Висновки - Бухгалтерський облік товарів

Однією із основних складових частин економічних ресурсів, які в свою чергу являються основним елементом економічного потенціалу як окремого підприємства, так і суспільства в цілому є предмети праці - засоби виробництва, речова форма функціонування живої праці, на яку впливає людина за допомогою засобів праці з метою виготовлення матеріальних благ.

Облiк запасiв пiдприємство здiйснює вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси". Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група. Запаси оцiнюються за меншою з таких двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, якi визначаються згiдно з МСБО 2. При вибуттi запасiв їх оцiнка вiдбувається за методом середньозваженої собiвартостi. Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами пiдприємства. В цiлому облiк запасiв на пiдприємствi вiдповiдає принципам обраної облiкової полiтики та МСФЗ.

Ломбард -- фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду. Надання грошових позичок належить до фінансових послуг

Правовідносини сторін (позичальника і позикодавця) регулюються Законом про заставу і Законом про фінансові послуги і держрегулювання ринків фінпослуг. Стаття 7 Закону про заставу допускає заміну предмета застави за згоди заставодержателя (позикодавця). Документальним підтвердженням ломбардної операції є: договір типової форми, касовий чек, квитанція про виплату.

У разі невикупу заставленого майна його власником заставоотримувач, відповідно до статті 19 ЦКУ, має право задовольнити свої вимоги за рахунок застави в повному обсязі, що визначається за фактом задоволення. Якщо ж ідеться про коштовності, то їх у такому випадку ломбард не може продавати самостійно споживачам. Ці коштовності, відповідно до роз'яснень, викладених у Листі ДПАУ від 16.02. 98р. №1487/11/16-1120-23, підлягають реалізації НБУ за цінами, затвердженими наказом МФУ.

Зобов'язання позичальника за договором фінансового кредиту забезпечуються заставою майна відповідно до договору застави, укладеного у письмовій формі.

Договір застави оформлюється відповідно до вимог законів України.

Оціночна вартість заставленого майна встановлюється за домовленістю сторін. У разі втрати заставленого майна, переданого у володіння ломбарду, ломбард відшкодовує заставодавцю збитки у розмірі оціночної вартості, зазначеної в договорі застави. Ломбард надає послуги із зберігання майна на підставі договору зберігання.

Ведення бухгалтерського обліку у ломбардах здійснюється у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України", а також ряду нормативних документів затверджених розпорядженнями Національного комітету фінансових послуг.

Ломбард зобов'язаний:

Вести бухгалтерський облік, складати, подавати та оприлюднювати фінансову звітність відповідно до законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність;

Вести облік своїх операцій, складати та подавати уповноваженому органу фінансову звітність та інші звітні дані відповідно до нормативно-правових актів уповноваженого органу;

Подавати органам державної податкової служби та іншим державним органам відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи та відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів) у порядку, визначеному законами України.

Застосування комп'ютерної техніки вносить значні зміни до організації бухгалтерського обліку, причому з допоміжного засобу обчислювальна техніка перетворюється на визначний фактор opгaнізацiї обліку. Ці зміни зумовлені тим, що змінюються способи обробки даних, при яких забезпечується різна швидкість надання звітної інформації.

У ПТ "Ломбард ТОВ "IФГ Золотий Стандарт" i К" встановлена програма призначена для автоматизації діяльності ломбардів, авто-ломбардів (автомобільних ломбардів) і ювелірних ломбардів - ВДГБ: Ломбард 3.

У програмі ВДГБ: Ломбард 3 реалізований облік всіх операцій, що проводяться ломбардом: прийняття майна в заставу, його оцінка, надання позики, нарахування і стягування відсотків за користування позикою та плати за зберігання речей, повернення позики заставодавцем, продаж незатребуваних речей з торгів, а також скупка цінностей.

Предметом дiяльностi Емiтента є надання фiнансових кредитiв за рахунок власних та залучених коштiв. Метою використання 100% фiнансових ресурсiв залучених вiд продажу облiгацiй в сумi 1 500 000 грн. є розширення дiяльностi (збiльшення лiквiдних активiв - портфелю фiнансових кредитiв), як за рахунок розвитку мережi вiддiлень, так i збiльшення клiєнтської бази. Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями є власнi кошти, та кошти, отриманi в результатi господарскої дiяльностi Емiтента пiсля сплати обовязкових платежiв та розрахункiв з бюджетом. Розмiщення облiгацiй здiйснювалося Емiтентом самостiйно через органiзатора торгiвлi цiнних паперiв - ВАТ "Українська бiржа". Лiстинг облiгацiй Емiтента на фондових бiржах не проводився.

Емiтентом постiйно проводиться монiторинг та аналiз ситуацiї на фiнансовому ринку, а саме: цiнової полiтики комерцiйних банкiв та НБУ на дорогоцiннi метали, ринку ломбардних послуг, конкурентного середовища в регiонi, аналiз платоспроможностi населення (клiєнтiв ломбарду). Виходячи з даного аналiзу коректуються умови надання ломбардних кредитiв, реалiзацiї (продажу) заставного майна, тощо.

Перспективи дiяльностi Емiтента на поточний рiк:

    - збiльшення кiлькостi клiєнтiв за рахунок лояльних умов кредитування щонайменше в 1,3 рази протягом 2014 року; - збiльшення портфелю фiнансових кредитiв щойменше в 1,2 рази протягом 2014 року.

ПТ "Ломбард ТОВ "IФГ Золотий стандарт" i К" використовує комбiновану стратегiю фiнансування своєї дiяльностi. Дiяльнiсть Емiтента фiнансується за рахунок власних коштiв, в тому числi нерозподiленого прибутку, та за рахунок зовнiшнiх джерел фiнансування.

До зовнiшнiх джерел фiнансування належать: банкiвське кредитування (станом на 31.12.2013р. заборгованiсть по кредитам складає 570 тис. грн) та випуск корпоративних облiгацiй (зобов'язання по облiгацiям станом на 31.12.2013р. - 1500 тис. грн). Власний капiтал Товариства на зазначену звiтну дату складає 1485 тис. грн. Для збалансування лiквiдностi, ризику та дохiдностi Емiтент i надалi планує використовувати рiзнi джерела ресурсiв для фiнансування своєї дiяльностi з урахуванням своїх поточних потреб.

Похожие статьи
Висновки - Бухгалтерський облік товарів

Предыдущая | Следующая