування підприємств, установ та організацій щодо розмірів компенсацій і допомогу у відповідності з чинним законодавством ; O Здійснює прийом заяв та інших документів від фізичних осіб, на підставі яких призначаються компенсації та допомоги. O Ведення обліку заборгованості щодо пільг і компенсацій у відповідності до Положення про використання коштів фонду Чорнобиля. O Ведення обліку паспортів підприємств, установ та організацій, на яких працюють постраждалі від Чорнобильської АЕС.

Отже, з викладеного вище видно, що основною метою діяльності управління є соціальний захист.

Необхідно зазначити, що на управління покладається все більше обов'язків, збільшуються об'єми роботи. Колектив управління досить молодий, якщо в 2003-2004 рр. працівників у віці до 24 років було 8, то в 2005 році їх вже 14. Працівники управління навчаються. В 2003-2004 рр. працівників з вищою освітою було 16, то в 2005 р. їх вже 21. Це пов'язано з тим, що згідно Закону України "Про державну службу" державні службовці повинні мати вищу освіту. Працівники матеріально зацікавлені в підвищенні своєї кваліфікації.

Отже, до складу БМУП та СЗН входить десять відділів та підрозділів. Роботу управління забезпечує штат середня чисельність якого складає 62 чоловіки.

Похожие статьи
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ - Облік праці та її оплати. Форми і системи оплати праці

Предыдущая | Следующая