ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ - Облік праці та її оплати. Форми і системи оплати праці

Порядок організації бухгалтерського обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення розроблено з метою забезпечення виконавчого комітету Бердичівської міської ради ведення бухгалтерського обліку та своєчасного складання і надання внутрішнім та зовнішнім користувачам для прийняття рішень фінансової та бюджетної звітності.

В управлінні праці виконкому БМР ведення бухгалтерського обліку покладається на відділ бухгалтерського обліку та звітності та начальника відділу, який його очолює, а на період його відсутності - заступника начальника цього відділу.

Право першого підпису на фінансових і бухгалтерських документах належить начальнику управління виконкому Бердичівської міської ради. Право другого підпису - начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності управління. У разі відсутності з поважних причин право першого підпису належить заступнику начальника управління, начальнику бюджетного відділу та другого підпису заступнику начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління в межах виділених асигнувань, кошторис доходів та видатків, штатний розпис затверджує міський голова.

Управління є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради, юридичної особою має самостійний баланс, штамп, печатки.

Завдання, функціональні обов'язки та повноваження начальника відділу та працівників відділу визначені Положенням про відділ бухгалтерського обліку та звітності та посадовими інструкціями.(Додаток 1)

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради для ведення бухгалтерського обліку застосовує меморіально-ордерну форму з використанням комп'ютерних програм "БАЛАНС", "Заробітна плата".

Для записів інформації про господарські операції застосовуються форми меморіальних ордерів бюджетних установ, визначені Інструкцією про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженою наказом Держказначейства від 27.07.2000 № 68. Меморіальний ордер № 16 "Накопичувальна відомість позабалансового обліку" використовується для обліку матеріальних цінностей, інших активів та зобов'язань, що належать управлінню або перебувають у тимчасовому розпорядженні, зокрема: необоротних активів, отриманих від сторонніх організацій, за договором оренди, активів, прийнятих на відповідальне зберігання (у т. ч. особистих речей працівників); сум списаної дебіторської заборгованості; невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей, винні особи, за якими не встановлені, а справи перебувають у слідчих органах; вартості бланків документів суворої звітності, путівок, отриманих безоплатно від профспілкових та інших організацій.

Підставою для відображення на субрахунках бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факт проведення операції та мають бути складені під час її проведення або одразу після закінчення.

Під час заповнення первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку та меморіальних ордерів зазначають їх повну назву, періоди проведення реєстрації господарських операцій, посади, прізвища та підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у складанні цих документів.

Первинні документи мають містити обов'язкові реквізити, перелік яких визначено пунктом 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.1995 №88 (далі - Положення №88).

Під час відображення інформації про господарські операції до облікових регістрів та меморіальних ордерів матеріально-відповідальні особи та працівники управління використовують субрахунки та рахунки аналітичного обліку.

Усі первинні документи передаються для обробки в терміни, визначені графіком документообігу, але не пізніше останнього робочого дня звітного місяця.

Періодичність подання первинних документів та відповідальні за їх складання визначаються у графіку документообігу.

Особи, які не дотрималися термінів, визначених графіком документообігу, та особи, які несвоєчасно відобразили господарські операції в облікових регістрах і меморіальних ордерах, несуть дисциплінарну та матеріальну відповідальність.

Господарські операції відображаються в облікових регістрах та меморіальних ордерах у тому звітному періоді, у якому їх здійснено.

Складання звітності провадиться за формами фінансової, бюджетної, статистичної та податкової звітності, затвердженими центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної фінансової та бюджетної політики, єдиної державної податкової політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері статистики.

Контроль та відповідальність за достовірність, повноту, своєчасність відображення у бухгалтерському обліку інформації про господарські операції, за своєчасне складання та подання звітності зовнішнім і внутрішнім користувачам відповідно до Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності та покладається на начальника відділу.

Похожие статьи
ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ - Облік праці та її оплати. Форми і системи оплати праці

Предыдущая | Следующая