Критична оцінка проблемних питань обліку довгострокової дебіторської заборгованості та інших нематеріальних активів - Аналітичний і синтетичний облік довгострокової дебіторської заборгованості ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат"

В умовах сучасної економічної кризи в Україні досить велика кількість підприємств та організацій знаходиться в скрутному становищі, маючи досить велику проблему неплатежів. Однією з головних умов підтримки необхідного рівня ліквідності і платоспроможності підприємств, що функціонують в умовах ринку, є ефективне управління довгостроковою дебіторською заборгованістю.

Дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі поточних активів і впливає на фінансовий стан підприємства. Значення аналізу дебіторської заборгованості особливо зростає в період інфляції, коли іммобілізація власних оборотних активів стає дуже невигідною.

Для здійснення аналізу дебіторської заборгованості та прийняття управлінських рішень важливе значення має повнота і об'єктивність інформації. Вирішення багатьох проблемних питань дозволить значно вдосконалити організацію та методику обліку розрахунків з дебіторами.

Серед основних недоліків існуючої системи обліку та аналізу дебіторської заборгованості можна визначити такі:

  А) для прийняття зацікавленими особами адекватних та вчасних рішень щодо існуючої політики управління істотне значення мають актуальність і якість інформації про стан розрахунків з дебіторами, що формується на базі даних бухгалтерського обліку конкретних суб'єктів господарювання. Однак форма бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, яку рекомендували нормативно, не враховує специфіки даного активу, що зумовлює наявність різних ознак його класифікації і велику кількість методів оцінювання. Так, рекомендована нормативами форма бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості журнал-ордер №3 не враховує специфіки даного активу - наявності різних ознак його класифікації і велику кількість методів оцінювання, а рекомендовані облікові регістри не передбачають накопичення інформації про розрахунки з дебіторами різного рівня деталізації і узагальнення. Саме через це неможливим є отримання якісної і неупередженої інформації щодо дебіторської заборгованості для проведення аналізу розрахунків з кожним окремим дебітором. Це зумовлює неможливість отримання інформації про дебіторську заборгованість в обсязі і вигляді, достатньому для проведення аналізу розрахунків з дебіторами зокрема і заборгованості загалом з метою прогнозування ймовірності настання платіжної кризи суб'єктів господарювання, складання рекомендацій щодо її попередження; Б) невирішені проблеми відображення в обліку довгострокової дебіторської заборгованості, оцінки поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги. В) застосовування у наших умовах традиційної за кордоном методики аналізу дебіторської заборгованості не завжди доцільно через відсутність необхідного обсягу вірогідної і доступної інформації щодо розрахунків з дебіторами. Крім цього, загальна криза неплатежів, характерна для сучасної української економіки, змушує сумніватися в об'єктивності, своєчасності і корисності отриманих результатів аналізу. Використання вітчизняних методик не дає змоги однозначно оцінити стан дебіторської заборгованості, а також ступінь його впливу на фінансово-господарський стан підприємств.

Обліково-аналітичні проблеми управління дебіторською заборгованістю та шляхи їх вирішення:

