Економічна сутність запасів, характеристика товарів та нормативно-правове регулювання операцій з ними., Економічна сутність запасів та характеристика товарів - Бухгалтерський облік товарів

Економічна сутність запасів та характеристика товарів

Однією із основних складових частин економічних ресурсів, які в свою чергу являються основним елементом економічного потенціалу як окремого підприємства, так і суспільства в цілому є предмети праці - засоби виробництва, речова форма функціонування живої праці, на яку впливає людина за допомогою засобів праці з метою виготовлення матеріальних благ. Усі засоби, які можуть служити людині для задоволення її потреб, називаються благами. Всі корисності, які не даються природою даремно і в готовому вигляді, а є результатом праці, носить назву цінностей. Відповідно, в економічній сфері застосовується таке поняття як "матеріальні цінності". А сукупність всіх цінностей, які знаходяться в розпорядженні підприємства, складають його майно і формують поняття "запаси"[8].

Згідно з Положенням бухгалтерського обліку 9 "Запаси" [8], запаси - це активи, які:

    -утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; -перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; -активи, що утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Запаси призначені для виробництва продукції, надання послуг або для перепродажу потягом короткого періоду часу, визнаються активом, якщо:

    -існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням; -їх вартість може бути достовірно визначена.

Запаси класифікуються за трьома ознаками (табл. 1.1)

Таблиця 1.1 Групування запасів за П(С)БО 9 "Запаси"

Ознаки групування

Вид запасів

Призначені для реалізації в умовах звичайної діяльності

Готова продукція, товари

Знаходяться в процесі виробництва з метою виробництва

Незавершене виробництво, напівфабрикати, брак у виробництві

Призначені для споживання при виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг, а також управління підприємством

Виробничі запаси, МШП

Запаси, як правило, є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності; - при визначенні результатів господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий стан. Запаси відносяться до складу оборотних активів, тому що можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року або одного операційного циклу.

Найбільш поширеними видами запасів є сировина та матеріали, незавершене виробництво, готова продукція, запаси товарів для перепродажу, компоненти готової продукції, наливні чи насипні речовини.

Елементи, які включаються до складу запасів, залежать від особливостей підприємства. Машини та обладнання, що є основними засобами для одних підприємств, для підприємства, що їх виготовляє, є готовою продукцією, а для підприємства, що здійснює їх перепродаж -- товаром.

Запаси поділяються на виробничі і товарні. Виробничі запаси промислового підприємства дещо відрізняються від товарних запасів торговельного підприємства[8].

Виробничі запаси - придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають подальшій переробці на підприємстві. В процесі виробництва виробничі запаси використовуються неоднаково. Деякі з них повністю споживаються у технологічному процесі (сирдвина і матеріали), інші-змінюють тільки свою форму і розмір (мастильні матеріали, фарби), треті - входять до складу виробу без будь-яких зовнішніх змін (запасні частини), четверті -- лише сприяють, виготовленню виробів, але не включаються до їх маси або хімічного складу (МШП).

Товарні запаси придбані підприємством товари, призначені для подальшого перепродажу. При цьому підприємство, як правило, не вносить суттєвих змін до їх фізичної форми, вже при закупці у постачальника вони є готовою продукцією[8].

До складу запасів включаються всі товарно-матеріальні цінності, якими підприємство володіє на певну дату, незалежно від місця їх знаходження.

Одночасно на території, що належить підприємству, можуть знаходитись предмети, що є власністю інших фізичних та юридичних осіб. Такі предмети не є запасами підприємства.

Первісна вартість запасів - сума фактичних витрат на їх придбання або придбання або виготовлення[1]

Чиста вартість реалізації запасів - це очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію[1].

Справедлива вартість - сума, за якою можна обміняти актив чи погасити заборгованість по операції між проінформованими, зацікавленими і незалежними сторонами[1].

Подібні запаси - це запаси, які мають однакове функціональне призначення і подібну справедливу вартість[1].

В міжнародній обліковій пракятиці прийнято, що подібна справедлива вартість не повинна відрізнятися більше ніж на 10 % від справедливої вартості іншого активу, який приймає участь в обмінній операції.

Вимоги П(С)БО 9 "Запаси"[8] розповсюджуються не на всі оборотні активи підприємства. До складу запасів не включаються активи.

Товар - це продукт праці і природи, який виготовляється для обміну на ринку для продажу. Продукт праці, що вступає в обмін, є товаром лише тому, що з приводу нього виникають відносини між двома особами або колективами. Як економічне поняття він являє собою історично визначену форму продукту суспільної праці, яка виражає суспільно-економічні зв'язки товаровиробників[17].

Товарна політика підприємства - це комплекс заходів щодо формування асортименту товарів, які випускаються, та послуг, які надає підприємство, модифікації існуючих виробів, розроблення і запуску нових товарів або послуг, забезпечення належного рівня їх якості і конкурентоспроможності.

