Характеристика бази дослідження та аналіз її основних економічних показників - Бухгалтерський облік товарів

Об'єктом дослідження є пiдприємство створене та зареєстроване в лютому 1997 року як Повне Товариство "Ломбард ТОВ "IФГ Золотий Стандарт" i К". Подiй злиття, подiлу, приєднання чи перетворення з моменту створення Товариства не вiдбувалося.

Станом на 01.01.2014р. органiзацiйна структура Товариства складалася з Основного офiсу (що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Гоголiвська, бд.1, к.23) та 6 вiддiлень. Найменування та мiсцезнаходження вiддiлень Товариства:

Вiддiлення № 6 "Житомирське", м. Житомир, вул. Московська,12.Вiддiлення не є юридичними особами та здiйснюють свою дiяльнiсть вiд iменi Товариства "Ломбард ТОВ "IФГ Золотий Стандарт". Мережа вiддiлень створена з метою збiльшення долi ринку та розширення клiєнтської бази.

Предметом дiяльностi ПТ"Ломбард ТОВ "IФГ Золотий Стандарт" i К" є надання фiнансових кредитiв за рахунок власних та залучених коштiв та надання супутних послуг ломбарду (оцiнка заставленого майна, реалiзацiя заставленого майна, тощо). Метою використання 100% фiнансових ресурсiв залучених вiд продажу облiгацiй в сумi 1 500 000 грн. є розширення дiяльностi (збiльшення лiквiдних активiв - портфелю фiнансових кредитiв), як за рахунок розвитку мережi вiддiлень, так i збiльшення клiєнтської бази. Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями є власнi кошти, та кошти, отриманi в результатi господарскої дiяльностi Емiтента пiсля сплати обовязкових платежiв та розрахункiв з бюджетом. Розмiщення облiгацiй здiйснювалося Емiтентом самостiйно через органiзатора торгiвлi цiнних паперiв - ВАТ "Українська бiржа". Лiстинг облiгацiй Емiтента на фондових бiржах не проводився.

Табл.1.1 Основні економічні показники діяльності ПТ "Ломбард ТОВ "IФГ Золотий Стандарт" i К" за 2014 -- 2015 роки

Показники

2014 р.

2015 р.

Зміни в абсолютних величинах 2015 р. від

Темпи зростання (зниження) 2015 р. у %

2014 р.

2014 р.

1

2

3

4

6

Зареєстрований (пайовий) капітал

195

200

5

102,56

Власний капітал, тис. грн.

1285

1478

193

115,01

- у тому числі: власний оборотний капітал

2189

2415

226

110,32

Нерозподілений прибуток або непокриті збитки,

1058

1251

193

118,24

Резеривнй капітал

25

25

0

100

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

170

639

469

375,89

Середньорічна вартість основних засобів

564

546,5

-17,5

96,9

Середньорічна вартість оборотних активів

5195,5

5209,5

14

100,27

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

15

16

1

106,67

Фонд оплати праці

231

232

1

100,43

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3161

1790

-1371

56,62

Разом сукупний дохід за рік, тис.

167

193

26

115,57

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),

566

86

-480

15,19

Валовий прибуток (збиток)

2563

1704

-859

66,48

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

167

193

26

115,57

Фінансовий результат від операційної діяльності:прибуток (збиток)

975

722

-253

74,05

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток (збиток)

291

238

-53

81,79

Загальний капітал підприємства збільшився на 5 тис. грн. у 2015 році до 2014 року відповідно(дод. А1). З нього власний капітал товариства сягнув у 2015 році на 193 тис. грн., що відповідно становили 115,01% від 2014 року. При цьому власний оборотний капітал також зменшився і сягав у 2015 році 1478 тис. грн., що меньше на 193 тис. грн., ніж в 2014 році.

Резервний капітал в даному товаритсві у 2014 та у 2015 роках сягав 25 тис. грн.

Позиковий капітал в даному підприємстві складається з поточної кредиторської заборгованості, який у 2014 році сягав 170 тис. грн., в 2015 році 639 тис. грн.

Середньорічна вартість основних засобів основних засобів найбільше зросла у 2014 році і сягнула 564 тис. грн., показники у 2015 знизились до 546,4 тис. грн. . Середньорічна вартість оборотних активів зросла у 2015 р. і становили 100,27% до 2014 року.

Середньооблікова чисельність працівників у 2014 році була 15 осіб, у 2015 році була 16 осіб. Фонд оплати праці зростав і становив у 2014 році 586842 тис. грн., у 2015 - 687198 тис. грн.

Дохід від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік становив 1790 тис. грн., що становили 56,62 % від рівня за 2014 рік.

Собівартість проданої продукції (товарів, робіт, послуг) у 2015 році вона становила 86 тис. грн., що сягає 15,19% до 2014 року.

Валовий прибуток зростав і сягнув таких результатів: у 2014 році становив 2563 тис. грн., у 2015 - 1704 тис. грн. Прибуток від операційної діяльності у 2014 становив 975 тис. грн. ,у 2015 - 722 тис. грн. Прибуток до оподаткування у 2015 р. становив 238 тис. грн., а в 2014 році 291 тис. грн.

Для розрахунку показників, наведених в таблиці 2.1, яких не відображено в фінансовій звітності у формі №1 "Баланс" та формі №2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" були застосовані такі формули [22]:

(1.1)

Де, Вок - власний оборотний капітал;

Па - поточні активи;

Пз - поточні зобов'язання.

(1.2)

Де, - середньорічна вартість основних засобів;

Воз(пр) - вартість основних засобів на початок року;

Воз(кр) - вартість основних засобів на кінець року.

(1.3)

Де, - середньорічна вартість оборотних активів;

Воа(пр) - вартість оборотних активів на початок року;

Воа(кр) - вартість оборотних активів на кінець року.

(1.4)

Де, - середньомісячна заробітна плата;

Воп - витрати на оплату праці;

- середньооблікова чисельність працівників.

Похожие статьи
Характеристика бази дослідження та аналіз її основних економічних показників - Бухгалтерський облік товарів

Предыдущая | Следующая