  1. Протиріччя у законодавстві. У П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" не має чіткого розмежування між поняттями довгострокова та короткострокова дебіторська заборгованість: 1) не вказано, що облік довгострокової та короткострокової дебіторської заборгованості ведеться на різних рахунках бухгалтерського обліку; 2) не говориться про те, що поточна заборгованість - оборотні активи, а довгострокова заборгованість відноситься до необоротних активів. Для розв'язання цієї проблеми необхідно створити спеціальну класифікацію дебіторської заборгованості, що дасть можливість здійснювати порівняльний аналіз варіантів угрупувань розрахунків з дебіторами за ознаками (суб'єкт та сума заборгованості, вид оцінювання, причина виникнення). Послідовність проведення такої класифікації: 1) визначення мети, 2) формулювання завдань, 3) конкретизація користувачів інформації, 4) вибір ознаки класифікації, 5) визначення пріоритетних принципів, 6) надання переліку можливих типів класифікації та вибір оптимального. 2. Неоднозначне розуміння наслідків розмірів дебіторської заборгованості. Проблема зростання дебіторської заборгованості не завжди оцінюється негативно, а зниження - позитивно. Різке збільшення заборгованості і її частки в оборотних активах - результат необачної кредитної політики підприємства стосовно покупців, неплатоспроможність і банкрутство частини покупців. Скорочення дебіторської заборгованості оцінюється позитивно, якщо це відбувається за рахунок скорочення періоду її погашення. Якщо ж заборгованість зменшується в зв'язку зі скороченням реалізації продукції, то це свідчить про зниження ділової активності підприємства. Тому в цілях ефективного управління дебіторською заборгованістю необхідно детально відстежувати причини її виникнення та зміни її розміру. 3. Наявності простроченої заборгованості. За таких обставин з'являються фінансові трудності через нестачу фінансових ресурсів для придбання виробничих запасів, виплати заробітної плати, зростає ризик непогашення боргів і зменшення прибутку. У цій ситуації потрібно: 1) визначити ступінь ризику не сплати коштів покупцям; 2) збільшувати коло покупців з метою мінімізації втрат від несплати одним або декількома покупцями; 3) вести оперативний контроль за надходженням готівки; 4) своєчасно визначати сумнівну заборгованість; 5) своєчасно надавати платіжні документи; 6) вести політику стягнення боргів по заборгованості; 7) припиняти дію договорів з покупцями, що порушують платіжну дисципліну. 4. Невідповідність використовуваної методики аналізу дебіторської заборгованості:
   * застосовування закордонної методики аналізу дебіторської заборгованості не завжди доцільно через відсутність необхідного обсягу інформації щодо розрахунків з дебіторами; * загальна криза неплатежів, характерна для української економіки, змушує сумніватися в об'єктивності і корисності отриманих результатів аналізу. * використання вітчизняних методик не дає змоги однозначно оцінити стан дебіторської заборгованості, а також ступінь його впливу на фінансово-господарський стан підприємств. Зазначені проблеми вказують на необхідність пошуку специфічних засобів аналізу дебіторської заборгованості, спрямованих на отримання інформації комплексного характеру, достатньої для прийняття рішень щодо глибини кризи неплатежів аналізованого суб'єкту.
  5. Непристосованість методів визначення резервів сумнівних боргів до обліку на українських підприємствах, в результаті чого неправдиві дані при відображені резерву сумнівних боргів в балансі. Ця проблема може бути вирішена, якщо затвердити список документів, які підтверджують і обгрунтовують визнання заборгованості сумнівною. Розрахунок резерву потрібно проводити на підставі середніх статистичних даних. Треба приділити увагу вибору форм розрахунків з покупцями та замовниками. 6. Недосконалість інформаційного забезпечення системи управління дебіторської заборгованості:
   * форма бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, яку рекомендували нормативно, не враховує специфіки даного активу, що зумовлює наявність різних ознак його класифікації і велику кількість методів оцінювання; * облікові регістри, що є рекомендовані для використання, не передбачають накопичення інформації про розрахунки з дебіторами різного рівня деталізації і узагальнення. Необхідно розробити таку форму обліку дебіторської заборгованості, для якої характерні: 1) єдиний підхід до обліку заборгованості; 2) високоякісний облік довгострокової дебіторської заборгованості, зумовлений наявністю розробки єдиного підходу до реєстрації та обліку її в системі синтетичних рахунків; 3) веденням аналітичного обліку за кожним видом довгострокової дебіторської заборгованості в розроблених відомостях аналітичного обліку; 4) узагальнення та накопичування аналітичної інформації про дебіторську заборгованість.
  7. Якість змісту бухгалтерських записів в процесі визнання і оцінювання дебіторської заборгованості. Проблема оцінки дебіторської заборгованості виникає на момент складання фінансової звітності. Вона відображається за чистою вартістю реалізації, яка визначаться як різниця між первинною сумою і резервом сумнівних боргів. Шляхи вирішення: 1) своєчасно аналізуючи стан дебіторської заборгованості і вживати певні заходи; 2) визначати період інкасації дебіторської заборгованості, коефіцієнт оборотності; 3) аналізувати склад простроченої дебіторської заборгованості, причини її виникнення, а також провести оцінку безнадійних боргів підприємства. 8. Проблема пов'язана з рахунками до отримання, а саме:
   * визнання дебіторської заборгованості за рахунками - що вважати дебіторською заборгованістю за рахунками; * оцінка рахунків до отримання - в якій оцінці, або в якій вартості відображати дебіторську заборгованість за рахунками; * ліквідація (збір) дебіторської заборгованості за рахунками - як отримати гроші за неоплаченими рахунками та відобразити це в бухгалтерських записах. В. С. Терещенко пропонує виділяти такі види оцінок дебіторської заборгованості: - на основі історичної собівартості - первісне (історичне) оцінювання, яке визначають за номінальним і спонтанним методами оцінювання; - на основі вартості реалізації - факторингове, оцінювання при дисконті векселя, для яких характерне видаткова оцінка, чисте реалізаційне оцінювання, що визначають за величиною сумнівних боргів, експертне оцінювання, при розрахунку якого використовують оцінювання продажу; - на основі поточної вартості - оцінювання з урахуванням валютного курсу; оцінювання з урахуванням індексу цін; оцінювання з урахуванням поточної процентної ставки, яке базується на методі потоку, що дисконтувався, і для розрахунку якого запропонований порядок визначення загальної реалізаційної вартості заборгованості; - на базі теперішньої вартості - теперішня оцінка на основі первісної вартості (метод оцінювання - первісний), теперішня оцінка на основі поточної вартості (метод оцінювання - поточний)[3].
  9. Проблеми класифікації - класифікація дебіторської заборгованості, яка запропонована діючим в Україні Планом рахунків та П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість" є суперечливою та не задовольняє в повному обсязі потребам користувачів при складанні фінансової звітності. Для вирішення даної проблеми можна запропонувати внести зміни до П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість" стосовно віднесення до поточних активів дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги, внести зміни до Плану рахунків, що забезпечать окремий облік довгострокової та поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги.

Виникнення дебіторської заборгованості в умовах ринку є неминучим. І хоча збитки від дебіторської заборгованості також неминучі, проте завдяки правильно організованій обліково-аналітичній системі можна звести ризики до мінімуму та в оптимальний термін з максимально можливою ефективністю ліквідувати дебіторську заборгованість. Так, запропоновані шляхи уникнення існуючих проблем в обліку та аналізі повинні підвищити об'єктивність та дієвість інформаційної бази управління дебіторської заборгованості та відповідно сприяти прийняттю ефективних управлінських рішень.

Похожие статьи
Критична оцінка проблемних питань обліку довгострокової дебіторської заборгованості та інших нематеріальних активів - Аналітичний і синтетичний облік довгострокової дебіторської заборгованості ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат"

Предыдущая | Следующая