Товар - продукт природи і людської праці або тільки людської праці у матеріальній і нематеріальній субстанції та у формі послуг, який завдяки своїм властивостям здатен задовольняти наявні чи передбачувані суспільні потреби і призначений для обміну і купівлі-продажу [15]. Товар являє собою все, що може задовольнити потребу споживача і пропонується на ринку з метою залучення уваги, придбання, використання і споживання. Це можуть бути фізичні об'єкти, послуги організації, ідеї. Товарна одиниця - це відокремлена цілісність, яка характеризується показниками величини, ціни, зовнішнього вигляду та інших атрибутів.

Розрізняють товар за задумом, реальний товар і товар з підкріпленням (рис. 1.1).

три рівні товару

Рис. 1.1 Три рівні товару

Основним є рівень товару за задумом, який дає відповідь на питання: "Що насправді придбає покупець?" По суті будь-який товар - це спосіб вирішення якоїсь проблеми. Розробник перетворює товар за задумом в реальний товар. Реальний товар може володіти п'ятьма характеристиками: рівнем якості, набором властивостей, специфічним оформленням, марочною назвою і характерною упаковкою. Розробник може передбачити надання додаткових послуг і вигод, що становлять товар з підкріпленням.

Розрізняють товар за призначенням, за терміном використання, за характеро споживання та за призначенням і ціною (рис. 1.2).

класифікація товарів за різними ознаками

Рис. 1.2 Класифікація товарів за різними ознаками

Товари тривалого і короткочасного користування - розподіл товарів за мірою довговічності. Товари тривалого користування - матеріальні вироби, зазвичай витримують багаторазове використання. Прикладами подібних товарів можуть служити холодильники, верстати, одяг. Товари короткочасного користування - матеріальні вироби, які повністю споживаються за один або кілька циклів використання.

Методом класифікації товарів є розподіл їх на групи на основі поведінки споживачів. Можна виділити товари повсякденного попиту, товари попереднього вибору, товари особливого попиту і товари пасивного споживання (рис. 1.3).

Товари повсякденного попиту - товари, які споживач зазвичай купує часто, без роздумів і з мінімальними зусиллями на їхнє порівняння між собою. Товари повсякденного попиту можна додатково поділити на основні товари постійного споживання, товари імпульсної покупки і товари для екстрених випадків. Основні товари постійного споживання люди купують регулярно. Товари імпульсної покупки споживач придбає без всякого попереднього планування і пошуків. Товари для екстрених випадків купують при виникненні гострої потреби в них.

класифікація товарів широкого вжитку

Рис. 1.3 Класифікація товарів широкого вжитку

Товари попереднього вибору - це товари, які споживач перед купівлею, як правило, порівнює між собою за показниками придатності, якості, ціни і зовнішнього оформлення [2]. Товари попереднього вибору можна додатково поділити на схожі і несхожі.

Товари особливого попиту - товари з унікальними характеристиками чи окремі марочні товари, заради придбання яких значна частина покупців готова витратити додаткові зусилля.[2] Прикладами подібних товарів можуть служити конкретні марки і типи модних товарів.

Товари пасивного попиту - товари, про які споживач знає, але звичайно не думає про їх придбання. Прикладом можуть служити ритуальні послуги тощо.

Товари промислового призначення. Підприємства та організації закуповують величезну кількість різноманітних товарів і послуг. Товари промислового призначення можна класифікувати на основі того, якою мірою вони беруть участь в процесі виробництва, і за їхньою відносною цінністю. Можна виділити три групи цих товарів: матеріали та деталі, капітальне майно, допоміжні матеріали.

Основними напрямками дiяльностi Повного Товариства "Ломбард ТОВ "IФГ Золотий Стандарт" i К" є:

    - надання фiнансових кредитiв населенню пiд заставу ювелiрних виробiв, комп'ютерної та побутової технiки, мобiльних телефонiв, автомобiлiв; - надання супутнiх послуг ломбарду (оцiнка, зберiгання та реалiзацiя заставленого майна, тощо).

Основними споживачами послуг, що надає Емiтент, є фiзичнi особи, що мають потребу в фiнансових кредитах пiд заставу (заклад) дорогоцiнних металiв (золото, срiбло) та рухомого майна, оцiнцi виробiв з дорогоцiнних металiв, послуг по зберiганню майна.

Послуги ломбарду надаються через мережу вiддiлень. На сьогоднi Емiтент має дiючi вiддiлення в м. Житомирi, Житомирськiй областi (м. Бердичiв, м. Новоград - Волинський) та в м. Києвi.

Попит на послуги по отриманню ломбардних кредитiв, на теперешнiй час, достатньо великий.

Це спричинено наступними факторами:

    1)незначними обсягами споживчого банкiвського кредитування та зависокими вимогами, що висуваються банками до своїх позичальникiв; 2) невеликими реальними доходами населення, 3)можливiстю вирiшення фiнансових проблем громадянами через оформлення ломбардних позик в найкоротший термiн (5-10хвилин). Чiтко виражених сезонних коливань в дiяльностi Товариства немає.

Основними конкурентами Емiтента є: мережевi ломбарди "Скарбниця", "Унiверсальний".

Обліковий ломбард товар аналітичний

Похожие статьи
Економічна сутність запасів, характеристика товарів та нормативно-правове регулювання операцій з ними., Економічна сутність запасів та характеристика товарів - Бухгалтерський облік товарів

Предыдущая | Следующая