Аналітичний і синтетичний облік довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних матеріальних активів - Аналітичний і синтетичний облік довгострокової дебіторської заборгованості ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат"

Для обліку довгострокової дебіторської заборгованості Планом рахунків передбачено рахунок 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи".

Рахунок 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" - активний, балансовий, призначений для обліку господарських процесів, довгострокової дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб та інших активів.

За дебетом цього рахунка відображається виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення (списання) або переведення до складу поточної.

Цей рахунок має такі субрахунки:

    181 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду", - відображаються чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду, визначені згідно з П(С)БО 14 "Оренда"; 182 "Довгострокові векселі одержані" - призначений для обліку векселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості; 183 "Інша дебіторська заборгованість" - призначений для обліку довгострокової дебіторської заборгованості, яка не відображається на інших субрахунках рахунка 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи", зокрема розрахунки з працівниками за виданими довгостроковими позиками, інші види розрахунків. 184 "Інші необоротні активи" - призначений для обліку необоротних активів, які не знайшли відображення на інших субрахунках класу 1 "Необоротні активи" Плану рахунків.

Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення. Реєстром аналітичного обліку розрахунків з дебіторами є реєстр дебіторів, а синтетичного -- журнал-ордер 3. Сальдо по цьому рахунку відображається у розділі ІІ активу балансу.

На підставі договору оренди орендодавець може передати власні основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи у фінансову оренду іншому підприємству.

Нарахування заборгованості з фінансової оренди здійснюється на підставі договору оренди, акту приймання-передачі основних засобів, переведення заборгованості до складу поточної - довідок бухгалтерії. Аналітичний облік орендних зобов'язань ведеться відокремлено за кожним договором фінансової оренди.

Бухгалтерські проведення щодо відображення заборгованості за майно, що передане у фінансову оренду, наведено в табл. 2.3

Таблиця 2.3 Відображення на рахунках обліку господарських операцій передачі майна у фінансову оренду

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн..

Дебет

Кредит

1

Передано основні засоби у фінансову оренду

181"Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

75879

2

Заборгованість за перший рік віднесена до поточної заборгованості

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

181"Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду"

10500

3

Надійшли на поточний рахунок кошти в погашення заборгованості

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

10000

Для забезпечення оплати довгострокової дебіторської заборгованості можна застосувати вексельну форму розрахунків.

Бухгалтерський облік вексельних операцій залежить від виду векселів, порядку заповнення реквізитів векселя та їхнього змісту, порядку видачі та прийняття (акцепту), передачі та авалю векселів.

Вексель (нім. - заміна, обмін, розмін) - це письмово оформлене боргове зобов'язання встановленого зразка, яке засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя (векселеотримувачу).

Вексель належить до цінних паперів, які характеризуються як документ, що підтверджує майнові права, здійснення і передача яких можливі лише в разі його пред'явлення.

Розрізняють прості та переказні векселі. Простий вексель (соло) - письмовий документ, який містить просте і нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця(боржника) сплатити векселеотримувачу (кредитору) зазначену грошову суму у визначений строк і в обумовленому місці. Простий вексель виписується позичальником із зобов'язанням сплатити борг кредитору.

Переказний вексель (тратта) - письмовий документ, який містить простий і нічим не обумовлений наказ векселедавця платнику сплатити певну суму грошей отримувачеві у визначений строк і у визначеному місці. Переказний вексель - це вимога кредитора до позичальника сплатити кошти третій особі - ремітенту.

Вексель належить до категорії суворо формальних документів. Це означає, що у випадку недотримання чітко встановленої форми векселя останній втрачає вексельну силу.

У простому векселі, що є письмовим розпорядженням-зобов'язанням позичальника, вказують місце і дату його видачі, суму боргового зобов'язання, строк і місце платежу, найменування кредитора, якому повинен бути проведений платіж, підпис позичальника-векселедавця.

