Порядок проведення інвентаризації на підприємстві - Облік праці та її оплати. Форми і системи оплати праці

Інвентаризація активів та зобов'язань проводиться відповідно до вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879 (далі-Положення № 879).

Для проведення інвентаризації в бюджетній установи розпорядчим документом керівника створюється iнвентаризацiйна комiсiя з представникiв апарату управлiння установи, бухгалтерської служби (представникiв аудиторської фiрми, централiзованої бухгалтерії) та досвiдчених працівників установи, якi знають об'єкт iнвентаризацiї, цiни та первинний облiк. Інвентаризацiйну комiсiю очолює керiвник установи (його заступник) або керiвник структурного пiдроздiлу установи.

Інвентаризацiя проводиться повним складом iнвентаризацiйної комiсiї (робочої iнвентаризацiйної комiсiї) та у присутностi матерiально вiдповiдальної особи.

Матерiально вiдповiдальнi особи не включаються до складу робочої iнвентаризацiйної комiсiї для перевiрки активiв, що знаходяться у них на вiдповiдальному зберiганнi.

До початку перевiрки фактичної наявностi активiв:

    - перевiряється справнiсть усiх ваговимiрювальних приладiв; -завершується обробка всiх документiв щодо руху активiв та формуються останнi на момент iнвентаризацiї реєстри прибуткових i видаткових документiв або звiти про рух активiв; - визначаються залишки на дату iнвентаризацiї; - активи групуються, розсортовуються та розкладаються за назвами, сортами, розмiрами у порядку, зручному для пiдрахунку (у разi проведення раптових iнвентаризацiй це робиться у присутностi iнвентаризацiйної комiсiї (робочої iнвентаризацiйної комiсiї)).

Бюджетнi установи вiдомостi про результати проведених iнвентаризацiй оформляють за формами, визначеними законодавством.

Інвентаризацiйнi описи застосовуються для фiксування наявностi, стану та оцiнки активів установи та тих активiв, якi належать iншим установам i обліковуються поза балансом. При інвентаризації застосовують типові форми документів: бланки інвентаризаційних описів, акти інвентаризації, порівняльні відомості.

Інвентаризаційні описи підписуються всіма членами інвентаризаційної комісії та матеріально-відповідальними особами.

Результати інвентаризації з пропозиціями про врегулювання інвентаризаційних різниць можуть відображатися в протоколі засідання інвентаризаційної комісії.

Приклад 7.

За результатами інвентаризації на підприємстві виявлено надлишки інших матеріалів (стіл) справедливою вартістю 300 грн. Згодом ці матеріали було використано для адміністративних цілей. (Таблиця 2.5.1)

Таблиця 2.5.1 Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст господарської операції

Сума

Д

К

1

Оприбутковано надлишки матеріалів

300,00

209

719

2

Віднесено надлишок на фінансові результати

300,00

719

791

3

Використано матеріали в адміністративних цілях

300,00

92

209

Приклад 8.

За підсумками інвентаризації була виявлена нестача одного стільця офісного за ціною 960,00 грн. Винною особою у даному випадку був визнаний Орлов В. І. Однак Орлов В. І. не визнав своєї провини, мотивуючи це тим, що адміністрацією установи не було створено необхідних умов для збереження об'єктів основних засобів, що знаходяться під матеріальною відповідальністю Орлова В. І., не дивлячись на його кількаразові попередження (копії доповідних записок були пред'явлені Орловим В. І. суду) про те, що за такої організації охорони об'єктів основних засобів у неробочий час не виключена можливість його розкрадання. Суд не визнав провину Орлов В. І. у нестачі, що виникла, у зв'язку з чим вся сума нестачі списується за рахунок установи. В бухгалтерському обліку дану операцію буде відображено так (таблиця 2.5.2).

Таблиця 2.5.2 Відображення в обліку Управління праці та соціального захисту населення нестачі основних засобів

№ п/п

Зміст операції

Д

К

Сума, грн.

1

Списано залишкову вартість об'єкта основних засобів, нестача якого була виявлена в процесі інвентаризації

401

106

500,00

2

Списано суму зносу об'єкта основних засобів, нестача якого була виявлена в процесі інвентаризації

131

106

460,00

Отже, інвентаризацію в Управлінні праці та соціального захисту населення починають з того що, здійснюється огляд місця зберігання об'єктів інвентаризації та підготовка документів, потім комісія проводить перевірку фактичної наявності та порівняння з даними обліку. Після перевірки складається акт інвентаризації в якому вказується результати інвентаризації.

Похожие статьи
Порядок проведення інвентаризації на підприємстві - Облік праці та її оплати. Форми і системи оплати праці

Предыдущая | Следующая