Узагальнення результатів аналізу та шляхи покращення аналітичної роботи - Бухгалтерський облік товарів

Ефективність управлінських рішень залежить від сформованого інформаційного базису та повноти, об'єктивності і достовірності наданих облікових даних, які залежать від деталізації та рівня опрацювання облікової політики на підприємстві. Існування на законодавчому рівні диференційованих варіантів ведення бухгалтерського обліку товарів призводить до того, що облікова політика є одним із ключових інструментів регламентування обліково-аналітичного забезпечення системи управління. Разом з тим, у діяльності суб'єктів господарювання відстежуються негативні тенденції в частині формального характеру у процесі розробки облікової політики, неналежне врахування впливу галузевих особливостей на облікове відображення товарів, використання стандартизованих формулювань та приділення не належної уваги питанням розробки Положення про облікову політику підприємства.

Опис аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi ПТ "Ломбард ТОВ "IФГ Золотий Стандарт" i К":

Основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи та їх знос (амортизацiя). Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку в Товариствi вiдповiдає вимогам законодавчих актiв та нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Облiкова полiтика на пiдприємствi визначена наказом про облiкову полiтику. Класифiкацiя та оцiнка активiв у бухгалтерському облiку пiдприємства вiдповiдає дiючим стандартам та нормативам. Визнання, оцiнка та облiк основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi до мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку (далi МСБО) 6 "Основнi засоби". Основнi засоби, якi надходять на пiдприємство оцiнюються за собiвартiстю. В фiнансовiй звiтностi основнi засоби вiдображаються за їх первiсною вартiстю за мiнусом накопиченого зносу та будь-яких збиткiв вiд знецiнення об'єкту. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом термiну їх корисного використання. На думку аудитора, данi фiнансової звiтностi пiдприємства вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв та первинним документам, наданим на розгляд аудитору. Склад основних засобiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки, а також ступiнь розкриття iнформацiї в цiлому вiдповiдають вимогам МСФЗ та облiкової полiтики пiдприємства. У результатi проведеної перевiрки аудитором встановлено, що облiк нематерiальних активiв вiдповiдає вимогам МСБО 38 "Нематерiальнi активи" та облiкової полiтики Товариства. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом термiну їх корисного використання.

Облiк запасiв пiдприємство здiйснює вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси". Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група. Запаси оцiнюються за меншою з таких двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, якi визначаються згiдно з МСБО 2. При вибуттi запасiв їх оцiнка вiдбувається за методом середньозваженої собiвартостi. Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами пiдприємства. В цiлому облiк запасiв на пiдприємствi вiдповiдає принципам обраної облiкової полiтики та МСФЗ.

Необхідність удосконалення інформаційного та методичного забезпечення аналітичних робіт з метою оптимізації процесу прийняття управлінських рішень і обумовлює актуальність дослідження не лише на теоретичному, але й на практичному рівні.

Під організацією аналітичної роботи розуміють систему заходів з метою вивчення господарської діяльності. Загальні методичні принципи організації аналітичної роботи включають: організаційні форми; планування аналітичної роботи; етапи економічного аналізу; узагальнення та форми реалізації результатів аналізу.

В практиці організації аналітичної роботи розрізняють централізовану та децентралізовану форми. При централізованій формі організації вся робота з аналізу господарської діяльності концентрується у спеціальному структурному підрозділі в системі управління виробництвом відповідної назви. Децентралізована форма організації передбачає, що аналізом господарської діяльності займаються всі структурні підрозділи з питань, які входять до їх компетенції, виходячи з розмежування прав та обов'язків між ними, передбачених відповідними нормативними документами - внутрішніми чи галузевими.

Незалежно від організаційних форм методичне та методологічне керівництво, як правило, здійснюється головними спеціалістами-економістами.

Організація аналітичної роботи включає: розробку загальних засад і порядку проведення аналізу; планування роботи в цілому, окремих її робіт та етапів; матеріальне, науково-методичне та кадрове забезпеченні; загальне керівництво; прийом виконаних аналітичних робіт, порядок їх оформлення; контроль за впровадженням у виробництво розроблені заходів з метою поліпшення діяльності підприємства.

