Організація обліку необоротних активів - Облік праці та її оплати. Форми і системи оплати праці

Ведення бухгалтерського обліку необоротних активів, запасів, та інших активів і зобов'язань організовується відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі (далі - НП (с)БОДС).

Бухгалтерський облік основних засобів ведеться відповідно до вимог НП(с)БОДС 121 "Основні засоби", затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 №1202, та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 №11 (далі-Методичні рекомендації до НП(с)ОБДС 121).

Кожному об'єкту основного засобу (крім малоцінних необоротних матеріальних активів, матеріалів довготривалого використання та таких, що мають специфічне призначення) присвоюється інвентарний номер, який має вісім знаків:

    - перші три знаки - номер субрахунку; - четвертий знак - підгрупа (якщо підгрупу не виділено - ставлять нуль); - решта знаків - порядковий номер у підгрупі (чотири знаки).

Якщо інвентарний об'єкт є складним і включає ті чи інші відокремлені елементи, що становлять разом з ним одне ціле, на кожному такому елементі повинен бути зазначений той самий інвентарний номер, що й на основному об'єкті.

Для малоцінних необоротних матеріальних активів присвоюються номенклатурні номери. При цьому предметам одного найменування, якості матеріалу та ціни встановлюється один номенклатурний номер, який має сім знаків:

    - перші три знаки - номер субрахунку; - четвертий знак - підгрупа (якщо підгрупу не виділено - ставлять нуль); - решта знаків - порядковий номер у підгрупі (три знаки).

Нарахування амортизації проводиться, виходячи зі строків корисного використання основних засобів, визначених у додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб'єкта державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11 (далі Методрекомендації №11).

Проводити нарахування амортизації (зносу) на основні засоби за прямолінійним методом на систематичній основі шляхом її нарахування на дату балансу (щоквартально) діленням річної суми амортизації на 4. Амортизація необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості - у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу). Строки корисного використання інших необоротних матеріальних активів встановлює комісія з прийняття-передачі матеріальних цінностей в момент їх прийняття.

Встановити, що ліквідаційна вартість активів основних засобів вираховується як різниця між вартість металобрухту, дорогоцінних металів, що містяться в активі, а також інших товарно-матеріальних цінностей ( у тому числі вузлів, деталей та агрегатів, інших ТМЦ), які можуть бути отримані після ліквідації активу та вартістю послуг за експертизу технічного стану основних засобів та утилізації.

Проведення переоцінки основних засобів здійснювати в разі, коли розмір відхилення залишкової вартості основних засобів від їх справедливої вартості перевищує поріг в розмірі 10%.

Повноваження з визначення доцільності переоцінки залишкової вартості основних засобів ( крім інших необоротних матеріальних активів) та результату від втрат (відновлення) їх корисності та в разі необхідності їх проведення покладаються на комісію зі списання матеріальних цінностей.

Рішення про списання об'єктів основних засобів ( у т. ч. інших необоротних матеріальних активів) приймається із суворим дотриманням Положення про порядок списання майна комунальної власності територіальної громади м. Бердичева затвердженого рішенням Бердичівської міської ради від 27.06.2012 №426.

Приклад 3.

Визначити суму переоціненої первісної вартості, зносу, залишкової вартості об'єкта основних засобів, первісна вартість якого складає 5000 грн, сума зносу на дату уцінки 1000 грн, справедлива вартість згідно з експертною оцінкою 3000 грн. Визначити суму уцінки первісної, залишкової вартості та зносу.

Розв'язання: Індекс переоцінки 3000 : (5000 - 1000) = 0,75. Після переоцінки: первісна вартість об'єкта 5000 х 0,75 = 3750грн; сума зносу 1000 х 0,75 = 750 грн; залишкова вартість 3750 - 750 = 3000 грн. Сума уцінки первісної вартості 5000 -3750 = 1250 грн; зносу 1000 - 750 = 250 грн; залишкової вартості 1250 - 250 = 1000 грн.

Приклад 4.

Управління праці та соціального захисту населення придбало офісну техніку на загальну суму 20000,00 грн (вартість з ПДВ). Транспортні витрати на доставку офісної техніки складають 960,00 грн. Розглянемо варіант, в якому Управління праці та соціального захисту населення придбало офісну техніку, попередньо сплативши кошти. При цьому Управління праці та соціального захисту населення не є платником ПДВ (таблиця 2.2.1).

Таблиця 2.2.1 Відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку Управління праці та соціального захисту населення придбання основного засобу

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Придбання офісної техніки за попередньою оплатою

1

Перераховано за рахунок коштів загального фонду постачальнику за офісну техніку (в т. ч. ПДВ - 3333,33)

364

321

23000,00

2

Отримано офісну техніку від постачальника (вартість без ПДВ та копійок)

104

364

16666,67

3

Віднесено суми ПДВ на видатки із загального фонду

801

364

3333,33

4

Одночасно відносимо вартість офісної техніки на збільшення фонду НА (сума без ПДВ)

801

401

16666,67

5

Сплачено постачальнику за транспортні витрати

364

321

960,00

6

Списано на витрати установи вартість отриманих транспортних послуг

801

364

800,00

7

Відображено суму ПДВ з транспортних послуг

641

364

160,00

8

Списано суми копійок з придбаної офісної техніки 8

801

364

0,67

Приклад 5.

В Управління праці та соціального захисту населення від постачальника надійшов ОЗ на суму 240000 грн. З ПДВ. Послуги по доставці ОЗ 1200 грн. З ПДВ. На монтаж ОЗ було списано будівельні матеріали на суму 200 грн. (Таблиця 2.2.2)

Таблиця 2.2.2 Журнал реєстрації господарських операцій

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

Від постачальника нвдійшов ОЗ на суму без ПДВ

152

63

200000,00

2

Відображено податковий кредит

64

63

40000,00

3

Відображено витрати по доставці ОЗ на суму без ПДВ

152

63

1200,00

4

Відображено податковий кредит

64

63

200,00

5

Списано на монтаж будівельні матеріали

152

205

200,00

6

Введено в експлуатацію ОЗ 200000+1200+200

10

152

201400,00

Отже, дослідивши порядок і організацію ведення обліку основних засобів, можна зробити висновок, що первинні документи заповнюються з дотриманням всіх вимог, містять обов'язкові реквізити, обробляються і зберігаються належним чином. Всі господарські операції щодо надходження, вибуття основних засобів відбуваються в обліку відповідно до вимог чинного законодавства.

Похожие статьи
Організація обліку необоротних активів - Облік праці та її оплати. Форми і системи оплати праці

Предыдущая | Следующая