У переказному векселі обов'язково повинні міститись такі дані: слово "вексель";пропозиція сплатити певну суму; найменування трасата (платника); зазначення терміну і місця платежу; найменування ремітента (одержувача); зазначення строку і місця платежу; дата і місце складання векселя; підпис трасанта (особи, яка видала вексель). Переказний вексель повинен бути акцептований трасатом, інакше трасатне буде мати ніяких зобов'язань за векселем. Акцепт - це згода оплатити вексель. Запис про це трасат робить на лицьовій стороні векселя: "зобов'язуюсь оплатити" або "вексель акцептований", а також зазначає дату акцепту, ставить підпис і печатку.

Векселі, одержані у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості, обліковуються на рахунку 182 "Довгострокові векселі одержані". дебіторський заборгованість облік звітність

Бухгалтерський облік вексельних операцій залежить від видів векселів, порядку заповнення реквізитів векселя та їхнього змісту, порядку видачі та прийняття (акцепту), передачі та авалю векселів.

Облік векселів ведеться паралельно з обліком дебіторської і кредиторської заборгованості. Належна оплата векселя у встановлений строк погашає всі вексельні зобов'язання.

Основні бухгалтерські проведення з обліку векселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості, відображено у табл. 2.3

Таблиця 2.4 Кореспонденція рахунків з обліку одержаних довгострокових векселів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Відображено одержаний довгостроковий вексель

182 "Довгострокові векселі одержані"

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

117350

2

Надійшли на розрахунковий рахунок кошти в погашення векселя

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

182 "Довгострокові векселі одержані"

117400

Аналітичний облік за вексельними операціями ведеться за кожним одержаним векселем (за видами векселів): векселі, строк сплати за якими ще не настав; векселі, дисконтовані банком; векселі, не оплачені у встановлений термін.

До іншої дебіторської заборгованості належить, зокрема, дебіторська заборгованість за виданими довгостроковими позиками працівникам підприємства та інші види розрахунків.

Працівники підприємств можуть отримувати кредити та позики на індивідуальне й кооперативне житлове будівництво, інші цілі. Видача позик підприємством проводиться, якщо вона передбачена Статутом або іншим аналогічним документом та за наявності оформлених належним чином документів. Максимальний розмір позики для одного працівника законодавством не обмежується. Така операція повинна бути оформлена договором у письмовій формі, обов'язковими елементами якого є: предмет договору, розмір і порядок видачі позики, термін, на який вона видається, порядок погашення, відповідальність сторін та юридичні реквізити сторін.

Видача позик здійснюється як готівкою, так і за безготівковим розрахунком, відповідно до заяви працівника. Позика може видаватись на будь-який термін, але вона повинна бути безвідсотковою та поворотною.

Якщо повернення позики відбувається шляхом утримання із суми заробітної плати працівника, то підписується додаткова угода, в якій передбачено зобов'язання працівника повернути гроші в такий спосіб.

Облік видачі довгострокових позик працівникам підприємства та інших розрахунків ведеться на субрахунку 183 "Інша дебіторська заборгованість".

Основні бухгалтерські проводки з обліку іншої дебіторської заборгованості відображено в табл. 2.5

Таблиця 2.5 Кореспонденція рахунків щодо обліку іншої дебіторської заборгованості

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн..

Дебет

Кредит

1

Видано з каси довгострокову позику працівникові підприємства

183 "Інша дебіторська заборгованість"

    30 "Каса", 31"Рахунки в банках"

25000

2

Переведено раніше перерахований аванс до довгострокової дебіторської заборгованості

377"Розрахунки з іншими дебіторами"

183 "Інша дебіторська заборгованість"

20000

3

Отримано в касу кошти в погашення довгострокової позики працівникові підприємства

30 "Каса",

31"Рахунки в банках"

183 "Інша дебіторська заборгованість"

25500

Похожие статьи
Аналітичний і синтетичний облік довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних матеріальних активів - Аналітичний і синтетичний облік довгострокової дебіторської заборгованості ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат"

Предыдущая | Следующая