Аналітична робота підприємства розпочинається з планування. Розрізняють загальний план аналітичної роботи на підприємстві та план (програму) конкретних аналітичних робіт. Загальний план роботи складається на рік з розбивкою за кварталами. У плані зазначаються розділи господарської діяльності та об'єкти, що мають вивчатися, періодичність і терміни проведення робіт, відповідальні технічні виконавці, технічні засоби та джерела інформації, потрібні для здійснення аналізу [3,51].

У планах окремих робіт, які складаються відповідно до загального плану аналітичної роботи, передбачаються об'єктиетапи аналізу, терміни виконання й завдання робіт тощо.

В умовах автоматизації процесів управління здійснення економічного аналізу вимагає раціональної його організації.

На підприємстві економічний аналіз розбивають на декілька етапів.

Перший етап - визначення і чітке обмеження мети й завдання роботи. Недостатня увага до цього етапу може призвести до втрати аналізом конкретності, цілеспрямованості, його виконання може затягнутись у часі.

Другий етап - старанне опрацювання програми дій, робочого (календарного) плану, визначення кола учасників, розподіл обов'язків між ними, постановка конкретних завдань, що випливають із загальної мети, визначення джерел інформації, розробка макетів аналітичних таблиць, форм, методичних вказівок щодо їх заповнення, а також способів графічного оформлення результатів аналізу.

Третій етап - збирання інформації (залучаючи статистичну звітність, дані синтетичного та аналітичного обліку, планову документацію, результати спеціальних спостережень тощо); перевірка її достовірності; кількість інформації, що охоплюється, слід цілком підпорядкувати меті й завдання аналізу; обсяг її повинен бути необхідним і достатнім. Треба врахувати, що збирання інформації - трудомісткий процес, тому добування зайвої інформації, яка не відповідає завданням, робить працю більш дорогою, відтягує строки її виконання. У ході збирання даних слід звернути вагу на їхню точність і повноту.

Четвертий етап - аналітична обробка інформації за допомогою спеціальних методів і прийомів; забезпечення порівнянності показників; аналіз причин динамічних змін і відхилень від плану; з'ясування причин негативних явищ (якщо їх виявлено) і хиб у роботі; кількісне вимірювання впливу факторів; встановлення потенціально невикористаних можливостей щодо поліпшення роботи підприємства. Визначають коло факторів, що впливають на досліджувані показники; групують їх, виділяючи фактори, які залежать і які не залежать від підприємства. Особливу увагу приділяють вивченню механізму дії факторів, які безпосередньо залежать від підприємства (цеху, дільниці).

П'ятий етап - визначення і зведений підрахунок резервів виробництва, розроблення пропозицій, економічно обгрунтованих рекомендацій щодо реалізації цих резервів та визначення їхнього впливу на показники роботи підприємства.

Негативний вплив на дiяльнiсть ПТ "Ломбард ТОВ "IФГ Золотий стандарт" i К" спричиняють:

    - частi змiни нормативних вимог до фiнансових установ, - невiдпрацьована практика застосування прийнятих нормативно-правових актiв, - недосконалiсть процедур реєстрацiї нових пiдроздiлiв фiнансових установ, отримання лiцензiй та iнших дозвiльних документiв.

Протягом звiтного перiоду поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснювалось директором Товариства в межах повноважень, якi встановлено Засновницьким договором Товариства. Органи управлiння Товариством дiють на пiдставi Засновницького договору Товариства. За результатами виконаних аудиторських процедур перевiрки стану корпоративного управлiння аудитором зроблено висновок: прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам законодавства України та вимогам Засновницького договору.

Результатом працi команди ПТ "Ломбард ТОВ "IФГ Золотий стандарт" i К" є постiйна прибуткова дiяльнiсть фiнансової установи.

Динамiка фiнансового результату ПТ "Ломбард ТОВ "IФГ Золотий стандарт" i К" за 2014-2015роки:

    - Дохiд вiд реалiзацiї за ; за 2014р. - 3 164 тис. грн.; за 2015р. 1790 тис. грн. - Чистий прибуток вiд дiяльностi Емiтента за за 2014 - 167тис. грн. за 2015р. 193 тис. грн. ооооо

Похожие статьи
Узагальнення результатів аналізу та шляхи покращення аналітичної роботи - Бухгалтерський облік товарів

Предыдущая | Следующая